نجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوش.

سپاسگزاري

بنام مهربانترين
سپاس مهربان خداي را که رنگين کماني به ازاي هر طوفان، توفيقي در پس هر تلاش و اجابتي نزديک براي هر دعا ارزاني داشته. سپاسي شايسته، ويژه‌ي فرد فرد کساني که راه رفتن، سخن گفتن، لبخند زدن و… را به من ياد دادند و سپاسي ويژه‌تر ارزاني آناني که چگونه زندگي کردن را به من آموختند.

تقديم:
تقديم به همه‌ي عزيزانم
به فرد فرد شمايي که نگاه، رفتار، طنين صدا، لبخند، نجواي کلام، تصوير، حتي خاطره‌ و خاطراتتان در زندگيم در‌هاي تازه گشود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکيده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل نخست (کليات پژوهش)
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
2-1 بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………. 6
3-1 اهميت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9
4-1 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 11
5-1 فرضيه‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 12
6-1 تعريف نظري متغير‌ها …………………………………………………………………………………………….. 12
7-1 تعريف عملياتي متغير‌ها …………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم (مباني نظري و پيشينه پژوهش)
1-2 مباني نظري شخصيت …………………………………………………………………………………………….. 16
2-2 نظريه‌هاي شخصيت ……………………………………………………………………………………………… 17
3-2 پيشينه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 28

فصل سوم (روش تحقيق)
1-3 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 36
2-3 جامعه و نمونه آماري ……………………………………………………………………………………………… 36
3-3 شيوه نمونه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………. 36
4-3 ابزار گردآوري ………………………………………………………………………………………………………. 36
5-3 روش نمره‌گذاري ……………………………………………………………………………………………………. 37
6-3 پايايي و روايي …………………………………………………………………………………………………………. 37
7-3 روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………. 39
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم (يافته‌هاي پژوهش)
1-4 توصيف داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………… 41
2-4 تحليل يافته‌هاي تأييدي واستنباطي …………………………………………………………………………….. 46

فصل پنجم ( نتيجه‌گيري)
1-5 خلاصه نتايج پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 55
2-5 يافته‌هاي جانبي ……………………………………………………………………………………………………… 61
3-5 محدوديت‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 64
4-5 پيشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 65

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
پيوست‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 73
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………….. 78

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-4 فراواني سن در دو گروه پرستاران و معلمان …………………………………………………… 42
جدول 2-4 نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين ميزان سن ………………………………………………….. 42
جدول 3-4 فراواني تحصيلات در دو گروه پرستاران و معلمان …………………………………………….. 43
جدول 4-4 نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين ميزان تحصيلات …………………………………………. 44
جدول 5-4 فراواني سابقه شغلي در دو گروه پرستاران و معلمان ………………………………………… 45
جدول 6-4 نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين ميزان سابقه شغلي ………………………………………… 45
جدول 7-4 ميانگين و انحراف استاندارد ويژگي‌هاي سرشت و منش ……………………………………… 47
جدول 8-4 ميانگين و انحراف استاندارد به تفکيک جنسيت در ويژگي‌هاي سرشت و منش ……….. 47
جدول 9-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيره …………………………………………………………………….. 48
جدول 10-4 نتايج تحليل واريانس و سطح معناداري متغيرهاي مورد مطالعه در دو گروه …………… 49
جدول 11-4 همبستگي بين متغيرهاي ويژگي‌هاي سرشت و داده‌هاي جمعيت شناختي در کل گروه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
جدول 12-4 همبستگي بين متغيرهاي ويژگي‌هاي منش و داده‌هاي جمعيت شناختي در کل گروه
نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
جدول 13-4 همبستگي بين متغيرهاي ويژگي‌هاي سرشت و منش در کل گروه نمونه ………………. 52

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي سرشت و منش درگروهي از معلمان و پرستاران

به‌وسيله: سحـــر الـه‌مـرادي

چکيده
پژوهش حاضر به منظور مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي سرشت و منش در گروهي از معلمان و پرستاران شهر اهواز انجام گرفته است. براي اين منظور 100 نفر (شامل 50 معلم و 50 پرستار از هر گروه شغلي 25 نفر زن و 25 نفر مرد) با روش نمونه‌گيري در دسترس به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه 125 سئوالي سرشت و منش کلونينجر (TCI) به عنوان ابزار تحقيق استفاده گرديد.
داده‌هاي بدست آمده از پرسشنامه در دو بخش آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد، حدأقل و حدأکثر نمرات) و آمار استنباطي با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيره کووريانس يا اصطلاحاً MANCOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان دادند بين گروه‌هاي شغلي پرستاران و معلمان در تمام ابعاد سرشت و منش (نوجويي، آسيب‌پرهيزي، همکاري، پشتکار، خود‌راهبري، خود‌فراروي، پاداش وابستگي) تفاوت معني‌دار نبود.

کليد واژه ها : شخصيت، شغل، ويژگي‌هاي شخصيتي، سرشت و منش

فصل اول
کليات پژوهش

1ـ1 مقدمه
ازشخصيت1 تعاريف گوناگوني به عمل آمده است که هر کدام بر يک نظريه‌ي ويژه مبتني است(شولتز2، 1389). صاحب نظران، قديمي‌ترين طبقه‌بندي تيپ شخصيتي را به بقراط و جالينوس ازحکماي يونان باستان نسبت داده‌اند. بقراط شخصيت افراد را تحت تاثير چهار خلط(مايع) يعني خون، بلغم، صفرا و سودا تصور مي‌کرد(کريمي، 1378). بقراط معتقد بود براساس اين چهار خلط و از زيادي يا تسلط يکي از اين مايعات بدني است که تيپ‌هاي مختلف شخصيت يعني تيپ شخصيتي دموي، بلغمي، صفراوي و سودايي بوجود مي‌آيند(حق شناس، 1390). ويژگي‌هاي عمومي شخصيت در زندگي روزمره، به صفاتي پايدار در طي زمان باز مي‌گردد که از موقعيتي به موقعيت ديگر تغيير چنداني نکرده و به ماهيت وجودي فرد اشاره دارد. در ابتداي سده‌ي بيستم زيگموند فرويد3 بر تجارب پنج سال اول عمر انسان به عنوان پايه‌گذار ويژگي‌هاي شخصيتي در دوران پس از آن تأکيد دارد، درحالي که پيشگامان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید