مقايسهي ميانگين سابقه شغلي در دو گروه (گروه پرستاران برابر با 08/11، گروه معلمان برابر با 46/17)، ملاحظه ميگردد كه بين ميزان سابقه شغلي گروه پرستاران نسبت به گروه معلمان به طور معنادار تفاوت وجود دارد.

2ـ4 تحليل يافتههاي تأييدي و استنباطي
در اين بخش به منظور تحليل اطلاعات از يک مدل آناليز واريانس چند متغيره با استفاده از متغيرهاي کمکي کوواريانس استفاده شده است. در اين طرح تحليلي، متـــغيرهاي سرشت و منش (نوجويي، آسيبپرهيزيي، پاداش وابستگي، پشتکار، خودراهبري، همکاري و خودفراروي) به عنوان متغير وابسته و گروههاي پرستاران و معلمان و جنسيت (زنان و مردان) به عنوان متغير مستقل وارد محاسبه شدند. همچنين از سن، سالهاي تحصيلات رسمي و سابقه شغلي به عنوان متغير کمکي و کوواريانس بهره گرفته شد. اين مدل بهطور يکجا همه،ي ويژگي‌ها را توضيح ميدهد، که نتايج آنها به ترتيبي که در پي ميآيد ارائه شده است.
ابتدا در جدول 7ـ4 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ويژگيهاي سرشت و منش در دو گروه پرستاران و معلمان ارائه شده است، سپس در جدول 8ـ4 ميانگين و انحراف استاندارد در گروهها (پرستاران و معلمان) به تفکيک جنسيت (زنان و مردان) ارائه شده است. همچنين نتايج اين تحليل آماري در جدول 8ـ4 تحليل واريانس نشان داده شده است.

جدول 7ـ4. ميانگين و انحراف استاندارد ويژگيهاي سرشت و منش
در گروه پرستاران و معلمان
خودفراروي
M (SD)
همکاري
M (SD)
خودراهبري
M (SD)
پشتکار
M (SD)
پاداش‌وابستگي
M (SD)
آسيب‌پرهيزي
M (SD)
نوجويي
M (SD)

تعداد
متغير
گروه
(68/2) 32/9
(21/3) 14/17
(89/4) 80/14
(12/1) 34/3
(14/2) 02/9
(80/3) 52/9
(42/3) 44/8
50=n
پرستاران
(56/2) 50/10
(39/4) 24/17
(97/4) 94/15
(50/1) 76/3
(10/2) 16/9
(71/3) 52/8
(91/2) 16/8
50=n
معلمان
M = ميانگين =SD انحرافاستاندارد

جدول 8ـ4. ميانگين و انحراف استاندارد پرستاران و معلمان به تفکيک جنسيت
در ويژگيهاي سرشت و منش
خودفراروي
M (SD)
همکاري
M (SD)
خودراهبري
M (SD)
پشتکار
M (SD)
پاداش‌وابستگي
M (SD)
آسيب‌پرهيزي
M (SD)
نوجويي
M (SD)

تعداد
متغير
گروه
(26/3) 44/9
(2) 20/9
(66/2) 36/18
(30/3) 92/15
(91/4) 76/16
(08/4) 84/12
(12/1) 56/3
(09/1) 12/3
(17/2) 60/9
(98/1) 44/8
(76/3) 44/8
(61/3) 60/10
(06/4 60/7
(44/2) 28/9
مرد 25=n
زن 25=n
پرستاران
(80/2) 24/10
(31/2) 76/10
(62/4) 04/16
(88/3) 44/18
(85/5) 24/14
(21/3) 64/17
(59/1) 76/2
(45/1) 76/2
(38/2) 92/8
(80/1) 40/9
(38/2) 92/8
(80/1) 40/9
(65/2) 92/8
(11/3) 40/7
مرد 25=n
زن 25=n
معلمان
M = ميانگين =SD انحرافاستاندارد

جدول 9ـ4. جدول نتايج تحليل واريانس چند متغيره
تأثير
F قطعي
درجه آزادي مفروضي
درجه آزادي خطا
سطح معناداري
تلاقي
73/7
7
87
001/0
سن به سال
87/1
7
87
08/0 NS
سالهاي تحصيلي
84/0
7
87
56/0 NS
سابقه شغلي
80/0
7
87
59/0 NS
گروهها
86/1
7
87
09/0 NS
جنسيت
44/0
7
87
88/0 NS
تعامل ميزان گروه و جنسيت
09/3
7
87
006/0
NS=Not Significant

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید