شود. سپس الکترود شستشو داده شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. الکترود حاصله به اين روش تحت عنوان الکترود /GCRuOx/ CB نامگذاري مي شود.

4-3- محاسبه سطح موثر الکترود کربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانوذرات اکسيد روتنيم
براي محاسبه سطح موثر الکترود، ولتاموگرام‌هاي چرخه‌اي الکترود در محلول 1 ميلي مولار K3Fe(CN)6 در سرعت‌هاي روبش مختلف ثبت مي‌شود سپس با توجه به معادله زير
معادله(3-1)
با رسم نمودار جريان در برابر سرعت روبش مي‌توان سطح موثر الکترود را محاسبه کرد. در رابطهاي که در بالا نوشته شده جريان پيک، تعداد الکترونها، D0ضريب نفوذ گونه، C0 غلظت گونه، A سطح موثر الکترود و سرعت روبش پتانسيل است. با رسم نمودار جريان توليد شده در سطح الکترود RuOx/GC در محلول 1 ميلي مولار K3Fe(CN)6بر حسب سرعت روبش، خط راستي حاصل مي‌شود که با توجه به شيب آن و استفاده از معادله (2-2) واحتساب يک الکترون براي واکنش الکتروشيميايي انجام گرفته، مقدارسطح موثر الکترود برابر با cm208/0 محاسبه شد اين مقدار نشان مي‌دهد که نانوذرات اکسيد روتنيم به علت دارا بودن نسبت سطح به حجم بالا باعث افزايش سطح موثر الکترود شده اند.
4-4- بررسي الکتروشيمي فيلم نانوذرات اکسيد روتنيم- سلستين بلو در سطح الکترود کربن شيشه‌اي
براي بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترودهاي اصلاح شده و اصلاح نشده از روش ولتامتري چرخهاي استفاده شد. در شکل (4-5) ولتاموگرام‌هاي چرخه‌اي الکترود کربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانوذرات اکسيد روتنيم (ولتاموگرامa) و الکترود کربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانوذرا

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید