نرم افزار SPSS 16 و آزمون هاي رگرسيون و همبستگي استفاده شد. يافته ها نشان داد که سه متغير باور رفتاري، هنجاري و ادراکي مي توانند حدود 31% از تغيير در تمايل به اهداي خون را توضيح دهند. با استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه نيز مشخص گرديد که باور ادراکي بيشترين نقش را در توضيح تغيير تمايل داوطلبان به اهداي خون دارد. نتيجه گيري اينکه با توجه به تاثيرگذاري متغيرهاي مدل رفتار برنامه ريزي شده در تمايل افراد به اهداي خون، تقويت باورهاي سه گانه به ويژه باور ادراکي بين داوطلبان، مي تواند راه کار مناسبي جهت جذب بيشتر داوطلبان به اهداي داوطلبانه خون باشد( کفاش پور ، 1391).
– مجدزاده و رشيديان در سال 1390 در پژوهش ديگري با عنوان ” استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي براي کاهش رفتارهاي خطرناک رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران ” زمينه و هدف، بازاريابي اجتماعي، استفاده از فنون بازاريابي تجاري براي افزايش قابليت پذيرش يک عقيده يا عمل در گروه هدف است. در اين مطالعه، تاثير يک مداخله مبتني بر بازاريابي اجتماعي بر رفتارهاي خطرناک رانندگي در بين رانندگان تاکسي شهر تهران بررسي شده است. روش کار، در اين مطالعه نيمه تجربي، با انجام دو پژوهش کمي و کيفي بر روي رانندگان تاکسي دو منطقه تهران (گروه مداخله و کنترل)، اجزاي آميزه بازاريابي شامل محصول برنامه (پيام يادآور افزايش تمرکز بر اجتناب از عدم رعايت فاصله طولي و رانندگي نکردن بين خطوط)، قيمت، مکان و ترويج تعيين شد. با نصب برچسب پيام در مقابل ديد راننده، ارائه پمفلت و انتقال پيام از طريق سرپرستان خطوط در گروه مداخله، برنامه 8 هفته اجرا شد و 6 هفته بعد، وضعيت رفتارهاي هدف در دو گروه مقايسه شد. نتايج، کاهش معني دار موارد مشاهده دو رفتار هدف در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل و افزايش معني دار نسبت شانس اجتناب از اين دو رفتار توسط گروه مداخله، بعد از اجراي برنامه نشان از تاثير مداخله طراحي شده داشت(مجدزاده، 1390).
– رعنايي کردشولي و همکاران در سال 1391 در پژوهشي با عنوان “بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان (مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لبني شركت پگاه در شهرستان شيراز) ” صورت گرفت ، نمونه اي مشتمل بر 385 نفر از مصرف كنندگان محصولات لبني شركت مذكور به شيوه تصادفي طبقه اي متناسب با حجم هر طبقه، در مناطق نه گانه شهرداري شيراز انتخاب گرديده و بررسي شدند. مدل مفهومي تحقيق بر مبناي مطالعات نظري آميخته بازاريابي سبز و خريد سبز مصرف كننده، طراحي و بر مبناي آن، پرسشنامه اي طراحي گرديده و داده هاي مورد نظر جمع آوري گرديد. در نهايت با استفاده از مدل معادلات ساختاري به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد، هر يك از ابعاد تبليغ، توزيع و قيمت آميخته بازاريابي سبز بر خريد سبز مصرف كننده اثر مثبت و معناداري دارند، در حالي كه محصول سبز بر خريد سبز مصرف كنندگان داراي تاثير منفي و غير معني داري است (رعنايي کردشولي،1391).

فصل سوم
روش شناسي پژوهش

3-1) مقدمه
روش پژوهش را مي توان به عنوان مجموعه اي از قواعد ، ابزارها و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي موقعيت ها،کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات دانست . اتخاد روش تحقيق علمي ،تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول وعلمي است(خاکي،1382). شناخت هر موضوعي مستلزم تحقيق درباره آن است. تحقيق در هر علمي روش خاص خود را مي‏طلبد. براي رسيدن به روش مناسب بايد مباني و فلسفه آن علم را به خوبي شناخت. دانش مديريت، که امروزه يکي از پيچيده‏ترين دانشهاي بشري تلقّي مي‏شود، نيازمند اين است که پس از صد سال تحقيقات انجام شده درباره آن، بايد داراي روش تحقيق منسجمي، مبتني بر مباني و فلسفه‏اي روشن باشد. دانشمندان علوم مديريت، تا کنون اين تحقيقات را در دو پارادايم سنتي اثباتگرايي و نوين پديدار شناختي دسته‏بندي کرده‏اند که هر يک از اين دو داراي مفروضات اساسي، اصول موضوعه، ويژگيها، جنبه‏هاي کليدي خاص خود است(ليفلر30، 1982). آشنايي با انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات از جمله پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، مطالعه کتب، مقالات و آثار و نوشته ها جزء لوازم ضروري يک محقق است که بتواند در هر شرايطي با بکارگيري هر کدام از آنها به بهترين نحو اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورد. اما روش تحقيق و نوع نمونهاي که محقق براي انجام مطالعه خويش انتخاب مي کند به موضوع و هدف مطالعه او بستگي دارد(پيرسيج31، 2002). مجموعه فرايندي را که سعي مي کنيم توسط آن مشکلات را حل کنيم، تحقيق مي نامند. تحقيق مستلزم يک رشته فعاليتهايي است که به درستي انديشيده شده اند و به دقت به اجرا درمي آيند و در نهايت اين امکان را براي ما فراهم مي آورند که بدانيم مشکلات سازماني را چگونه بايد حل کرد يا دست کم به حداقل رسانيد. از اين رو، تحقيق دربردارنده فرايندهاي جستجو، بررسي، آزمودن و آزمايش است. اين فرايندها را بايد به طور منظم، به دقت، منتقدانه، عيني و منطقي به اجرا درآورد. نتيجه نهايي شامل کشف واقعيات جديدي است که به ما کمک مي کند تا با مشکل موجود برخورد کنيم(اوماسکاران، 1384).
3-2)روش اجراي پژوهش
دراين پژوهش بخش آمار توصيفي به منظور محاسبه فراواني و نظر پاسخگويي براي هر يک از سئوالات از آمار توصيفي شده است همچنين از نمودارهاي ستوني جهت نمايش چگونگي پراکنش نظرات استفاده مي شود و در آمار استنباطي از آزمون کلموگروف اسميرنوف به منظور بررسي پيروي داده ها از توزيع نرمال استفاده شده و در صورت عدم پيروي داده ها از توزيع نرمال از آزمونهاي ناپارامتري ضريب همبستگي اسپيرمن ، آزمون استقلال و آزمون کروسکال واليس استفاده مي گردد. همچنين جهت تجزيه و تحليل و ترسيم نمودار ها از نرم افزار هاي Excel و SPSS استفاده مي شود.
پژوهش حاضر از نظر دسته بندي تحقيقات بر اساس روش ، يک تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. در واقع سعي شده است آن چه وجود دارد در قالب تحقيق توصيفي تشريح مي شود. در واقع در اين رساله سعي شده که مراحل زير قدم به قدم دنبال شود:
1- انتخاب مسئلة پژوهشي؛ که در ابتداي کار منجر به انتخاب موضوع اين پايان نامه با عنوان ” تفکر و بازنگري مجدد به بازاريابي اجتماعي (مطالعه موردي : تجهيزات و فناوري هاي نوين ساختماني)”گرديد.
2- تعريف و تعيين مسئله؛که در قسمت بيان مسئله به صورت مفصل بيان شده است.
3- بررسي پيشيه و مطالعة پژوهش هاي قبلي در زمينة مسئله که در انتهاي فصل دوم به آن اشاره کرديم.

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید