عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

نرخ بازدهی داخلی (IRR)

نرخ بهره ای که بتواند درآمد و هزینه را متعادل ساخته و کارایی نهایی سرمایه را بدست دهد ، نرخ بازدهی داخلی IRR نام دارد . نرخ بازدهی داخلی را می توان با بهره گیری از فاصله بین نرخ بهره ای که درآمد را بزرگتر از درآمد نشان می دهد ، تعیین نمود . اهمیت ویژه این روش در آن می باشد که در شرایط نبودن بازار متشکل مالی و نرخ تنزیل واحد در اقتصاد ، نرخ بازدهی داخلی را می توان به کار گرفت .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر فرایند مالی پروژه ای در طی N  سال عمر خود از جریانات Rt ، جریانات خروجی ct ، تشکیل شده بشاد ، حل ارتباط زیر ، r که همان نرخ بازده داخلی می باشد را مشخص می نماید:

اگر ارزش خالص پروژه ای مثبت باشد ، چنین نتیجه می گردد که نرخ بازدهی داخلی آن پروژه از نرخ بادهی داخلی قابل قبولی برای سرمایه گذاری به کار برده شده می باشد ، بیشتر می باشد و بالعکس . اگر ارزش فعلی خالص پروژه ای منفی باشد نرخ بازده داخلی آن از نرخ مورد قبول کمتر می باشد و نیز اگر ارزش خالص پروژه ای صفر باشد ، می توان نتیجه گرفت که تمام سرمایه به کار رفته در پروژه به انضمام بهره های متعلقه در هر سال ، برگشت داده شده و نرخ بازدهی داخلی پروژه معادل نرخ بازدهی مورد قبول می باشد (مجدیان ، داود ، 1377).

از مزایای این روش قابل فهم تر بودن آن برای افرادی می باشد که آشنایی کافی با مفاهیم ارزیابی طرح ها ندارند. نقطه ضعف این روش آنست که برای بدست آوردن irr  نیاز به بهره گیری از روشهای درون یابی می باشد که موجب بروز خطای محاسباتی می گردد.

معیار نسبت فایده به هزینه با شاخص سود آوری

برای محاسبه نسبت فایده به هزینه با شاخص سود آوری ارزش فعلی جریان فایده ها را بر ارزش فعلی جریان هزینه ها تقسیم می نماییم.

B/C=BPV/CPV

BPV= ارزش فعلی جریان فایده ها

CPV= ارزش فعلی جریان هزینه ها

اگر نسبت به دست آمده بزرگ تر از یک باشد طرح از نظر مالی و اقتصادی قابل توجیه می باشد و در غیر ای صورت طرح دارای توجیه مالی و اقتصادی نمی باشد .

با در نظر داشتن این که شاخص سودآوری و نسبت فایده به هزینه از روی ازرش فعلی خالص مشتق می گردد و بر اساس پارامترهای همان روش محاسبه می گردد ، پس وقتی که ارزش فعلی خالص صفر باشد  نسبت فایده به هزینه حتماً یک می باشد و بالعکس .

از این شاخص ها نمی توان برای انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های مختلف بهره گیری نمود  ، زیرا این نسبت از چگونگی طبقه بندی فایده و هزینه تاثیر می پذیرد. برای مثال بر حسب این که ارزش اسقاط در انتها دوره از جریان هزینه کسر یا با فادیه آن جمع گردد شاخص مورد بحث نتیجه متفاوتی خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد