پایان نامه ها و مقالات

سهامداران

عبارت «کسانیکه »، «اشخاصیکه » و «مطالبه کنندگان مزایا » صحبت شده است در حالیکه اگر منظور قانونگذار از تقاضاکننده مزایا، موسسین می‌بود می‌توانست به جای عبارات فوق از عبارات موسسین استفاده نماید به عنوان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : سازمان ملل متحد

توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را با کشورهای دیگر امضاء کرده است. در مورد انتقال غیرقانونی کودکان این توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن کودک مکلف می‌سازد. در اجرای روح پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکانی که در امر قاچاق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : کنوانسیون حقوق کودک

زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ ‌کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است».تمام برتری‌های مادی به بهای ضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دایمی ناشی از طبیعت زندگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

نمی‌تواند تشخیص دهد، آیا نیازهای مادی معنوی کودک در حد متعارف جامعه برآورد شده است یا نه؟ گفتار اول: نظریه تقصیرحقوقدانان تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده‌اند، برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین، تجاوز Read more…

By 92, ago