شرایط اقتصادی و نحوه ی امرار معاش ساکنان و خصوصیات فرهنگی مردم منطقه بیشترین تاثیر را می پذیرد . البته عواملی دیگر نیز، گاه تاثیری بر شکل گیری مسکن در برخی مناطق می گذارند که تاثیر این عوامل همیشگی نیست و آنها را باید به صورت موردی بررسی کرد . سوابق تاریخی و تامین امنیت ساکنان یک منطقه از جمله ی این موارد است . اما این عوامل ، خود معمولا از شرایط جغرافیا ، اقلیم و اقتصاد نشات گرفته اند.
در استان گیلان که خصوصیت اقلیمی بارز آن اعتدال دما ، رطوبت زیاد هوا و بارش های طولانی است ، مسکن پس از رفع نیاز اولیه ، یعنی سرپناه و مامن و جلوگیری از شداید طبیعت ، حتی الامکان باید رطوبت زیادتر از حد آسایش انسان را دور نماید. یعنی بنا باید به طریقی رطوبت هوای اطراف بدن انسان را کاهش دهد و امکان تعرق و تبخیرسطح پوست و در نتیجه کاهش دمای بدن را مهیا سازد. راحت ترین راه دستیابی به این امر ، ایجاد کوران در بنا و دفع هوای مرطوب توسط باد است . فضاهایی که دارای بازشوهای فراوان و حداقل سطوح دیوار باشند،در ایام گرم سال موجب هدایت راحت باد به فضاهای زیستی می شوند. وجود ایوان در بسیاری از اوقات سال از این حیث مفید است . شکل گیری ایوان های سرتاسری در دور بنا ، حکایت از نیاز فراوان به این عنصر دارد . این فضا در ایام گرم تابستان فضای استراحت ، غذا خوردن و تمام فعالیت های ساکنان بوده است و از مهمترین عناصر واحدهای مسکونی محسوب می گردد.
این ماطق شامل :خشک بیابانی/ خشک بیابانی گرم/ مرطوب سرد/مرطوب معتدل/ خیلی مرطوب گرم/ خیلی مرطوب و معتدل/ خیلی مرطوب و گرم/ معتدل مدیترانه ای/ مدیترانه ای گرم/مرطوب سرد/ مر طوب معتدل/ مر طوب گرم/ نیمه خشک سرد/ نیمه خشک معتدلو نیمه مر طوب گرم می باشند.

3-5- مطالعات محیطی ایران و استان گیلان :

عكس شماره 3-1 ماهواره اي محدوده گيلان

3-6- بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی طرح( استان گیلان):

عکس شماره 3-2 محدوده سیاسی گیلان
نطقه مورد بحث این مطالعه در استان گیلان مناطق جلگه و کوهستان را در محدوده مختصاتی :
عرض جغرافیایی: 36 درجه و 34 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه شمالی 
طول جغرافیایی: 48 درجه و 53 دقیقه تا 50 درجه و 34 دقیقه شرقی
استان گیلان سرزمینی با وسعتی حدود 16700 کیلومتر مربع در کرانه ی جنوبی دریای خزر و شمال ایران قرار دارد. این منطقه که تنها 9% مساحت کل ایران را تشکیل می دهد ، از پر باران ترین و سرسبز ترین مناطق اقلیمی ایران است و در تمامی فصول سال دارای بارندگی است. این نوع آب و هوای خاص در اثر قرار گرفتن در بین دریای خزر و رشته کوه های البرز ایجاد شده است.
با وجود عرض نسبتأ کم،استان گیلان از دو ناحیه ی جلگه ای (در امتداد دریا) با کشتزارهای وسیع و ناحیه ی کوهستانی (واقع در شمال سلسله جبال البرز) پوشیده از درختان جنگلی تشکیل شده است.(قبادیان،1388،37؛فرج اللهی راد،1387،114؛معماریان ،1371،84)
بارندگی زیاد در تمام فصول سال ،خصوصأ در فصول پاییز و زمستان،اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز رطوبت نسبتأ زیاد در تمام فصول سال و پوشش وسیع نباتی را می توان از جمله خصوصیات ویژه ی آب و هوایی این کناره نام برد. (قبادیان،1388،37)
استان گیلان از شما ل به دریای خزرو از شرق به استان مازندران و جنوب به استان زنجان و قزوین و از غرب به استان ار دبیل متصل است.
بر اساس سر شماری سال 1390دازای جمعیتی بالغ بر 2480000 نفر که ازاین جمعیت 1295000 نفر در شهر ها زندگی می كنند.

3-7- تقسیمات محیطی ایران:
بر اساس این تقسیمات که بر روی نقشه مشخص شده شامل :
سرزمینهای پست/ کوهای آذربایجان/رشته کوه های البرزو زاگروس/رشته کوه های داخی/بیابان های حاشیه ای/بیا بنهای داخلی/ سرزمین های کو هستانی جنوب شرقی/ چاله شرقی/ چاله های داخلی زاگروس و سرزمینهای کو هستانی جنوب شرقی و شمال شرقی را شامل میشود.

نقشه شماره 3-1 تقسيمات محيط طبيعي ايران
3-8- موقعیت و نقاط آسایش ایران:
این نقاط با ویزگی های زیر مشخص شده است:
مناطق بسیار مناسب/ مناطق مناسب/ مناطق نسبتا ماسب/ مناطق نامناسب/ مناطق بسیار نا مناسب/ کوهستانی بین 2000 تا 25000 متر ارتفاع/کوهستانی بیش از 25000 مترو بیابانها و تپه های ماسه ای روان

نقشه شماره 3-2- اقليم آسايش ايران
3-9- موقعیت شیب استان گیلان:
شیب زمین ها در استان گیلان که در نقشه مشخص شده از 0.05% در مناطق جلگه ای و بیشتر از 20% در مناطق کوهستانی متغیراست.

نقشه شماره ..3-3. کلاسهای شیب استان گیلان( مقاله مطالعا آب بندانهای گیلان)
3-10- موقعیت ار تفاعی استان گیلان:
مطالعه نقشه ارتفاعی استن نشان می دهد که پایین ترین نقطه با ار تاع -26 و بلند ترین نقطه با کد ار تفاعی 3000 نتر در قله در فک را مشخص میکند. ونشانگر آن است که بیشترین نقاط استان کو هستانی می باشد.

نقشه شماره .3-4.. طبقات ار تفاعی استان گیلان(اقتباس از مقله آب بنانهای استان گیلان)
3-11- پهنه بندی خطرات زلزله در استان گیلان :
بر اساس این پهنه بندی نقاطق زلزله خیز شامل نقاط بسیار پر خطر/ با خطر نسبی متوسط/ با خطر نسبی زیاد/ و خطر نسبی کم را شامل میشود. و بر این اساس گیلان در منطقه باز زلزه خیزی بالا قرار دارد.

نقشه شماره 3-5 پهنه بندی خطر زلزله (مقاله آب بندانهای گیلان)

3-12- توان روان آب وسیل در استان گیلان:
با توجه به بارش زیاد بارا ن توان ایجاد روان آب در استان زیاد است.توان تولید روان آب ر مناطق مرکزی کم شیب ، تالش/رضوانشهر/ ماسال/ فوممن/ شفت/رودبار/ سیاهکل و املش که در نقشه مشخص شده کم میباشد و در مناطق دیگر متوسط و زیاد میباشد.

نقشه شماره 3-6. روان آب (مقاله مطالعات آب بندانهای گیلان)

3-13- راههای دسترسی استان گیلان:
شامل را های اصلی در مناطق پست و جلگه ای که تحت عنوان راه کناره که اشاره به نوار ساحلی استان داردو راه دسترسی از غرب که از استان اردبیا به استان وارد میگردد. و راه دسترسی شرف که از استان مازندران و مدخل ورودی شهر چابکسر به استا وارد میگردد. و راه دسترسی از جنوب که از طق استان قزوین و زنجان مخل وروی لوشان ورد استان میگردد.
راه های دسترسی داخل نیز که ار تبا ط داخلی استان تشکیل میدهد.بر روی نقشه مشخص شده است.

نقشه شماره ..3-7. را های مراسلاتی استان گیلان(از مقاله آب بندانهای استان)

3-14- بررسی و تحلیل عناصر جغرافیایی:
_ باد _ رطوبت_ تابش_
3-14-1نموارعنصر باد :
تعریفی از باد:
باد که عبارت است از جریان و جابجائی هوا تحت تاثیر اختلاف فشار است.
محاسبه و سنجش میزان باد بر اساس دیده بانی انجام شده از جهت و سرعت یاد ،گلباد ایستگاه مورد نظر را برای ماه های مختلف می توان رسم کرد. سرعت باد بر حسب نات سنجیده می شود.جهت باد نیز علاوه چهار جهت اصلی در جهات شمال غربی/ شمال شرقی/ جنوب غربی و جنوب شرقی دیده بانی میشود.دیده بانی درمطالعات این رساله کاربرد های مختلف دارد.

نمودار شماره 3-1 -درصد حالات باد در منطقه ساحلی و جلگه ای گیلان در سال 85
جدول 3- 11- تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی/ رشت/ منجیل)

نمودار شماره3-3 تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی/ رشت/ منجیل)

3-14-2 تاثیر درختان در هدایت باد :
با کاشت درختان میتوان باد را به سوی خانه هدایت کرد . در این شکل میتوان دید که درختان مسیر خیابان را پ.شانده و با سایت تطبیق پیدا کرده است پس درختان هم میتوانن نقشی در خنک کردن ساختمان داشته باشند .

عكس شماره 3-3 نحوه استقرار درخت نسبت به ساختمان
درختان همیشه سبز در سمت غرب و شمال غرب میتواند مانعی در مقابل باد در زمستان باشد و سایر رستنی ها و نرده و دیوار میتواند نقش بادشکن را داشته باشد .

عکس شماره 3-4 اسقرار درخت در سلیت

3-14-3 بررسی عنصر رطوبت دراستان گیلان
رطوبت نسبی
رطو بت نسبی یه صورت در صد اندازه گیری میشود. زمان اندازه گیری رطو بت نسبی سه نوبت انجام میشود که عبارت است از ساعات 03و 09 و 15 به وقت گرینویچ با ساعات 6.5 و 12.5 و 18.5 محلی ،تغییرات رطوبت نسبی با تغییرات دما و میزان بارش ار تباط تنگاتنگ دارد.مقایسه نوسانات رطوبت نسبی نه فقط میان فصول و ما ه ها مختلف در ساعات مختلف اندازه گیری نیز لازم است.بر اساس تاثرات مختلفی را در بناهای مناطق کوهستانی و بخصوص در منطقه جلگه ای مشاده خواهیم کرد.این تاثرات در منطقه جلگه ا ی با عث ایجاد تر کیبات فضایی و کالبدی خاصی در بنا و طراحی آن می شود. ایجاد فضا های باز فی مابین سا ختمان ها ( کانال هوا) در بحث اسقرار فصل پنجم بررسی خواهد شد.ایجاد پیلوت و احداث کرسی بلند از سطح از ویژگی های خاص کالبدی در اکثر بنا های منطقه جلگه می باشد.جدول میزان رطو بت نسبی در استان گیلا معرف رطوبت نسبی برا ی کاربرد در امر طر

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید