عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی پژوهش

براساس آن چیز که که در این فصل گذشت، مشخص گردید که در مدل­های مختلف، متغیرهای محیطی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی و نیز عملکرد تجاری در نظر گرفته شده می باشد. به گونه دقیق­تر، در اکثر مدل­های کارآفرینی سازمانی متغیرهای محیطی مانند ابعاد عدم اطمینان محیطی و متغیرهای سازمانی یا به عنوان متغیرهای تعدیل کننده کارآفرینی سازمانی- عملکرد و یا به عنوان متغیرهای تعیین کننده کارآفرینی در سطح سازمان در نظر گرفته شده­اند. با این حال، یافته­های متفاوتی در خصوص اثر تعدیل کننده­گی عدم اطمینان محیطی در زمینه­های تجاری، صنعتی و تولیدی وجود داشت که نیاز به مطالعات بیشتر دارد. مشتری مداری در سطح استراتژیک سازمان­ها و شرکت­ها با کارآفرینی سازمانی در ارتباط مستقیم قرار داشت. همان­گونه که پیش­تر نیز تصریح گردید، مدل پایه برای تدوین چارچوب مفهومی پژوهش (شکل 2-7) مدل کارآفرینی سازمانی لامپکین و دس (1996) مد نظر قرار گرفت. دلیل اول بهره گیری از مدل لامکین و دس (1996)، وسعت و فراگیر بودن ابعاد در نظر گرفته شده در این مدل می­باشد که برای محقق این امکان را فراهم می­کند تا رفتارهای کارآفرینانه بیشتری را در بانک­های خصوصی مورد مطالعه و مطالعه قرار دهد. دلیل دوم بهره گیری از این مدل، بکارگیری آن در صنعت بانکداری در تحقیقات قبلی می باشد که به محقق اجازه می­دهد تا نتایج به دست آمده را با تحقیقات قبلی انجام شده در صنعت بانکداری مورد مقایسه قرار داده و به بحث و نتیجه­گیری در مورد آن بپردازد. در تدوین چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، تعدیلاتی روی مدل پایه صورت گرفت. مدل لامپکین و دس (1996) طیف وسیعی از متغیرهای محیطی و سازمانی را به عنوان تعدیل­کننده­های ارتباط گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی پیشنهاد کرده­اند که مطالعه همه این متغیرها خارج از توان پژوهش حاضر بود. برای مثال، در فرآیند پژوهش حاضر، امکان دسترسی به آماره­های مربوط به عملکرد بانک­ها (درآمد، رضایت سهامداران و …) وجود نداشت. پس محقق از بین عوامل محیطی متغیر عدم اطمینان محیطی و از بین عوامل سازمانی استراتژی مشتری مداری را انتخاب کرده و اثر آن بر گرایش کارآفرینانه را مورد مطالعه قرار داد. لازم به تبیین می باشد، با در نظر داشتن این که در اکثر متون مربوط به مدیریت، ارتباط دوسویه­ای بین عوامل محیطی و سازمانی پیشنهاد شده می باشد؛ طوری که تاثیر عوامل محیطی بر عوامل سازمانی به مراتب قوی­تر از تأثیر عوامل سازمانی بر عوامل محیطی می باشد (رابینز، 1991)، لذا در طراحی چارچوب مفهومی پژوهش عدم اطمینان محیطی به عنوان عامل تأثیر گذار بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه و نیز مشتری مداری به عنوان عامل تأثیرگذار بر گرایش کارآفرینانه در نظر گرفته گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد