دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

 1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
 5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
 6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

 

1-5- فرضیه­های پژوهش

فرضیه­های پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد (شکل 1-1):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه­های پژوهش حاضر با در نظر داشتن چارچوب مفهومی پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی که در شکل 1-1 نیز به صورت شماتیک قابل نظاره می باشد طرح گردیده می باشد و عبارتند از:

 • شرایط محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1-1- شرایط سیاسی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1-2- شرایط اقتصادی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1-3- تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1-4- محصولات بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1-5- بازارها و تقاضا بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1-6- رقابت و فناوری بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

 • شرایط محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

2-1- شرایط سیاسی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

2-2- شرایط اقتصادی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

2-3- تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

2-4- محصولات بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

2-5- بازارها و تقاضا  بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

2-6- رقابت و فناوری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

 • مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

3-1- مشتری نوازی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

3-2- استنباط نیاز بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

 1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
 5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
 6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد