عربستان و ترکیه بین 20 تا 75 درصد گزارش شده است و در برخی از مناطق ایران فراوانی آن 6/38 درصد می باشد.
مقدم و همکاران (1385)، در پژوهشی نشان دادند که بین میزان تعارض زناشویی در ازدواج های فامیلی و غیرفامیلی تفاوتی وجود ندارد.
عطاری و همکاران (1385)، در پژوهشی نشان دادند که بین ميزان رضايت زناشويی مردان دارای ازدواج‌ فاميلي و مردان داری ازدواج غير فاميلي تفاوت معنی داری وجود ندارد .
در تحقيقي چلبيانلو (1383)، رابطه بين شادماني ذهني و رضايت زناشويي زوجين را مورد بررسي قرار داد که نتايج نشان داد از ابعاد شادماني ذهني دو بعد رضايت از زندگي به صورت مثبت و عاطفه منفي به صورت منفي توسط رضايت زناشويي پيش بيني شدند.
وزيري (١٣٧٥) در پژوهش خود تحت عنوان : بررسي و مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ازدواج‌هاي درون فاميلي و برون فاميلي در شهرستان يزد نشان داد که شغل و درآمد مي‌تواند عامل تاثير گذارنده در ثبات و رضايت ازدواج‌ها باشد در حاليكه اثر گذاري عواملي چون خويشاوندي و همساني فرهنگي در رضایت زناشویی به مراتب كمتر است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه وتحلیل آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود. به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغییر های تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
3-2- روش تحقیق

 

دیدگاهتان را بنویسید