منابع و ماخذ پایان نامه زبان عربی، واژه نامه، زبان فارسی

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه…………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………91-1. مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………101-1-1. مکتب خلیل……………………………………………………………………..101-1-2. مکتب برمکی……………………………………………………………………101-1-3. مکتب جوهری………………………………………………………………….111-1-4. مکتب ابوعبید…………………………………………………………………..111-2. روحی بعلبکی……………………………………………………………………………………111-3. معرفی کتاب……………………………………………………………………………………..13فصل دوم: ترجمه ی فرهنگ المورد المرئی از ص 425-832………………..142-1. بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………………………152-1-1. حمل و نقل زمینی…………………………………………………………………………..162-1-1-1. پی نوشت………………………………………………………………………712-1-2. حمل و نقل دریایی………………………………………………………………………….792-1-2-1. پی نوشت…………………………………………………………………….1002-1-3. حمل و نقل هوایی…………………………………………………………………………1082-1-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………1212-1-4. حمل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون چندگانه، روش حداقل مربعات، متغیر مستقل

در حالت کلی، مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‎ها‎ی ترکیبی است: (4-2) که در آن i=1,2,…,n نشان دهنده واحـــدهای مقطعی و t=1,2,…,T بر زمان اشاره دارد. متغیر وابسته را برای i امین واحد مقطعی در سال t و نیز kامین متغیر مستقل غیر تصادفی برای iامین واحد مقطعی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، قلام تعهدی، مدیریت سود

بهادار طي سـالهاي 1379 الي 1390 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است که بين ارزش افزوده اقتصادي و سود تقسيمي هر سهم هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد، اما بين ارزش افزوده اقتصادي و قيمت سهام رابطه معني داري مشاهده شده است. در ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل اطلاعات، سریهای زمانی، ضریب همبستگی

رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می‎شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‎کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع‎ها‎ی دو یا چند متغیره به کار مي رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون چندگانه، روش حداقل مربعات، متغیر مستقل

مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‎ها‎ی ترکیبی است: (4-2) که در آن i=1,2,…,n نشان دهنده واحـــدهای مقطعی و t=1,2,…,T بر زمان اشاره دارد. متغیر وابسته را برای i امین واحد مقطعی در سال t و نیز kامین متغیر مستقل غیر تصادفی برای iامین واحد مقطعی در سال tام ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، وجوه نقد، جریان نقد آزاد

بزرگتر باشد”. معمولا حجم نمونه را با n نشان مي دهند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه نمونه عبارت است از “تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند” (شاه محمدي، 1388، ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی جریان نقدی، وجوه نقد، مدیریت سود

وسیله او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. دراین نظریه، جریان‎ها‎ی نقدی آزاد عبارتست ازباقیمانده جریان‎ها‎ی نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژه‎ها‎یی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی می‎شود. این پروژه‎ها‎، طرح‎ها‎ی سرمایه گذاری بلندمدتی که ارزش فعلی جریان‎ها‎ی نقدی ورودی مورد ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درمورد آبدهي، ميليون، بيشترين

نظر گرفتن خصوصيات مشابه با حوزه مورد نظر، من جمله از لحاظ شرايط هيدرولوژيکي و قرار گرفتن در محل ورود به دشت، تعداد 10 ايستگاه انتخاب و در نتيجه رابطه بين دبي سالانه و مساحت حوزه آبريز آنها به صورت زير حاصل گرديد ( جدول 5- 18 و شکل 5- ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، تامین مالی، سود سهام

ح می‎باشد، مطالعه پیرامون موضوع‎ها‎ی وابسته به این سازمان اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران، هنگام سرمایه گذاری بر سهام عادی بررسی‎ها‎ی وسیعی انجام می‎دهند؛ به عبارت دیگر، آن‎ها‎ عوامل زیادی را در هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار می‎دهند؛ زیرا نقدترین دارایی خود را به سهام عادی تبدیل می‎کنند. ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درمورد آبدهي، سياهرود، ايستگاه

آن با سياهرود، حدود 32 کيلومتر است. شکل حوزه تقريباً مستطيلي بوده و جهت کشيدگي آن و همچنين شيب عمومي حوزه و جهت جريان آن، از جنوب به شمال مي باشد. حوزه گوهررود نيز از حوزه هاي کم ارتفاع بوده بطوري که بلندترين نقطه آن نسبت به سطح آزاد دريا، ادامه مطلب…