عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود طریقه بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده پژوهش :

امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی می باشد. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و مستقر نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و قابل بهره گیری ای از آن به مدیران و سازمانها ارایه نشده و نمونه های کاربردی موفق را نیز کمتر در سازمانها احساس می کنیم. هدف از انجام این پژوهش تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبودروند بازرگانی داخلی و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می باشد. سوال اصلی پژوهش این می باشد که «آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود طریقه بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی تأثیر موثری را داشته می باشد ؟» ، که برای دستیابی به آن مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته می باشد.این پژوهش با در نظر داشتن هدف شامل دو فرضیه می باشد :1) شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند .2) شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردارهستند .

به مقصود مطالعه فرضیه ها پس از آن که مبانی نظری پژوهش همچون مباحث مرتبط با کیفیت ، مدیریت کیفیت، عایق و صنعت آن ، بازار خرید و فروش و صادرات و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در این پژوهش متناسب با موضوع از ابزار پرسشنامه و روش پژوهش توصیفی پیمایشی در شرکتهای دارانده گواهینامه ایزو و فاقدگواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر بهره گیری شده می باشد تا اندازه اثربخشی آن و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع گردد وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده می باشد ، که یافته های پژوهش نشان می دهد ، استقرار سیستم های ایزو درصنعت عایق و درشرکت های عایق رطوبتی دلیجان براساس اهداف موردنظر درسیستم های مدیریت کیفیت(ISO) ، بر بهبود طریقه بازرگانی و صادرات این شرکت ها تاثیر گذار بوده می باشد و اهداف مورد نظر سیستم مدیریت کیفیت(ISO) برآورده شده می باشد.

 

واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، ایزو، عایق رطوبتی ، بازرگانی، بازرگانی داخلی،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازرگانی خارجی(صادرات)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1سوال اصلی :

1- آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود طریقه بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی

تأثیر داشته می باشد ؟

1-3-2سوالات فرعی :

1- آیا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت، این شرکت ها از بازار خرید و فروش مطلوبتری برخوردار میباشند ؟

2- آیا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت، این شرکت ها از صادرات مطلوبتری برخوردار میباشند؟

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

تعیین ارتباط بین استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و طریقه بازرگانی شرکت های عایق رطوبتی .

 

 

1-4-2 اهداف فرعی :

  • تبیین وشناخت تاثیرسیستم مدیریت کیفیت بربازارخریدوفروش داخلی شرکتهای عایق رطوبتی

2- تبیین و شناخت تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر بازار خرید و فروش خارجی (صادرات)

شرکتهای عایق رطوبتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود طریقه بازرگانی  با فرمت ورد