شود از طريق کليدهاي نمره‌گذاري صورت مي‌گيرد اما مي‌توان از طريق برنامه‌ي ساده کامپيوتري (براي مثال با برنامه‌ي spss) اين امر را با سهولت، دقت و سرعت بيشتري انجام داد. پس از محاسبه‌ي نمرات خام، نمرات تراز شده‌ي T بدست مي‌آيند و يا اينکه نمرات خام به پروفايل‌هايي که نمرات خام را به نمرات T تبديل مي‌نمايند و دامنه طبيعي و نابهنجار زير و بالاي حد طبيعي را نشان مي‌دهند، منتقل مي‌گردند. پروفايل و هنجار زن و مرد بايستي تفکيک شده باشند. بدين ترتيب پس از انتقال نمرات، پروفايل آماده تفسير مي‌باشد(حق شناس، 1388).

6ـ3 پايايي و روايي
در پژوهش آلون سو و همکاران(2008) ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه بالاي 68/0 گزارش شده است. کاوياني و حق شناس(1386) ضريب پايايي بازآزمايي اين پرسشنامه را در مقياس‌هاي 7 گانه از 61/0 تا 96/0 بدست آوردند. بين مقياس‌هاي 4 گانه سرشت با هم و مقياس‌هاي منش همبستگي معناداري بدست نيامد، اين بدان معني است که مقياس‌ها از يکديگر مستقل هستند. ضريب همبستگي فرم کوتاه اين پرسشنامه با فرم بلند 62/0 بدست آمده است.
بر اساس يک مطالعه مقدماتي در جمعيت دانشجويي توسط کاوياني و حق شناس(1382) بر روي فرم 125 سئوالي پرسشنامه سرشت و منش در شهرهاي تهران و شيراز انجام شده است که نتايج آن به شرح زير مي‌باشد: عامل سن بين دو جنس (مرد و زن) در هر يک از نمونه هاي دو شهر مورد مطالعه و نيز در نمونه کل، به طور معناداري متفاوت بود. براي عامل شهر يک اثر اصلي به دست آمد(001/0P و 15/15=227 و7 )F. تحليل‌هاي واريانس تک عاملي نشان داد که نمرات مقياس‌هاي نوجويي، همکاري، خودراهبري و خودفراروي بين دو شهر از نظر آماري تفاوت معنادار دارد. نمونه تهراني نسبت به نمونه شيرازي از نمرات بيشتري در ابعاد آسيب پرهيزي، همکاري و خودراهبري برخوردار بود، درحالي که نمونه شيراز نسبت به نمونه تهراني نمرات بيشتري در نوجويي و خودفراروي داشت. در ساير ابعاد، دو نمونه ميانگين نمرات تقريباً مشابهي را نشان دادند. ضريب پايايي پرسشنامه بين نمرات به دست آمده از آزمون و نمرات باز آزمون 20 نفر از آزمودني ها به اين شرح بود: نوجويي 96/0 ؛ آسيب پرهيزي 91/0 ؛ پاداش وابستگي 61/0 ؛ پشتکار76/0 ؛ همکاري 95/0 ؛ خودراهبري 85/0 و خودفراروي 88/0 .
براساس مطالعات کاوياني و پورناصح(1384) با عنوان اعتباريابي و هنجار‌سنجي پرسشنامه سرشت و منش کلونينجر در جمعيت ايراني نتايج همبستگي بين نمرات مقياس‌ها در مرحله آزمون و بازـ آزمون نشان مي‌دهد که مقياس‌هاي هفت گانه TCI داراي پايايي قوي هستند، به اين معني که اين مقياس‌ها در شرايط مختلف نتايج يکساني را به دست مي‌دهند. به جهت هماهنگي” ثبات ” دروني، عبارات هر مقياس داراي همبستگي خوبي است. نتايج همبستگي بين مقياس‌ها نشانگر آن است که همبستگي معني‌دار بالاتر از 40/0 بين نوجويي، پشتکار، آسيب پرهيزي و پاداش وابستگي وجود ندارد که نشان دهنده اين است که اين چهار بعد سرشتي از يکديگر مستقل هستند. بين ابعاد منش و سرشت همبستگي‌هاي ضعيف تا متوسط کمتر از (40/0 ) وجود دارد، به غير از همبستگي خودراهبري و آسيب پرهيزي که بيش از 40/0 است تنها همبستگي بالاتر از 40/0 بين ابعاد سه گانه منش نيز مربوط به همکاري و خودراهبري است. ضمناً، سن با نوجويي و آسيب پرهيزي همبستگي منفي و با همکاري و پشتکار همبستگي مثبت ضعيف دارد.

7ـ3 روش اجرا
ابتدا پس از هماهنگي با آموزش و پرورش و مديران مدارس و نيز مديريت بيمارستان‌ها جهت اجراي پژوهش پس از ارائه توضيحاتي در خصوص طرح پژوهشي و توضيحات مختصري از پرسشنامه به افراد شرکت کننده در پژوهش در خصوص محرمانه بودن اطلاعات و در اختيار قرار ندادن اطلاعات بدست آمده به مسئولين و مديران هر دو گروه شغلي اطمينان داده شد و از آنها خواسته شد با صداقت کامل به پاسخگويي بپردازند سپس به صورت انفرادي اين کار به اجرا در آمد و پرسشنامه‌ها توسط پژوهشگر تحويل گرفته شد.

8ـ3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
به منظور تجزيه و تحليل آماري در اين پژوهش از آناليز واريانس چند متغيره کوواريانس که اصطلاحاً به آن MANCOVA هم مي‌گويند استفاده گرديد. در اين روش علاوه بر گروه‌هاي شغلي (معلمان و پرستاران) جنسيت نيز مورد بررسي قرار گرفت تا تفاوت بين زنان و مردان نيز مشخص گردد.
همچنين نمره مقياس‌هاي 7 گانه سرشت و منش به عنوان متغيير وابسته وارد گرديد. از سال‌هاي عمر و سال‌هاي اشتغال به حرفه مورد نظر نيز به عنوان متغير کمکي يا کوواريانس و از آمار توصيفي(ميانگين، انحراف معيار، درصد) هم براي نشان دادن مشخصات نمونه استفاده شد و از آزمون آماري مربع خي براي مقايسه درصد‌ها و آزمون t براي گروه‌هاي مستقل، براي مقايسه‌ي مقياس‌هاي رتبه‌اي همچون سن، سال‌هاي تحصيل و نشان دادن همتا‌‌سازي گروه‌ها استفاده گرديد.

فصل چهارم
يافته‌هاي پژوهش

در اين فصل يافتههاي پژوهش در سه بخش آمار توصيفي و جمعيت شناختي، پاسخ به فرضيههاي پژوهش و يافته‌هاي جانبي ارائه ميگردد. در بخش توصيفي به ارائهي نتايج توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش، اعم از ميانگين، انحراف استاندارد، حدأقل و حدأکثر نمرات، پرداخته مي‌شود. در بخـش دوم از طريق آزمون تحليل واريانس چند متغيره به بررسي تأييد فرضيههاي پژوهش مي‌پردازيم. و در بخش سوم، در قسمت يافته‌هاي جانبي همبستگي بين ويژگيهاي سرشت (نوجويي، آسيبپذيري، وابستگي به پاداش، پشتکار)، ويژگيهاي منش (همکاري، خودراهبري و خودفراوري)، و متغيرهاي جمعيتشناختي (سن و تحصيلات) در کل گروه نمونه، همچنين نمودارهاي مربوط به نتايج تحليل واريانس چند متغيره در بين دو گروه پرستاران و معلمان به تفکيک جنسيت ارائه مـيگردد.

1ـ4 توصيف داده‌ها
در اين بخش، يافتههاي توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار و حدأقل و حدأكثر نمرههاي متغيرهاي مورد مطالعهي پژوهش حاضر بررسي و به ترتيبي كه در پي ميآيد، ارائه ميگردد:

1ـ1ـ4 توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي
همانگونه كه دادههاي مربوط به توزيع جنسيت در جدول1ـ4، نشان ميدهند نسبت مردان به زنان در گروه پرستاران (25 به 25) و در گروه معلمان نيز (25 به 25) ميباشد. بررسي معناداري تفاوتهاي ميانگينهاي متغير سن در بين دو گروه با استفاده از آزمونt مستقل در جدول2ـ4 قابل مشاهده ميباشد.

جدول1ـ4. فراواني (ميانگين، انحرافمعيار، حدأقل، و حدأکثر) سن در دو گروه پرستاران و معلمان

گروه
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
تعداد

پرستاران
مردان
92/35
57/7
23
53
25

زنان
34
18/5
25
44
25

معلمان
مردان
08/39
49/8
25
58
25

زنان
72/40
90/6
26
55
25

جدول2ـ4. نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين ميزان سن
در دو گروه پرستاران و معلمان

متغير
گروه
ميانگين
انحراف معيار
بررسي برابري واريانس‌ها
بررسي برابري
ميانگينها

برآورد f
معناداري f
t
درجه آزادي
سطح معناداري

سن
پرستاران
96/34
49/6
61/1
21/0
46/3-
98
001/0

معلمان
90/39
70/7

در محاسبه تفاوت سن، ميزان برآورد F لوين كه به منظور بررسي برابري واريانسهاي دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 61/1 ميباشد كه با توجه به سطح معناداري (21/0)، تا سطح (05/0?P) معنادار نميباشد. بنابراين فرض برابري واريانسها تأييد ميشود و بايد از آزمون t مستقل در حالت واريانسهاي برابر استفاده كنيم.
ميزان t در محاسبهي تفاوت ميانگينهاي سن در دو گروه پرستاران و معلمان درحالت واريانسهاي مساوي، برابر با (46/3-) ميباشد كه با توجه به درجهي آزادي (98)، در سطح (001/0?P)، معنادار ميباشد. با مقايسهي ميانگين سن در دو گروه (گروه پرستاران برابر با 96/34، گروه معلمان برابر با 90/39)، ملاحظه ميگردد ميانگين سن معلمان بالاتر از ميانگين سن پرستاران مي‌باشد.
دادههاي مربوط به توزيع ميزان تحصيلات در دو گروه پرستاران و معلمان در جدول3ـ4، نشان داده شده است. بررسي معناداري تفاوتهاي ميانگينهاي متغير تحصيلات در بين دو گروه با استفاده از آزمونt مستقل در جدول 4-4 قابل مشاهده ميباشد.

جدول3ـ4. فراواني (ميانگين، انحرافمعيار، حدأقل، و حدأکثر) تحصيلات در دو گروه پرستاران و معلمان
گروه
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
تعداد

پرستاران
مردان
28/15
98/1
12
18
25

زنان
68/15
11/1
12
16
25

معلمان
مردان
04/15
83/1
12
18
25

زنان
80/14
1
14
16
25

جدول 4-4. نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين ميزان تحصيلات
در دو گروه پرستاران و معلمان
متغير
گروه
ميانگين
انحراف معيار
بررسي برابري واريانسها
بررسي برابري ميانگينها

برآورد f
معناداري f
t
درجه آزادي
سطح معناداري

تحصيلات
پرستاران
48/15
60/1
45/0
51/0
82/1
98
07/0

معلمان
92/14
46/1

در محاسبه تفاوت تحصيلات، ميزان برآورد F لوين كه به منظور بررسي برابري واريانسهاي دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 45/0 ميباشد كه با توجه به سطح معناداري (51/0)، تا سطح (05/0?P) معنادار نميباشد. بنابراين فرض برابري واريانسها تأييد ميشود و بايد از آزمون t مستقل در حالت واريانسهاي برابر استفاده كنيم.
ميزان t در محاسبهي تفاوت ميانگينهاي تحصيلات در دو گروه پرستاران و معلمان درحالت واريانسهاي مساوي، برابر با (82/1) ميباشد كه با توجه به درجهي آزادي (98)، تا سطح (05/0?P)، معنادار نميباشد. با مقايسهي ميانگين تحصيلات در دو گروه (گروه پرستاران برابر با 48/15، گروه معلمان برابر با 92/14)، ملاحظه ميگردد كه بين ميزان تحصيلات گروه پرستاران نسبت به گروه معلمان به طور معنادار تفاوت وجود ندارد.
جدول5ـ4 يافتههاي توصيفي متغير سابقه شغلي را در بين دو گروه پرستاران و معلمان به تفکيک جنسيت نشان ميدهد. با توجه به جدول مشخص است که ميانگين نمرهي گروه مردان در گروه معلمان نسبت به مردان در گروه پرستاران و ميانگين زنان در گروه معلمان نسبت به زنان در گروه پرستاران بالاتر است. بررسي معناداري تفاوتهاي ميانگينهاي متغير سابقه شغلي در دو گروه پرستاران و معلمان با استفاده از آزمونt مستقل در جدول6ـ4 قابل مشاهده ميباشد.

جدول 5ـ4. فراواني (ميانگين، انحرافمعيار، حدأقل، و حدأکثر) سابقه شغلي
در دو گروه پرستاران و معلمان
گروه
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
تعداد

پرستاران
مردان
28/12
77/6
1
30
25

زنان
88/9
91/4
2
22
25

معلمان
مردان
68/16
27/8
3
30
25

زنان
24/18
25/7
2
30
25

جدول 6ـ4. نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين ميزان سابقه شغلي
در دو گروه پرستاران و معلمان
متغير
گروه
ميانگين
انحراف معيار
بررسي برابري واريانسها
بررسي برابري ميانگينها

برآورد f
معناداري f
T
درجه آزادي
سطح معناداري

سابقه شغلي
پرستاران
08/11
98/5
88/5
02/0
61/4-
140/92
001/0

معلمان
46/17
74/7

در محاسبه تفاوت سابقه شغلي، ميزان برآورد F لوين كه به منظور بررسي برابري واريانس‌هاي دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 88/5 ميباشد كه با توجه به سطح معناداري (02/0)، در سطح (05/0?P) معنادار ميباشد. بنابراين فرض برابري واريانسها رد مي‌شود و بايد از آزمون t مستقل در حالت واريانسهاي نابرابر استفاده كنيم.
ميزان t در محاسبهي تفاوت ميانگينهاي سابقه شغلي در دو گروه پرستاران و معلمان درحالت واريانسهاي نامساوي، برابر با (61/4-) ميباشد كه با توجه به درجهي آزادي (140/92)، در سطح (001/0?P)، معنادار ميباشد. با

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید