کروسين………………………………………………………………………………………………………………….42 3-15- تعيين حساسيت و حد تشخيص الکترود اصلاحشده براي اندازه‌گيري NADH …………44
3-16- بررسي پايداري پاسخ الکترود اصلاحشده نسبت به اکسيداسيون الکتروکاتاليزوري NADH……………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-17- نتيجهگيري …………………………………………………………………………………………………..46
فصل چهارم (تعيين آمپرومتري پريدات با استفاده از الکترود کربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ذرات اکسيد روتنيم ) 47
4- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..48
4 -2- بخش تجربي………………………………………………………………………………………………….48
4- 2- 1- مواد و معرف ها………………………………………………………………………………………..48
4-2- 2- دستگاهها و تکنيک‌هاي اندازه‌گيري……………………………………………………………….49
4-2-3- روش تهيه نانوذرات اکسيد روتنيم در سطح الکترود کربن شيشه‌اي……………………….49
4-2- 4- روش تهيه الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسيد روتنيم وسلستين بلو…………………..51
4-3- محاسبه سطح موثر الکترود کربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانوذرات اکسيد روتنيم ………..51
4- 4- بررسي الکتروشيمي فيلم نانوذرات اکسيد روتنيم- سلستين بلو در سطح الکترود کربن شيشه‌اي…………………………………………………………………………………………………………………..52
4-5- تأثير استفاده از نانوذرات اکسيد روتنيم در رفتار الکتروشيميايي سلستين بلو جذب شده در
سطح الکترود………………………………………………………………………………………………………….53
4-6- فعاليت الکتروشيميايي الکترود CB- RuOx/GC در سرعت‌هاي روبش مختلف……….. 54
4-7- محاسبه ضريب انتقال بار و ثابت سرعت انتقال الکترون براي الکترود اصلاح شده ………..56
4-8- محاسبه غلظت سطحي سلستين بلو جذب شده در سطح نانوذرات اکسيد روتنيم ………….57
4- 9- بررسي ميزان پايداري فيلم‌ سلستين بلو تثبيت شده بر سطح نانوذرات اکسيد روتنيم …….58
4- 10- بررسي رفتار الکتروشيميايي فيلم نانو ذرات اکسيد روتنيم- سلستين بلو جذب شده
در سطح الکترود…………………………………………………………………………………………………….. 58
4-11- بررسي رفتار الکتروشيميايي فيلم سلستين بلو جذب شده در سطح الکترود در PHهاي مختلف………………………………………………………………………………………………………………… 60
4- 12- بررسي خواص الکتروکاتاليزوري فيلم RuOx- Celestine blue براي احياي الکتروکاتاليزوري پريدات………………………………………………………………………………………….61
4-13- بررسي تاثيرpH محلول روي احياي الکتروکاتاليزوري پريدات……………………………. 63
4-14- بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترود GC/RuOx- CB در غلظت‌هاي متفاوت……..63
4- 15- محاسبه ثابت سرعت کاتاليزوري براي پريدات……………………………………………………64
4- 16- استفاده از روش آمپرومتري براي اندازه‌گيري پريدات توسط الکترود کربن شيشه‌اي شده اصلاح شده با فيلم RuOx- CB و تعيين محدوده کاليبراسيون خطي………………………………..65
4-17- تعيين حساسيت و حد تشخيص الکترود GC/RuOx- CB براي تشخيص پريدات…66
4- 18- بررسي پايداري پاسخ الکترود GC/RuOx- CB براي اندازه‌گيري پريدات……….67
4-19- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………. 68
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل (1-1): ساختار واکنشهاي اکسايش و کاهش کروسين…………………………………………………………………..14
شکل(1-2): ساختار واکنشهاي اکسايش و کاهش سلستين بلو………………………………………………………………..15
شکل (3-1): رفتار الکتروشيمياييNADH ……………………………………………………………………………………….27
شکل (3-2): ولتاموگرام الکترود CCE/CNTs در محلول 1 ميلي مولارکروسين…………………………………….30
شکل (3-3): ولتاموگرامهاي الکترودCro /CCE/CNTs در محلول 1/0 مولار بافر فسفات 2سرعت روبش 50 ميلي ولت بر ثانيه………………………………………………………………………………………………30
شکل (3-4): ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترود CCE (a) , CCE/CNTs b) و Cro /CCE/CNTs در بافر فسفات pH برابر7…………………………………………………………………………………………………………………………..31
شکل(3-5): ولتاموگرام‌هاي چرخه‌اي الکترود (a) CCE/Cro و (b)Cro /CCE/CNTs درمحلول 1/0 مولار بافرفسفات7………………………………………………………………………………………………………………..32
شکل (3-6): ولتاموگرام چرخه‌اي الکترود Cro /CCE/CNTs در سرعت هاي روبش 20-100 ميلي ولت بر ثانيه در محلول بافر فسفات 2……………………………………………………………………………………..33
شکل (3-7): نمودار جريان برحسب سرعت روبش براي الکترود اصلاح شده با نانولوله کربن و مولکول هاي کروسين………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل (3-8): ولتاموگرامهاي الکترود اصلاحشده با نانولوله کربن و مولکول هاي کروسين (a)در دومين (b) در يکصدمين چرخه پتانسيل………………………………………………………………………………………………………………….37
شکل (3-9): ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترودCro /CCE/CNTs درمحلول بافر فسفات M1/0 در pH هاي 2تا9 در سرعت روبش 50 ميلي ولت بر ثانيه………………………………………………………………………………………..38
شکل(3-10): ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترود در حضور (b) 3 ميلي مولار NADHدر محلول 1/0 مولار بافر فسفات با pH برابر 7 در سرعت روبش 50ميلي ولت بر ثانيه براي الکترود (a) CCE/CNTs و CCE/CNTs/Cro(b ………………………………………………………………………………………………………………39
شکل (3-11): ولتاموگرام الکترود CCE/CNTs/Cro در محلول 1/0 مولار بافر فسفات 7 در غلطت هاي مختلف 0 تا 300 ميکرو مولار NADH در سرعت روبش 50 ميلي ولت بر ثانيه………………………………………..40
شکل (3-12): ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترود اصلاحشده CCE/CNTs/Cro در بافر فسفات 1/0 مولاردر محدوده PH 2 تا 8 و در حضور 44 ميکرو مولارNADH……………………………………………………………………42
شکل(3-13): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از هر بار تزريق 100 ميکرو مولار NADH به محلول 1/0 مولار بافر فسفات باpH برابر 7 در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقيقه و پتانسيل ثابت25/0 ولت. شکل B نمودار جريان بر حسب غلظتNADH…………………………………………………………………………43
شکل( 3-14): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از هر بار تزريق 20 ميکرو مولار NADH به محلول
1/0 مولار بافر فسفات با pHبرابر 7 در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقيقه و پتانسيل ثابت 25/ولت. شکل :B نمودار جريان در برابر غلظت NADH…………………………………………………………………………………45
شکل(3-15): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از تزريق 200 ميکرو مولار NADH به محلول 1/0
مولار بافر فسفات با pH برابر 7 در پتانسيل ثابت 25/0 ولت و سرعت چرخش 2000 دوربر دقيقه،در مدت 48 دقيقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
شکل (4-1) ساختار پريدات سديم…………………………………………………………………………………………………….48
شکل (4-2) ولتاموگرام مربوط به تشکيل نانوذرات اکسيد روتنيم در سطح الکترود کربن شيشه‌اي…………………49
شکل (4-3) ولتاموگرام مريوط به پايداري فيلم RuOx تشکيل شده بر سطح الکترود کربن شيشهاي……………50
شکل (4-4) تصاويرSEM مربوط به الکترود کربن شيشه‌اي اصلاح نشده و اصلاح شده با نانوذرات اکسيدروتنيم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
شکل(4-5) ولتاموگرام‌هاي چرخه‌اي براي (a) جذب سلستين سطحي شده در سطح الکترود کربن شيشه‌اي، (b) الکترود CB – RuOx/GC ………………………………………………………………………………………………………….53
شکل (4-6): (A) ولتاموگرامهاي چرخه‌اي الکترودGCE/CoOxNPs در شيشه اي (b) RuOx درمحلول 1/0 مولار بافر فسفات2……………………………………………………………………………………………………………………54
شکل (4-7) ولتاموگرام‌هاي چرخه‌اي الکترود CB- RuOx/GC در سرعت‌هاي روبش مختلف……………….55
شکل (4-8): ولتاموگرام‌هاي چرخه‌اي الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسيد روتنيم و سلستين بلو(a)در دومين و (b) در يکصدمين چرخه پتانسيل………………………………………………………………………………………………………..58
شکل (4-9): ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترود (a) GC, (b) GC/RuOx و (b)GC/RuOx/CB در محلول بافر فسفات 2……………………………………………………………………………………………………………………….59
شکل(4-10): ولتاموگرام‌ها

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید