توبول های پیچیده سمینی فر عمده بافت بیضه را تشکیل داده اند و سر انجام به یک دیگر متصل می شوند و تشکیل مجاری کمی بزرگتر را به نام مجاری برون بر را می دهند. این مجاری به داخل اپیدیدیم تخلیه می شوند. اپیدیدیم در طول لبه پشتی شکمی بیضه قرار گرفته است. قسمت خلفی اپیدیدیم یا ناحیه دم اپیدیدیم، به انتهای خلفی بیضه متصل شده است و در این جا است که درجه حرارت بیضه در کمترین میزان قرار دارد.
در این ناحیه اسپرم ذخیره و بالغ می شود و برای لقاح آماده می شود. خونرسانی به بیضه از طریق سرخرگ بیضوی صورت می گیرد.این سرخرگ، ائورت پشتی را در ناحیه شکمی ترک می نماید و نسبت به سرخرگ کلیوی ، وضعیت خلفی دارد. با ورود این سرخرگ به اسکروتوم ، سرخرگ بیضوی در امتداد اپیدیدیم طی مسیر می کند و سپس منشعب می گردد و تشکیل شبکه پیچک مانند را می دهد. این شبکه ،شبکه مویرگی را ایجاد می نماید که باعث می شود قبل از ورود خون به بافت بیضوی، دمای ان کاهش یابد و خنک شود.(کاظمی و موسوی،1388)

1-1-2- نزول بیضه
در مراحل جنینی، غدد جنسی تمایز نیافته در داخل شکم و نزدیک کلیه ها تشکیل می شوند. در جنس نر، در اتصال به گناد ها، بیضه ها بافت هایی تشکیل می شود که گوبرناکولوم نامیده می شود و انتهای خلفی هر بیضه و به سمت قسمت داخلی کیسه اسکروتوم کشیده می شود. و دراواخر آبستنی، بیضه ها با انقباض گوبرناکولوم به سمت خلف کشیده می شود و از میان حفره ی شکمی خارج می شود. بیضه ها از طریق کانال مغابنی به خارج از محوطه ی شکمی منتقل می شود. کانال مغابنی، مجرایی در میان رشته های عضله مورب خارجی شکمی در ناحیه رانی یا مغابنی است.گوبرناکولوم به همراه بیضه ها و رگ های خونی آن، مجرای دفران و اعصاب از میان کانال مغابنی به داخل اسکروتوم کشیده می شوند و در یک چین مضاعف از صفاق به نام تونیکا واژینالیس پیچیده می شوند. بیضه ها نزول خود را به داخل اسکروتوم در اوایل دوره ی نوزادی اغاز می نمایند و باید در توله ها، در سن 12 هفتگی در بچه گربه ها در 10 تا-12 هفتگی در داخل اسکروتوم قابل ملامسه باشند. نقص در نزول بیضه ها، نهان بیضگی نام دارد. در این حآلت بیضه ها ممکن است در محوطه شکمی یا در میان کانال مغابنی باقی بمانند.(کاظمی و موسوی،1388)

2-1-2-مجرای دفران
اپیدیدیم به صورت مجرایی در داخل بیضه ادامه پیدا می کند مجرای وازدفران نامیده می شود. این مجرا از اسکروتوم به داخل حفره شکمی و از طریق کانال مغابنی همراه با طناب بیضوی عبور می نماید. طناب بیضوی در تونیکا واژینالیس پیچیده شده است و همچنین در بردارنده سرخرگ و سیاهرگ بیضوی و اعصاب بیضوی می باشد. در میان طناب بیضوی قطعه ای عضلانی با منشا عضله مورب داخلی شکم به نام عضله کرمستر وجود دارد. انقباض این عضله بیضه ها را بالا می کشد و در پاسخ به سرما بیضه ها را به بدن نزدیک می سازد و به کمک عضله مستقیم شکمی حفظ درجه حرارت بیضه ها کمک می کند. در زمان انزال،اسپرم های تولید شده در مجاری سمینی فر در طول اپیدیدیم و مجرای دفران به جلو رانده می شود که سپس به میزراه متصل می شوند.در این ناحیه اتصال دیواره های مجاری دفران ضخیم و غده ای می شود.کل این ناحیه توسط غدد پروستات احاطه می شوند.(کاظمی و موسوی،1388)

3_1_2آلت تناسلی
اعمال آلت تناسلی به شرح زیر است:
-هدایت اسپرم و مایعات از بیضه ها به داخل مجرای تناسلی ماده در حین جفتگیری
-هدایت ادرار از مثانه به محیط بیرون از طریق میزراه
میزراه از میان مرکز آلت تناسلی عبور می کند و از مثانه تا نوک آلت تناسلی کشیده می شود. این قسمت میان دستگاه تناسلی و ادراری مشترک است. آلت تناسلی سگ و گربه از نظر اناتومیکی متفاوتند. .(کاظمی و موسوی،1388)

4_1_2سگ نر
آلت تناسلی سگ از کمان ورکی لگن اغاز می شود و در امتداد پرینه و از میان اندام های حرکتی خلفی عبور می کند. میزراه در مرکز قرار می گیرد و توسط لایه ای از بافت غاری ارتجاعی به نام جسم اسفنجی قضیب احاطه شده است.این جسم اسفنجی در داخل پیاز قضیب و در قسمت قدامی و نوک قضیب گسترش یافته و حشفه قضیب را تشکیل می دهد. ساختاری که قضیب را بر می گیرد و باعث اتصال قضیب به قوس ورکی می شود یک جفت توده های بافتی قابل ارتجاع بوده که جسم غاری قضیب نامیده می شود. این اجسام غاری از ریشه ی قضیب در محل اتصالش به قوس ورکی شروع می شوند. میزراه در میان شیاری در میان این دو توده بافتی قرار می گیرد. در میان بافت بدنه قضیب یک استخوان شیار دار وجود دارد که استخوان قضیب نامیده می شود که عمل آن هدایت و کمک کردن به قضیب در ورود به واژن سگ ماده در مراحل اولیه ی جفتگیری و در زمانی است که هنوز عمل نعوظ کامل نشده است. استخوان قضیب سگ نسبت به میزراه حالت پشتی قرار دارد که میزراه از میان شیار سطح زیرین این استخوان عبور می نماید. در این نقطه میزراه نمی تواند متسع شود و این موضوع باعث می شود که محل مناسبی برای انسداد میزراه توسط سنگ -های ادراری شود.

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید