شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

خواص ضریب همبستگی

  • ضریب همبستگی بین دو مقدار 1+ و 1- می باشد.
  • ضریب همبستگی ماهیتا قرینه می باشد یعنی ضریب همبستگی بین x و y(rxy) معادل ضریب همبستگی y و x (ryx)می باشد.
  • اگر x و y از لحاظ آماری مستقل باشند ضریب همبستگی بین آنها صفر می باشد اما اگر r=0 باشد بدین معنا نیست که دو متغیر مستقلند. به بیانی دیگر همبستگی صفر الزاما دلیل بر استقلال نیست.
  • هر چند r معیار همبستگی خطی بین دو متغیر می باشد اما الزاما اظهار گر هیچ گونه ارتباط علت و معلولی نمی باشد.

 

3-8-5-3- آزمون معنی داری ضریب همبستگی

r ضریب همبستگی خطی می باشد که همبستگی بیت x و y  در نمونه را اندازه گیری می کند پس r یا آماره نمونه می باشد اما  ضریب همبستگی خطی می باشد که شدت همبستگی بین x و y در جامعه را اندازه گیری می کند پس  یک پارامتر جامعه می باشد. در نتیجه ضریب همبستگی محاسبه شده از نمونه(r) برآوردی از ضریب همبستگی جامعه( ) خواهد بود.

گاهی ممکن می باشد دو متغیر هیچ گونه وابستگی خطی نداشته باشند اما ضریب همبستگی محاسبه شده در نمونه، کمیت غیر صفر  را نشان دهد. برای روشن شدن موضوع بایستی آزمون فرض را انجام دهیم:

برای انجام این آزمون لازم می باشد علاوه بر نرمال بودن متغیر تصادفیY، متغیر X نیز بایستی متغیری تصادفی با توزیع نرمال باشد. آماره مناسب جهت آزمون در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه که بایستی دارای توزیع t با درجه آزادی n-2 باشد و ناحیه بحرانی عبارتست از:

پس با محاسبه مقدار عددی آزمون نسبت به درستی یا نادرستی فرضیه H0 قضاوت و تصمیم گیری می کنیم. در صورتیکه t در خارج از بازه 1.96+ تا 1.96-باشد و یا بعبارتی عدد معناداری کوچکتر از 0.05 باشد فرضیه H0 رد و H1 تایید می گردد. در صورتیکه rمنفی باشد نتیجه میگیریم که همبستگی خطی منفی بین دو متغیر هست و در صورت مثبت بودن r همبستگی خطی بین دو متغیر هست.

 

3-9- جمع بندی فصل سوم

در این فصل بعد از تبیین روش پژوهش و نحوه گرد آوری داده ها، جامعه آماری پژوهش مشخص گردید تا پرسشنامه در بین اعضای نمونه  توزیع گردد و در ادامه فصل بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، روش ها و تکنیک های آماری مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها مورد بهره گیری تبیین داده گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد