دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

– ابزار گردآوری داده­ها

در مرحله اصلی پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده­ها بهره گیری گردید. در آغاز برای انتخاب ابزار اندازه­گیری مناسب، مروری جامع در مورد ابزارهای گزارش شده در ادبیات پژوهش صورت گرفت. ابزارهای بالقوه با نظرخواهی از خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری با در نظر داشتن زمینه مورد مطالعه مورد نقد قرار گرفت و در نهایت ابزار­های مناسب انتخاب گردید. ابزار مورد بهره گیری در پژوهش حاضر مقیاس عدم اطمینان محیطی ادراک شده برای محیط تجاری (میلر، 1993)، مقیاس مشتری مداری (دوناوان و همکاران، 2004) و مقیاس گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان، 2007) به همراه پرسشنامه­ای برای گردآوری اطلاعات فردی بود.

پس از انتخاب ابزار، تعدیلات لازم برای بهره گیری در بانک­های خصوصی روی ابزار صورت گرفت. سپس روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر خواهی از خبرگان دانشگاهی و چند تن از مدیران بانک­های خصوصی مورد مطالعه قرار گرفت و تغییرات لازم اعمال گردید. در ادامه پرسشنامه تنظیم شده توسط 30 کارمند بانک تکمیل گردید و ضریب آلفای کرونباخ مقیاس­ها با در نظر داشتن مقادیر به دست آمده که بالای 7/0 قرار داشت مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به تشریح مختصات ابزار مورد بهره گیری پرداخته می­گردد:

 

3-5-1- پرسشنامه اطلاعات فردی

برای گردآوری مشخصات شرکت­کننده­های پژوهش از یک پرسشنامه چهار سوالی به ترتیب برای تعیین سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار بهره گیری گردید (پیوست).

 

3-5-2- مقیاس عدم اطمینان محیطی

برای اندازه­گیری عدم اطمینان محیطی از مقیاس ساخته شده توسط میلر (1993) بهره گیری گردید (پیوست). این مقیاس عدم اطمینان محیطی را براساس منابع تولید کننده سازه مورد سنجش قرار می­دهد و برای محیط­های تجاری ساخته شده می باشد. این مقیاس دارای 35 عبارت و شش خرده مقیاس شامل دولت و سیاست­ها (عبارت­های 1 تا 10)، اقتصاد (عبارت­های 11 تا 14)، منابع و خدمات مورد بهره گیری در سازمان (عبارت­های 15 تا 21)، محصولات، بازارها و تقاضا (عبارت­های 22 و 25)، رقابت (عبارت­های 26 و 31) و فناوری در صنعت (عبارت­های 32 و 35) می­باشد که در مجموع 65 درصد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد