پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه زبان عربی، واژه نامه، زبان فارسی

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه…………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………91-1. مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………101-1-1. مکتب خلیل……………………………………………………………………..101-1-2. مکتب برمکی……………………………………………………………………101-1-3. مکتب جوهری………………………………………………………………….111-1-4. مکتب ابوعبید…………………………………………………………………..111-2. روحی بعلبکی……………………………………………………………………………………111-3. معرفی کتاب……………………………………………………………………………………..13فصل دوم: ترجمه ی فرهنگ المورد المرئی از ص 425-832………………..142-1. بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………………………152-1-1. حمل و نقل زمینی…………………………………………………………………………..162-1-1-1. Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون چندگانه، روش حداقل مربعات، متغیر مستقل

در حالت کلی، مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‎ها‎ی ترکیبی است: (4-2) که در آن i=1,2,…,n نشان دهنده واحـــدهای مقطعی و t=1,2,…,T بر زمان اشاره دارد. متغیر وابسته را برای i امین واحد Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، قلام تعهدی، مدیریت سود

بهادار طي سـالهاي 1379 الي 1390 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است که بين ارزش افزوده اقتصادي و سود تقسيمي هر سهم هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد، Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل اطلاعات، سریهای زمانی، ضریب همبستگی

رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می‎شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‎کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع‎ها‎ی دو یا چند متغیره به کار مي رود. Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون چندگانه، روش حداقل مربعات، متغیر مستقل

مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‎ها‎ی ترکیبی است: (4-2) که در آن i=1,2,…,n نشان دهنده واحـــدهای مقطعی و t=1,2,…,T بر زمان اشاره دارد. متغیر وابسته را برای i امین واحد مقطعی در سال Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، وجوه نقد، جریان نقد آزاد

بزرگتر باشد”. معمولا حجم نمونه را با n نشان مي دهند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه نمونه عبارت است از “تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی جریان نقدی، وجوه نقد، مدیریت سود

وسیله او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. دراین نظریه، جریان‎ها‎ی نقدی آزاد عبارتست ازباقیمانده جریان‎ها‎ی نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژه‎ها‎یی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، تامین مالی، سود سهام

ح می‎باشد، مطالعه پیرامون موضوع‎ها‎ی وابسته به این سازمان اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران، هنگام سرمایه گذاری بر سهام عادی بررسی‎ها‎ی وسیعی انجام می‎دهند؛ به عبارت دیگر، آن‎ها‎ عوامل زیادی را در هنگام Read more…

By mitra7--javid, ago