4-2- سوال هاي تحقيق 47
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 56
5-1- بحث 57
5-2- نتيجه گيري 57
5-3- محدوديت هاي پژوهش 59
5-4- پيشنهادها 59
5-4-1- پيشنهادهاي پژوهشي 59
5-4-2- پيشنهادهاي کاربردي 60
منابع 61
پيوست 1 : پرسش نامه سنجش عشق 69
پيوست 2 : پرسش نامه رضايت زناشويي انريچ 72
پيوست 3 : پرسش نامه بهزيستي روان شناختي ريف 77

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1- 4 : نمودار درصدي توزيع جنسيت آزمودني ها…………………………………………………………41
جدول 2- 4 : نمودار درصدي توزيع سني آزمودني ها………………………………………………………………42
جدول 3- 4 : نمودار درصدي توزيع مدت زمان ازدواج آزمودني ها…………………………………………43
جدول 4- 4 : نمودار درصدي توزيع تحصيلات آزمودني ها……………………………………………………..44
جدول 5-4 : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد مولفه ها………………………………………….45
جدول 6 -4 :ضريب همبستگي ساده پيرسون………………………………………………………………………….46
جدول 7 -4 : ضريب تعيين مربوط به متغير هاي (عشق) و (رضايت مندي زناشويي)……….46
جدول 8 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغير هاي (عشق) و (رضايت مندي زناشويي)……………………………………………………………………………………………………………..47
جدول 9- 4 : ضرايب ? و مقادير T و سطح معني دار براي متغير مستقل……………………………..47
جدول 10 -4 :ضريب همبستگي ساده پيرسون…………………………………………………………………………48
جدول 11 -4 : ضريب تعيين مربوط به متغير هاي (بهزيستي روان شناختي)
و (رضايت مندي زناشويي)………………………………………………………………………………………………………….49
جدول 12 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغير هاي (بهزيستي روان شناختي) و (رضايت مندي زناشويي)………………………………………………………………………………..49
جدول 13- 4 : ضرايب ? و مقادير T و سطح معني دار براي متغير مستقل
(رضايت مندي زناشويي)…………………………………………………………………………………………………………….50
جدول 14 -4 : ضريب تعيين چندگانه مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي عشق) و
(رضايت مندي زناشويي)…………………………………………………………………………………………………………….51
جدول 15 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي عشق) و (رضايت مندي زناشويي)………………………………………………………………………………………51
جدول 16- 4 : ضرايب ? و مقادير T و سطح معني دار براي متغير مستقل
(رضايت مندي زناشويي)……………………………………………………………………………………………………………..52
جدول 17 -4 : ضريب تعيين چندگانه مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي عشق) و
(رضايت مندي زناشويي)……………………………………………………………………………………………………………..53
جدول 18 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي بهزيستي روان شناختي) و (رضايت مندي زناشويي)…………………………………………………………53
جدول 19- 4 : ضرايب ? و مقادير T و سطح معني دار براي متغير مستقل
(رضايت مندي زناشويي)……………………………………………………………………………………………………………..54

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1- 4 : نمودار درصدي توزيع جنسيت آزمودني ها………………………………………………………….41
نمودار 2- 4 : نمودار درصدي توزيع سني آزمودني ها……………………………………………………………….42
نمودار3- 4 : نمودار درصدي توزيع مدت زمان ازدواج آزمودني ها …………………………………………….43
نمودار4- 4 : نمودار درصدي توزيع تحصيلات آزمودني ها………………………………………………………..44

فصل اول :
طرح تحقيق

1-1- مقدمه :
امروزه مي توان در حوزه روان شناسي کاربردي به روان شناسي زناشويي و مشاوره خانواده تاکيد نمود. در مبحث روان درماني خانواده نيز که هم پوشي فزاينده اي با مشاوره زناشويي دارد، به بررسي ارتباط بين زوج و زوجه مي توان پرداخت و با استفاده از فرآيند عشق، تفاهم و ميزان صميميت و تعهد زوجين را به يکديگر افزايش داد(بهادري و سيا، 1381).
خانواده را مي توان يک واحد عاطفي و شبکه اي از روابط درهم تنيده اي دانست که از پيوند زناشويي زن و مرد بنا نهاده مي شود و رضايت يک فرد از زندگي زناشويي به منزله رضايت وي از خانواده محسوب مي شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد، تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه را دربر خواهد داشت. مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يک موقعيت روان شناختي در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عشق رابطه مستحکمي با رضايت زناشويي دارد و يکي از عوامل بسيار مهم در دستيابي به رضايت زناشويي در روابط زناشويي، عشق است(حافظي و جامعي نژاد، 1389).
در طي اعصار، انديشمندان و نويسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشايند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پيشرفت زندگي انسان، با وي همراه بوده است. در روان شناسي، اولين ديدگاه نظريه پرداز که به اين زمينه علاقه نشان داد روان تحليل گري بود. در حالي که اين ديدگاه و ديدگاه هاي روان شناسي باليني به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسي و کنکاش قرار مي داده اند، روان شناسي اجتماعي تجربي براي مدت زمان طولاني در به کارگيري موضوع عشق به عنوان يکي از موضوع هاي مهم و اساسي خود کوتاهي کرده است. مورتي و راتزين3(1996) عقيده دارند که شايد برخي از سردرگمي ها در اين زمينه، به جهت نگرش هاي دوسوگرايي است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهيت عشق از بعد روان شناختي به عنوان يک مساله قابل بحث باقي مانده است و تا چندي پيش، عشق به عنوان يک زمينه مهم پژوهشي مورد توجه قرار نمي گرفت(پاتو، 1381).
عوامل گوناگوني چون عوامل شخصيتي و تجارب دوران کودکي نقش به سزايي را در برقراري روابط صميميانه و ايجاد عشق و تفاهم در زوجين ايفا مي کنند(صدقي طارمي، 1383). بهزيستي روان شناختي به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندي عمومي از زندگي که شامل خود و ديگران در حوزه‌هاي مختلف خانواده، شغل و … است تعريف مي شود. دگرگوني و تغيير در زندگي انسان، مستلزم انطباق با شرايط است، حال آن دگرگوني خوشايند يا ناخوشايند باشد و در اين بين روش هاي مقابله با تغييرات زندگي و تنيدگي‌هاي حاصل از آن بسيار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت رواني وي تحت تاثير قرار مي گيرد. ويژگي رواني مهمي که فرد واجد سلامت مي‌بايست از آن برخوردار باشد احساس بهزيستي يا رضامندي است(صادقي، 1388). تلاش بر آن است تا به وسيله تحقيقات منظم و تجربي و دسترسي به ساختارهاي مرتبط با عشق بتوان زمينه مناسبي براي توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بين زوج ها فراهم ساخت(صدقي طارمي، 1383).
1-2- بيان مساله :
خانواده را موسسه يا نهاد اجتماعي معرفي کرده اند که ناشي از پيوند زناشويي زن و مرد است و در آن اعضاي خانواده که شامل زوجين و فرزندان و گاهي هم اجداد و نوه هاست براساس هم زيستي مسالمت آميز، صفا، صميميت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگي مي کنند. خانواده ها معمولا واحدي کوچک متشکل از حداقل دو يا سه نفر است ولي از نظر اهميت آن را از مهم ترين نهادهاي اجتماعي و نخستين منبع سازندگي و پرورش نسل و عالي ترين سرچشمه خوشبختي و غني ترين منبع عاطفه دانسته اند. از جمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان، وجود تعامل هاي سالم و سازنده ميان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صميميت وهمدلي به يکديگر است، انسان موجودي چند بعدي است که بخش مهمي از ماهيت پيچيده او را ميل به زندگي جمعي و پيوند جويي با هم نوع تشکيل مي دهد. روان شناسان و ساير متخصصان علوم رفتاري از جمله متخصصاني هستند که با مطالعه ابعاد پيچيده رفتار و انسان و دنياي رواني او براي بهزيستي و دستيابي به سلامت تن و روان اطلاعات و راهبردهاي سودمندي را ارايه مي دهند تا از اين راه رسيدن به زندگي صلح آينده و توام با آسايش براي فرد فرد آدميان امکان پذير گردد. روان شناسان، خانواده را محل ارضاي نيازهاي مختلف جسماني و عقلاني و عاطفي مي دانند . داشتن آگاهي از نيازهاي زيستي و رواني وشناخت چگونگي ارضا” و اطفا” آن ها و تجهيز شدن به تکنيک هاي شناخت تمايلات زيستي و رواني مهم تر، مسلح بودن به چگونگي ارضا” درست و سالم آن ها ضرورتي انکار ناپذير مي باشد. تحقيقات زيادي در اين زمينه مشاهده مي شود که دلالت برتائيد نقش دلبستگي در پيوند هاي بزرگسالان و روابط زناشويي رضايت مند مي باشد. تحقيقاتي که در اين زمينه صورت گرفته به طور خاص به بررسي رابطه بين الگوهاي دلبستگي و سازگاري يا نگرش نسبت به روابط زناشويي پرداخته اند(تابع جماعت، 1387).
بهزيستي روان شناختي نيز به مانند عشق و دلبستگي با رضايت مندي از زندگي رابطه دارد. خوش‌بيني تمايل به اتخاذ اميدوارانه‌ترين ديدگاه است و به يک پيش آمادگي عاطفي و شناختي در خصوص اين که چيزهاي خوب در زندگي مهم تر از چيزهاي بد است اشاره دارد. احساس بهزيستي در برگيرندة احساس انسجام و پيوستگي در زندگي، تعادل عاطفي و رضايت کلي از زندگي است(صادقي، 1388).
اصولاً از ديرباز دو رويكرد اصلي در تعريف بهزيستي وجود داشته است. رويكرد مبتني بر لذت‌گرايي كه معتقد است بهزيستي به معني به حداكثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. اين رويكرد در طول تاريخ حاميان خاص خود را داشته است كه از آن جمله مي توان اپيكور، هابز و استوارت ميل را نام برد. رويكرد دوم مبتني بر فضيلت‌گرايي ارسطو است. براساس اين رويكرد، ارضاي اميال، به رغم ايجاد لذت در ما، هميشه منتهي به بهزيستي نمي گردد، بلكه بهزيستي در برگيرنده تلاش براي كمال و تحقق پتانسيل‌هاي واقعي فرد است كه ممكن است همواره توام با احساس لذت نباشد (راين و دسي4، 2001).
محققان مختلف با اتخاذ هريك از اين رويكردها، مفهوم پردازي‌هاي متفاوتي از بهزيستي ارائه داده‌اند. پيروان لذت‌گرايي، “بهزيستي‌ هيجاني” را مطرح ساخته اند كه آن را برابر حضور عواطف مثبت (مانند شادي)، غياب عواطف منفي (مانند نااميدي) و رضايت مندي از زندگي مي‌دانند (كيز5، 2002). پيروان فضيلت‌گرايي نيز دو نوع بهزيستي روان شناختي (ريف6، 1989) و بهزيستي اجتماعي را مطرح ساخته

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید