ت انسانی و بهبود شرایط کیفی زندگی و به صورت دائمی صورت می گیرد.
یکی از متداولترین و گویاترین تعاریفی که از توسعه پایدار پذیرفته شده تعریف ((کمیسیونبرتلند)) است: توسعه ای که نیازهای امروز را برآورده کند،بدون آنکه قابلیت نسل های بعد برای برآوردن نیاز هایشان را به مخاطره افکند.
به عبارت روشن تر مفهوم توسعه پایدار شامل عناصر زیر می گردد:
1-امداد رسانی به فقرای واقعی 2-دیدگاه توسعه خوداتکایی یا خود کفایی 3-دیدگاه توسعه هزینه موثر با استفاده از معیار های اقتصادی
4-موضوعات مهم و مرتبط با حفظ سلامتی و تندرستی آحاد جامعه،برخورداری از صنعت و فن آوری مناسب،خوداتکایی در مواد غذایی،برخورداری از آب آشامیدنی سالم وتمیز ومحل سکونت برای همه
5-این نحوه تفکر و نگرش که ابتکارات انسان برای وصول به توسعه مورد نیاز است.
2-7-4- تعریف معماري پايدار- معماری سبز و اصول آن:
«معماري پايدار » را مي توان اين چنين تعريف کرد :
معماري پايدار ، يافتن راه حلهاي معمارانه اي است که بتواند زندگي همراه با آسايش انسان را در کنار همزيستي مسالمت آميز با اجزاي ديگر محيط زيست براي هميشه تضمين کند.

عكس شماره 2-1معماري سبز
معماري ، از آن جهت که در نهايت منجر به ايجاد ساختمان مي شود ،برخي از نظريه پردازان معماري اصول معماري پايدار را اصولي مي دانند که ساختماني سالم را بوجود مي آورد.
ويژگيهاي معماري پايدار
1.از حداكثر استعدادهاي محيطي بر آسايش مصرف‌كنندگان شود به
وسیله ابزار‌ها و راهكارهاي هوشمندانه
2. احداث يك ساختمان در يك بستر متناسب با مقياس و مقر طرح به صورت جز لاینفکی از آن
3. با مصرف حداقل منابع، حداكثر كار‌آمدي و فضا برای مصرف‌كننده
4.اهمیت شيوه ساخت و نگهداري آسان
5. ارزیابی عوامل مؤثر در كار را بر اساس بهره‌وري و مو‌ثر بودن به واسطه نگرش فراگیر
6.بها دادن به را ه حل نسبی برتر و تکامل تدریجی به جای امر آرمانی و محصول قطعی و نهایی
7.حفظ طبیعت برای آیندگان با توجه به توان و پتانسیل های موجود انسانی
2-8- پیشینه تحقیق
معماری از جمله هنرهای کهن بشری و جغرافیا از جمله نیازهای بشری است: که شاید بیش از هر هنر دیگری خود را با عناصر بومی و منطقه ای هماهنگ ساخته است. از این رو در هر گوشه از این کره ی خاکی که پا می نهیم با بنا هایی رو به رو می شویم که هر یک متناسب با عوامل جغرافياي طبيعي آن منطقه است . (عوامل جغرافياي طبيعي : اقليم،توپوگرافي، آب هوا، طول وعرض جغرافياي، و…)
معماری یکی از حرفه ها و دانش هایی است که تحت تاثیر عوامل بسیار متعدد و متنوعی شکل گرفته است و متناسب با نوع فضا و کارکرد آن از هر یک از پدیده های شکل دهنده به فضا به نسبتی مشخص تاثیز می پذیرفته است. در این میان جغرافیا و اقلیم و توپو گرافي از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر شکل گیری فضاهای معماری به ویژه واحدهای مسکونی بوده است .پدیده های جغرافیایی و اقلیمی و توپو گرافي تاثیر و نقش تعیین کننده ای در شکل گیری فضاها داشته است و هنگامی که به معماری بومی یا محلی اشاره می شود، بیش از هر چیز به نقش این عوامل و همچنین پدیده های ناشی از آن ها مانند : مصالح،سازه،چگونگی ترکیب فضاهای باز و بسته توجه می شود.
معماری بومی گیلان با کالبدی زیبا در دل طبیعت و هماهنگ با آن تلفیق شده است امروزه نیز پاسخگوی مناسبی در جهت خلقفضایی هماهنگ با طبیعت و اقلیم منطقه می باشد به گونه ای که می توان آن را بهترین الگو برای دستیابی به معماری پایدار منطقه دانست. لذابا توجه به ویژگی های غنی معماری بومی گیلان ، بازنگری در اصول به کار برده شده جهت دستیابی به راهکارهای مناسب برای طراحی معماری امروز منطقه ضروریست. به گونه ای که بتوان به اهداف معماری پایدار که از ویژگی های مهم آن هماهنگی با اقلیم و طبیعت و توپو گرافيمنطقه و حفظ آن و نیز کاربرد مطلوب انرژی های طبیعی برای رسیدن به شرایط آسایش زندگی انسان است،دست یافت.
به منظور ارائه ی دیدگاه صاحب نظرانی که در زمینه ی معماری سنتی ایران در ارتباط با میزان انطباق آنها با شرایط جغرافياي و ساخت و ساز پایدار تحقیق کرده اند می توان

2-8-1 خارج از کشور:
Man chliment and architecture _
از ب- گیونی در سال 1969 که نامبرده با تحقیقت خود خصوصا در نیو یورک که نمودار زیست اقلیمی ساختمان (مایکرو متریک) را ارائه کرد. معیار ها و جداول ماهانی در 1971 که برای ارزیابی وضعیت گر مایی یک کنطقه و تشخص مسائل معماری ساختمان های آن استفاده می شود.
– desing whit climent _
کتابی از اولگی در سال 1973 و تحقیقات وی در استرالیا که منجر به ارائه نمودار زیست محیطی اقلیمی(بیو کلماتیک) شد.
_ کتاب خانه سازی ،اقلیم و آسلیش اوتر در سال 1980 . تحقیقات نامبرده که منی به ارائه روشی برای تعیین منطقه آسایش گشت.

2-8-2 داخل کشور:
_ اقلیم و معماری ازز مرتضی کسمایی در سال 1382 برسی اقلیم حیاتی ایران را تهیه و تالیف نمود.
_ کتاب آسایش بوسیله مماری همساز با از دکتر راز جویان که در سال 1368 به چاپ رده است
و کتاب همراهی اقلیمی تر جمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی در سال 1368 به چاپ رسده است.
_ کاب معیار های اقلیمی در ساختمان (انرژی تابش – خورشید) که توسط دکتر علی خلیلی در سازمان مدیریت و بر نامه ریزی در سال 1376 انجام شده است.
_ سلسله مقالاتی تحت عنوان معماری خانه های گیلان و انطباق با طبیعت ه در سال 1386 در نشریه نشر فرهنگ تحت حمایت حوزه هنری گیلان به چاپ رسده نمونه بارزیاز بررسی معماری بومی همگان با طبیعت را بیان داشته است.
_ کتاب سیری در مبانی نظری معماری بخش تحت عنوان اقلیم یک از مبانی نظری که توسط غلامحسین معماریان در سال 1384 تالیف و به چاپ رسیده است.
را میتوان به عنوان پیشینه عنوان این رساله نام برد.
همچنین آقای دکتر داراب دیبا و شهریار یقینی نیز در این زمینه کار هایی داشته اند :
ایشان در مطالعات خود به بررسی معماری بومی گیلان در چارچوب مطالعه ی معماری سنتی ایران بر اساس شرایط محیطی پرداخته و در ابتدا به بررسی طراحی مسکن در خطه گیلان اشاره نمود و با توجه به موقعیت محیط پیرامون بناهای مسکونی چند تیپ از الگوهای مسکن را مورد ارزیابی قرار داده اند . سپس با بررسی فضاهای داخلی خانه های سنتی گیلان فضاهای معماری را به سه دسته تقسیم نموده اند :
الف) فضاهای بسته شامل اتاق ها ب)فضاهای نیمه باز شامل ایوان ها ج)فضاهای باز که شامل محدوده ی حیاط پیرامون خانه می باشند (که اهمیتی به اندازه ی همه خانه دارد)

فصل سوم
« روش اجرای تحقیق / مواد و روشها»

3-1روش تحقیق:
تیپولوژی بنا در مناطق گوناگون حاکی از تاثیر پذ یری آن از عوامل محیطی – اقلیمی – و
توپو گرافی-محل ان روی زمین(مختصات جغرافیایی)و حتی فرهنگی می باشد . همچنین معایب معماری جدید در هر نوع اقلیم از نظر استفاده از مصالح نا هماهنگ با شرایط منطقه، طراحی نامناسب بناونحوه و جهت استقرار بنا و عدم صرفه جویی در مصرف انرژی و تخریب محیط زیست را به صورت اجمالی بررسی می کنیم.
واین موضوع به روش مصالعه عکس ماهواره ای / نقش های منطقه اعم از نقشه های تو پو گرافی/ نقشه های شیب استان گیلان/ نقشه گسل های گیلان/ نقشه مسیر دستر سی های استان/نقشه تقسیمات سیاسی استان/ و آمار و اطلاعات و نمودار های ایستگاه های هواشناسی استفادده شده است
تمام مباحث فوق که بطور مفصل در فصل چهارم به آن پرداخنه خواهد شد با مطالعات و بررسی های میدانی نیز همراه بوده است.، با استفاده از آمار و اطلاعات مکتسبه در مبحث معماری و مبحث جغرافیایی طبیعی برای دو منطقه جلگه و کوهستان به همراه مطالعات کتابخانه ای با یکدیگر مقایسه مقایسه و تحلیل حاصله که منجر به پیشنهادات و راه کاری تحت عنوان پایدرای مطرح خواهد شد به نتیجه نشسته است.
( بدیهی است که این نوع روش تحقیق کیفی می باشد)
3-2 مدل ها:
مد لهای برر سی اطلاعات در این تحقیق عبرتند از:
1- مدل کوپن و دومارتین (بیوکلماتیک) – تعریف کوپن
2- مدل اولگی(عامل زیست محیطی و اقلیمی)
3- مدل گیونی(ماکرو متریک)سنجش گرمایی
که با توجه به منطقه مور مطالعه هریک از مدلهای زیر تعریفی از معیار های سنجش منطقه را به ما نشان میدهند. و از دو مدل 1و2 بیشترین بهره گیری به عمل آمده است
3-3 مدل کوپن:
هر چند وسعت گیلان به 15 هزار کیلو متر نمیر سد اما با استفاده از سیستم گوپن چهار نوع آب و هوا در آن شناسایی شده است :
1. آب و هوای معتدل و مرطوب: تمام بخش جلگه ای و کم ارتفاع استان گیلان از رودسر تا هشتپر است. حد جنوبی آن از امامزاده هاشم تا راس جلگه ی دلتایی سفیدرود است. در این مناطق میزان متوسط گرمای سردترین ماه سال بین 18تا3- درجه ی سانتیگراد است و به طور متوسط در دراز مدت در هر ماه سال بیش از 3سانتی متر باران می بارد . میزان متوسط گرمای گرم ترین ماه سال از 22درجه ی سانتی گراد تجاوز می کند . در این منطقه حداکثر باران سال در پاییز نازل می شود.
2. آب و هوای بحرالرومی : نواری از اراضی استان که در فاصله ی بین جلگه های پست ساحلی و ارتفاع 1000 تا 1500 متر از سطح دریا قرار دارد. از مشخصات این آب و هوا ، اعتدال گرمای سال و باران زمستانی است. در این مناطق نیز میزان متوسط گرمای گرمترین ماه سال از 22درجه ی سانتیگراد بیش تر است.
3. معتدل جنگلی سرد : مخصوص نواحی کوهستانی است که درجه ی حرارت به علت ارتفاع جغرافیایی تقلیل می یابد. میزان متوسط سردترین ماه سال از 3 درجه سانتیگراد کمتر و میزان متوسط لااقل چهار ماه سال از 10 درجه سانتیگراد بیش تر است. متوسط گرمای گرمترین ماه، کمتر از 22 درجه سانتیگراد است .رطوبت و باران در طول سال ، از دیگر مشخصه های این مناطق است . دنباله ی جنوب شرقی البرز و رشته کوه تالش در مغرب ، در این تقسیم جای دارند.
4. آب و هوای صحرایی یا نیمه بیابانی : منحصر به بخش کوچکی از شهرستان رودبار می شود و سد سفیدرود و دره های شرقی و غربی آن را دربر می گیرد. نقاطی مانند لوشان ، منجیل ،و گیلوان نمونه هایی از آن به شمار می روند .از مشخصات اصلی این آب و هوا،خشکی و کم بارانی است. میزان متوسط گرمای سردترین ماه سال از 18 درجه ی سانتی گراد بیش تر است.
روش بررسی توسط جدول بیو کلماتیک ساختمان
در تقسیمات اقلیمی پیشنهاد شده توسط دانشمندان، اساس کار در عنصر آب و هوا، دمای هوا و بارندگی است. امّا در بررسی شرایط اقلیمی در ارتباط با آسایش انسان و عملکرد ساختمان، عموماً عناصر اقلیمی مؤثر در آسایش حرارتی انسان، یعنی دما و رطوبت هوا مورد توجه هستند. بدهی است، به دلیل تفاوتی که در معیار های انتخاب شده در این دو نوع تقسیم بندی وجود دارد، نتایج حاصل از آنها الزاماً بر هم منطبق نخواهد بود، چه بسا منطقه ای که از نظر رشد و نمو نباتات در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته است از نظر معماری و ساختمان در منطقه اقلیم گرم و مرطوب واقع شود. بنابراین لازم است در مطالعات و بررسی هایی که به نحوی به معماری و ساختمان و بطور کلی به طراحی محیط های مسکونی مربوط می شود، آن نوع از تقسیمات اقلیمی مورد استفاده قرار گیرند که بر اساس معیار های مرتبط با موضوع مورد نظر پیشنهاد شده اند.
که در این مورد منطقه قابل بررسی دارای اقلیم معتدل و مرطوب می باشد و دارای ویژگی های کلی در استان گیلان است.

نمودار شماره 3-1. بیو کلماتیک ساختمان.

3-4- مدل اولگی (عامل زیست محیطی و اقلیمی)

موقعیت اقلیمی: درهر نقطه از جهان، مسکن بومی از چهار عامل شرایط جغرافیایی و طبیعی زمین ، شرایط اقلیمی و آب و هوایی،

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید