عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته

 

ایران از معدود کشورهایی بود که در آن افغانی ها هم به واسطه ی شور اولیه در استقبال از آنهابه عنوان ملت دوست و برادر و هم به دلیل عدم برنامه ریزی و فقدان امکانات برای اسکان در اردوگاه ها، اکثراً در شهرهاو در اختلاط با مردم بومی به سر بردند. تعلقات ایدئولوژیکی دولت ایران به جهان اسلام با تشویق و دعوت از افغان هابرای اسکان در ایران موسوم شده می باشد. تعابیری هم زیرا ملت »درهای باز «و ادغام آنهادر جامعه ی ایرانی همراه بود که به سیاست دوست و برادر، ترغیب بسیاری از افغان هاو به ویژه ھزاره های افغانی را به دنبال داشت که در ایرانِ شیعه مأمنی برای فرار از جنگ و اشغال کشور خود به دست روس هاو تبعیض های قومی می جستند. با این همه، با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، این سیاست نیز دستخوش تغییر گردید و به ویژه در دولت نهم کاملاً در تقابل با رویه ی نخست قرار گرفت.

حمله ی آمریکا به افغانستان در سال ٢٠٠٢ و روی کارآمدن دولت جدید در این کشور، باعث گردید تا سیاست بازگرداندن افغان ها به کشور خود به عنوان یکی از راه حل های کاهش بسیاری از معضلات اقتصادی در ایران شدت یابد.

بدین ترتیب، سیاست ایدئولوژیکِ»درهای باز «  در اوایل انقلاب جای خود را به روشی کاملاً مغایر موسوم به سیاست» درهای بسته «  داد. با وجود آن که پس از فوت امام خمینی)ره) عودت دادن پناهندگان همواره در دستور کار  دولت های بعد از جنگ قرار داشته می باشد، اما شرایط دوران معروف به سازندگی و بهره گیری از کار ارزان قیمت افغان ها ایجاب می نمود که این سیاست هابا ملایمت بیشتری پیش رود. با روی کارآمدن خاتمی، سیاست عودت دادن افغان ها از شدت و حدت بیشتری برخوردار گردید به گونه ای که پادرمیانی شخص رئیس جمهور را نیز در پی داشت.

اما این سیاست در دوره ی جدید و با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۴ به گونه ای پیش می رود که نه تنها با مفاد کنوانسیون حقوق پناهندگان ملل متحد که ایران آن را در سال ١٣۵۵ به امضاء رسانده می باشد مغایرت دارد، بلکه منافع و ھزینه های صرف شده برای ادغام پناهندگان در جامعه ی ایرانی و بالابردن سطح تحصیلات و سرمایه ی انسانی و اجتماعی آنهارا به کلی نادیده گرفته می باشد.

 

با تغییر رویکرد دولت های بعد از جنگ به پناهندگان، طرح بزرگ بازگشت مهاجرین افغان توسط دو قرارداد یک ساله و دوساله میان دولت های ایران و افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه ١٣٨٠ آغاز گردید. کاھش سطح خدمات اداری و اجتماعی به افغان های مقیم ایران، افزایش زیاد ھزینه های آموزشی، بهداشتی و شهری، بازداشتن تعداد زیادی از بچه های افغانیِ بدون مجوز از دسترسی به آموزش، عدم جواز کار و غیره از دیگر تدابیری بود که دولت از سال ١٣٨٣ به مقصود عودت دادن اجباری افغان ها در نظر گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه