عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-1-   ویژگیهای اجتماعی

3-3-3-1-     تعداد و تراکم جمعیت

استان سیستان و بلوچستان بر اساس سرشماری سال 1390 دارای جمعیتی بالغ بر 2534324 نفر می باشد . مقایسه شاخص های جمعیتی این استان با کل کشور در چند دهه اخیر تفاوت های قالا توجهی را نشان می دهد . متوسط رشد سالیانه جمعیت این استان در مقطع 75-65 معادل 7/3 و در دوره 85-75 ، 4/3  درصد بوده می باشد . درحالیکه برای کل کشور به ترتیب ارقام 96/1 و 62/1 درصد را نشان می دهد .بعد خانوار و درصد خانوارهای پرچمعیت در این استان در مقایسه با کل کشور در سه دوره سرشماری گذشته همواره بالاتر بوده می باشد .(جدول شماره 3-1)

3-3-3-2-گویش سیستانی

گویش سیستانی یکی از گویش های مهم زبان فارسی می باشد که مردم سیستان به آن تکلم می کنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، نیمروز و فراه افغانستان، سرخس ایران، ترکمنستان و دشت گرگان جاری می باشد.(بهاری، 1378)

 

این گویش از یک سو بیشترین خویشاوندی واژگانی و دستوری را با گویش موجود و گذشته خراسانی و فراتر از آن با لهجه های مرده ماوراءالنهری و تاجیکی کنونی دارد و از سوی دیگر واژه های مشترک بسیار با بلوچی دارد که با در نظر داشتن پیوندهای تاریخی و پیوستگی های جغرافیایی و مهاجرتهای قومی و خویشاوندی [ طایفه ای، امری طبیعی می باشد.(محمدی، 1379)

 

گونه های زبانی

چهار گونه فرعی می توان برای گویش سیستانی متصور گردید که شامل گونه های زرگری، ادبی )ملّایی( سیدی و عربی می گردد.

 

  • زرگری

در گونه زرگری، ساخت هجایی یک اصل زیربنایی بوده و گویش به هجاهای سازنده تقسیم می گردد و پس از هر هجای اصلی، یک هجای تبعی با ساخت »ز+ مصوت « ظاهر می گردد. به عنوان مثال واژه (پو (به معنی پا به صورت پوزو تلفظ می گردد

 

  • ادبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

گونه ادبی سیستانی مورد کاربرد در مواردی از قبیل تقلید ادا، مداحی، متن خوانی، شبیه خوانی (تعزیه)، زبان ملایی و سخن گفتن از سر تأمل می باشد این گونه از چند زاویه با گونه معیار گویش سیستانی در تفاوت می باشد، شامل: ساختمان تک واژ وجهی «می «ساختمان تک واژ وجهی«ب« جزء پیشین، ساختمان تک واژ نفی و نهی و تکیه فعل هایی که تک واژ «می« دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه