پتانسيل لازم (پتانسيل سكوي انتشار تركيب مورد نظر) به الكترود چرخان و يا الكترودي كه الكتروليت از سطح آن عبور داده مي شود (الكترودهاي فلو) و اندازه گيري جريان و رسم تغييرات آن بر حسب زمان استوار است.
شکل(3-13): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از هر بار تزريق 100 ميکرو مولار NADH 1 ميلي مولار به محلول 1/0 مولار بافر فسفات باpH برابر 7 در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقيقه و پتانسيل ثابت 25/0 ولت. شکل B نمودار جريان بر حسب غلظت NADH
در شكل (3-13) آمپـروگرام الكتـرود اصلاحشده طي 24 تزريق متوالي NADH به محلول بافر فسفات با pH برابر با 7 و هر بار به مقدار Mµ100در پتانسيل ثابت 25/0 ولت و سرعت چرخش 2000 دور بر دقيقه نشان داده شده است. بلافاصله پس از تزريق NADH به محلول جريان به سرعت افزايش يافته و در کمتر از 3 ثانيه به مقدار ثابت و پايداري ميرسد که نشاندهنده پاسخ سريع و پايدار الکترود نسبت به NADH است. در شکل ( B3-13) نمودار جريان بر حسب غلظت NADH رسم شده كه در محدوده غلظت20 تا 1500 ميکرومولار پاسخ الكترود خطي بوده و در غلظتهاي بالاتر از 1500 ميکرومولار انحراف از حالت خطي مشاهده ميشودکه علت آن اشباع شدن سايتهاي فعال الکترود است و غلظتهاي زير5/1 ميلي مولار به عنوان محدوده خطي در نظر گرفته شد. علاوه بر اين در اين محدوده از غلظت خط راستي با معادله زير حاصل ميشود که با توجه به آن ميتوان جريان توليدشده را به غلظت NADH ربط داد.

معادله (3-9)

3-15- تعيين حساسيت و حد تشخيص الکترود اصلاحشده براي اندازه‌گيري NADH
براي ارزيابي کارايي الکترود اصلاحشده به عنوان حسگر از روش آمپرومتري هيدروديناميک استفاده شده است. از آنجاييکه در آمپرومتري هيدروديناميک الکترود ميچرخد حساسيت جريان الکترود نسبت به ولتامتري چرخهاي بالاتر است بنابراين با استفاده از اين تکنيک اندازهگيري، حد تشخيص پايينتري براي نمونه مورد نظر بدست ميآيد. بنا به تعريف حد تشخيص (LOD)59 عبارت است از غلظتي از آناليت که بتواند سيگنالي دوبرابر (و يا بنا به تعريفي ديگر سه برابر) سيگنال زمينه ايجاد کند و به عبارتي حداقل غلظت آناليت که ميتواند با درجه اطمينان معلومي آشکارسازي شود[134]. از طرفي حساسيت الکترود از شيب نمودار جريان بر حسب غلطت بدست ميآيد. بنابراين براي محاسبه اين دو کميت آمپروگرام مربوط به غلظت پايين NADH رسم شده است. شکل (A 3-14) آمپروگرام الکترود اصلاحشده که در بافر فسفات 1/0 مولار (7=pH) با سرعت 2000 دور بر دقيقه ميچرخد را نشان ميدهد. پتانسيل ثابت 25/0 ولت به الکترود اعمال شده است ومحلول NADH با غلظت مشخص 20 ميکرو مولار در هر تزريق با فواصل زماني معيني تزريق شده است. در شکل (B 3-14) نيز نمودار جريان بر حسب غلظت NADH رسم شده است. رابطه‍ي جريان با غلظت در محدوده غلظت 0 تا 400 ميکرو مولار (18 نقطه) خط راستي با معادله زير بدست ميدهد که با توجه به شيب آن و در نظر گرفتن نسبت سيگنال به نويز 3، حد تشخيص الکترود برابر 2 ميکرو مولار محاسبه شد.
معادله(3-10)

با توجه به شيب اين معادله حساسيت الکترود برابر با nA/µM 5/2 محاسبه شد. که با نتاج گزارش شده توسط ساير محققين قابل مقايسه و در بعضي موارد حتي بهتر از آنها ميباشد.

شکل( 3-14): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از هر بار تزريق 20 ميکرو مولار NADH 1 ميلي مولار به محلول 1/0 مولار بافر فسفات باpH برابر 7 در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقيقه و پتانسيل ثابت 25/0 ولت. شکل B نمودار جريان بر حسب غلظت NADH
3-16- بررسي پايداري پاسخ الکترود اصلاحشده نسبت به اکسيداسيون الکتروکاتاليزوري NADH
به منظور بررسي ميزان پايداري پاسخ حسگر ساخته شده در حين اندازهگيريهاي ايزوپرنالين آمپروگرام الکترود اصلاحشده پس از تزريق NADH به محلول براي مدت زمان طولاني ثبت و مورد ارزيابي قرار گرفت. شکل (3-15) آمپروگرام الکترود کربن سراميک اصلاحشده با نانولوله کربن و کروسين در محلول بافر فسفات 1/0 مولار با pH برابر 7، بعد از تزريق 200 ميکرو مولار NADH به محلول در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقيقه و پتانسيل ثابت 25/0 ولت را نشان ميدهد. همانطور که ديده ميشود بلافاصله پس از تزريق NADH ، جريان افزايش يافته و به مقدار ثابتي ميرسد و جريان توليدي در طول 45 دقيقه پس از تزريق NADH بدون تغيير و تقريبا ثابت باقي ميماند که بيانگر پايداري بسيار زياد پاسخ الکترود است و اين نشان ميدهد که NADH ومحصولات حاصل از اکسايش آن هيچ اثر بازدارندهاي بر پاسخ الکترود ندارند.

شکل(3-15): آمپروگرام الکترودCCE CNTs/Cro بعد از تزريق 200 ميکرو مولار NADH به محلول 1/0 مولار بافر فسفات با pH برابر 7 در پتانسيل ثابت 25/0 ولت و سرعت چرخش 2000 دوربر دقيقه، در مدت 45 دقيقه
3-17- نتيجهگيري
در اين کار سطح الکترود کربن سراميک طي يک روش ساده و بسيار سريع با نانولوله کربن و کروسين اصلاح شد. تاکنون گزارشي مبتني بر استفاده از اين الکترود براي اندازه‌گيري وجود ندارد بنابراين اين حسگر، يک حسگر جديد در تعيين NADH به حساب ميآيد. اکسيداسيون الکتروکاتاليستي NADH در pH برابر 7 بهينه شده و پتانسيل پيک اکسيداسيون NADH براي الکترود اصلاحشده نسبت به الکترود اصلاحنشده 250 ميلي ولت به سمت پتانسيلهاي کم مثبتتر جابجا شده است که اين يک مزيت به شمار ميرود. الكترود اصلاح‍شده مولکول‌هاي کروسين به دليل دقت، صحت و پايداري بالا و همچنين سادگي تهيه ميتواند به عنوان يك الكترود بسيار خوب در اندازهگيري الکتروشيميايي NADH مورد استفاده قرار گيرد. پارامترهاي آناليزي بدست آمده نظير حد تشخيص، محدوده کاليبراسيون خطي، pH اندازهگيري و حساسيت الکترود اصلاحشده فوق براي اندازهگيري آمپرومتري NADH نسبت به انواع مشابه (تا زمان اتمام اين پروژه) قابل مقايسه و در اکثر موارد بسيار بهتر از ساير روشهاي الکتروشيمي به کار رفته در اين مورد است.

فصل چهارم:
تعيين آمپرومتري پريدات با استفاده از الکترود کربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ذرات اکسيد روتنيم و مولکول‌هاي سلستين بلو

4-1- مقدمه

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید