خواهر و برادران
عزيزتر از جانم

سپاسگزاري

جاده هاي زندگي را خدا هموار مي کند
کار ما فقط برداشتن سنگ ريزه هاست
خداي را بسي شاکرم که از روي کرم پدر و مادري فداکار نصيبم ساخته تا در سايه درخت پر بار وجودشان بياسايم و از ريشه آنها شاخ و برگ گيرم و از سايه وجودشان در راه کسب علم ودانش تلاش نمايم.
والديني که بودنشان تاج افتخاري است بر سرم و نامشان دليلي است بر بودنم چرا که اين دو وجود دستم را گرفتند و راه رفتن در اين وادي زندگي پر از فراز و نشيب را به من آموختند.
آموزگاراني که برايم زندگي و انسان بودن را معنا کردند. از استاد با کمالات و شايسته؛ جناب آقاي دکتر محمود روشني که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند همچنين از خواهر و برادرانم طيب، اديب، معصومه و حسنا ي عزيزم و دوستان خوبم سميه فرخي، سارا محمدي، فائزه شهدوست فرد، اکرم ولي پور معصومه سارابيگي و الهام کرمي و ساير همکلاسيانم که در طي اين دو سال ساعات خوشي را در کنارشان داشتم بسيار سپاسگزارم.
“باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات آنان را سپاس گويد”

چکيده
در بخش اول اين پروژه، نوع جديدي حسگر براي اندازه گيري نيکوتين آميد دي نوکلئوتيد اسيد (NADH) با استفاده از تکنيک سل-ژل و اصلاحگر کروسين و نانولوله کربن ساخته شده است. اين الکترود اصلاح شده خاصيت الکتروکاتاليزوري خوبي نسبت به اکسيداسيون NADH در pH=7 از خود نشان مي دهد. (پتانسيل اکسايش 25/0 ولت نسبت به الکترود مرجع ). از آمپرومتري هيدروديناميک براي اندازه گيري NADH در سطح الکترود کربن سراميک اصلاح‌ شده استفاده شد. حد تشخيص ، حساسيت و محدوده کاليبراسيون خطي نسبت به NADH به ترتيب µM 2، nA.µM-1 4/2، 2-2500 ميکرو مولار در زمان پاسخ دهي کمتر از يک ثانيه محاسبه شد.
در بخش دوم اين پروژه، يک روش جديد براي اکسيداسيون الکتروکاتاليزوري پريدات با استفاده از الکترود کربن شيشهاي اصلاحشده با نانوذرات اکسيد روتنيم انجام شده است. نانوذرات اکسيد روتنيم نيز به وسيلهي روش الکتروشيميايي در سطح الکترود کربن شيشهاي سنتز شدهاند. حدتشخيص، حساسيت و ثابت سرعت کاتاليزوري الکترود اصلاحشده براي -IO4 به ترتيب µM 1/6، nA.µM-1 7/9 و محدوده غلظت خطي تا 4 ميلي مولار محاسبه شد. الکترود اصلاحشده پاسخ الکتروشيميايي، حساسيت، پايداري و تکرارپذيري خوبي را نشان ميدهد.

فهرست شکلها…………………………………………………………………………………………………………. ط
فصل اول (مقدمه) 1
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- انواع الكترودهاي مورد استفاده در شيمي تجزيه……………………………………………………… 3
1-2- 1- الکترودهاي جامد………………………………………………………………………………………… 3
1-2-2- الکترودهاي مايع…………………………………………………………………………………………… 3
1-2-1-1- الكترودهاي فلزي……………………………………………………………………………………… 3
1-2-1-2- الكترودهاي نيمه هادي………………………………………………………………………………. 4
1-2-1-3- پليمرهاي هادي…………………………………………….. ………………………………………….4
1-2-1-4- الكترودهاي كربني……………………………………………………………………………………..6
1-3- الكترودهاي اصلاح شده و كاربردآنها در شيمي تجزيه…………………………………………….. 6
1-3-1- اهداف استفاده از الكترودهاي اصلاح شده………………………………………………………… 6
1-3-2- لزوم اصلاح سطوح الكترودي…………………………………………………………………………. 6
1-3-3- الكترودهاي اصلاح شده شيميايي…………………………………………………………………….. 7
1-3-3-1- چگونگي اصلاح سطوح الكترودي………………………………………………………………. 8
1-3-4-دسته بندي الکترودهاي اصلاح شده با توجه به کاربرد آنها در روشهاي مختلف آناليزي……………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-4- شيمي روتنيم…………………………………………………………………………………………………. 11
1-4-1کشف ونامگذاري……………………………………………………………………………………….. 11
1-4- 2- خصوصيات فيزيکي…………………………………………………………………………………….12
1-4-3-خصوصيات شيميايي…………………………………………………………………………………….. 12
1-5- شيمي کلريدروتنيم…………………………………………………………………………………………. 12
1-6- نانوذرات اکسيد روتنيم…………………………………………………………………………………… 12
1-7- شيمي نانولوله‌هاي‌کربن……………………………………………………………………………………. 13
1-8- شيمي کروسين………………………………………………………………………………………………. 14
1- 9- شيمي تيونين و سلستين……………………………………………………………………………………. 15
1- 10- شيمي سل-ژل……………………………………………………………………………………………. 16
1-10-1- الکترود هاي ساخته شده براساس سل-ژل………………………………………………………16
1-11- الکترود هاي کربن شيشه اي……………………………………………………………………………16
1-12- فعال سازي سطح الکترود و انواع آن…………………………………………………………………17
1-12-1- روش قرار دادن اصلاحگر بر سطح الکترود……………………………………………………18
1-12-2- ساختار اصلاح کننده هاي سطح……………………………………………………………………18
1-13- اهداف کار پژوهشي حاضر………………………………………………………………………………20

فصل دوم (مروري بر کارهاي انجامشده در زمينه الکترودهاي اصلاحشده،NADH
و پريدات) 21
2-1- مروري بر کارهاي انجام شده در زمينه اندازهگيري ترکيبات مختلف بر پايه الکترودهاي
اصلاحشده با لوله کربن و مولکول هاي کروسين……………………………………………………………22
2-2- مروري بر استفاده از نانو ذرات اکسيد روتنيم براي اصلاح سطح الکترود…………………….22
2-3- مروري بر کارهاي انجام گرفته براي تعيين NADHبه روش الکتروشيميايي………………. 24
2-4- مروري بر کارهاي انجام گرفته براي تعيين پريدات با استفاده از الکترودهاي اصلاحشده..24
فصل سوم (تعيين آمپرومتري نيکوتين آميد آدنين دي نوکلئوتيد اسيد با الکترود کربن سراميک اصلاح شده با نانولوله کربن و مولکول هاي کروسين) 26
1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 27
3-2- بخش تجربي……………………………………………………………………………………………………28
3-2-1- مواد ومعرفها……………………………………………………………………………………………..28
3-2-2- دستگاهها و وسايل مورد نياز…………………………………………………………………………..29
3-2-3- روش تهيه الکترود کربن سراميک Bare و اصلاح شده با نانولوله کربن به روش
سل-ژل…………………………………………………………………………………………………………………..29
3-2-3-1- روش تهيه الکترود کربن سراميک اصلاح شده با مولکول هاي کروسين……………..29
3-3- بررسي الکتروشيمي فيلم نانولوله کربن-کروسين تشکيل شده در سطح الکترود …………..31
3-4- تاثير استفاده از نانولوله کربن در رفتار الکتروشيميايي کروسين جذب شده در سطح الکترود…………………………………………………………………………………………………………………..32
3-5- فعاليت الکتروشيميايي الکترود CCE/CNTs/Cro در سرعتهاي روبش مختلف…………33
3-6- محاسبه ضريب انتقال بار و ثابت سرعت انتقال الکترون براي الکترود اصلاحشده………… 34
3-7- محاسبه غلظت سطحي کروسين در سطح الکترود………………………………………………….36
3-8- بررسي ميزان پايداري فيلم کروسين جذب شده تشکيل شده در سطح الکترود……………36
3-9- بررسي رفتار الکتروشيميايي فيلم کروسين جذب شده در سطح الکترود در pH هاي متفاوت…………………………………………………………………………………………………………………..37
3-10- خواص الکتروکاتاليزوري فيلم CNTs/Cro براي اکسيداسيون الکتروکاتاليزوري NADH………………………………………………………………………………………………………………….38
3-11- بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترود کربن سراميک اصلاح شده با نانولوله کربن و کروسين در غلظت هاي متفاوتي از NADH ………………………………………………………………..40
3-12- محاسبه ثابت سرعت کاتاليزوري براي اکسيداسيون NADH توسط الکترود کربن سراميک اصلاح شده با CNTs/Cro…………………………………………………………………………….41
3-13-بررسي تاثير PH محلول روي اکسيداسيون الکتروکاتاليزوري NADH …………………. 41
3-14- تعيين محدوده خطي NADH با الکترود کربن سراميک اصلاح شده با نانولوله کربن و

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید