پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

کیفری، فاقد مسئولیت است و در حکم وضعی (یعنی استرداد عین) او اثری ندارد. برخی از حقوقدانان فرموده‌اند: «علی‌الید» دلالت بر اشتغال ذمه و مسئولیت قهری شخص است که بر مال دیگری تسلط پیدا کرده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه حقوق ارشد با موضوع روانامه

مقام صلاحیتدار دولت فرستنده به وزارت امور‌خارجه دولت پذیرنده یا مقامی که از طرف آن وزارتخانه تعیین شده اعلام می‌گردد. معمولاً این اعلام قبلاً انجام می‌شود. ‌دولت پذیرنده می‌تواند پذیرش شخصی را به عنوان متصدی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه حقوق ارشد با موضوع حقوق بین الملل

هدایت الله فلسفی، جلد اول، نشر نو، تهران، چاپ اول، 1368.معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، 1371.معین زاده، عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، 1376.میر محمدی، سید مصطفی، مصونیت ها و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه حقوق ارشد با موضوع اموال غیر منقول

حریم.4- حق تحجیر در زمین موات.5- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه حقوق ارشد با موضوع اموال غیر منقول

لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.سوالی که در اینجا Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه حقوق ارشد با موضوع حقوق بین الملل

نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.بنابراین عدم تعرض اسناد و بایگانی Read more…

By 92, ago