و همکارانش 1996 مي توانيد مراجعه کنيد.
جمع آوري نظريات در مورد توليد محصول جديد و مرحله شناسايي از توجه خاصي برخوردار هستند. نطريات محصول ممکن است از منابع گوناگوني جمع آوري شود ، مانند : تکنولوژي ، نيازهاي بازار ، رقبا وکاربران.
شيوه هاي گوناگوني براي جمع آوري نظر مشتريان از محصولات وجود دارد به عنوان مثال اورگان و هوسر 1993 توانستند اين شيوه ها را طبقه بندي نمايند :
1. نوآوري تکنولوژيکي
2. تشريح مطالعات مشتريان
3. نوآوري فردي
4. اتحادها
5. اکتساب يا جمع آوري
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي توانيد ، مطالعات وجوانتي 1997 خوارا ورزنت 1997 را مشاهده نماييد.
براي شناسايي مشتريان بالقوه بايد قبل از جمع آوري داده ها و محاسبه آن ها ، مشتريان را به خوبي بشناسيد. پروژه هاي تيمي براي بررسي در اين مرحله مورد شناسايي قرار مي گيرند. بعد از دانستن اين که مشتريان بالقوه چه کساني هستند ، پروژه هاي تيمي اساسي براي جمع آوري نيازهاي ويژه مشتريان در به وجود آوردن کالاهاي جديد و تکنولوژي هاي متفاوت قرار مي گيرد که شن و همکارانش براي به دست آوردن نيازها و خواسته هاي مشتريان ارائه نمودند. يکي از مشهور ترين روش ها در اين زمينه بررسي هاي ميداني ، مصاحبه و گروه کانوني مي باشد. براي مطالعه بيشتر به مطالعات گريفين و هوسر 1993 مراجعه نماييد.

تاريخچه و محصولات شرکت توليدي ايران شرق
شرکت ايران شرق نيشابور واقع در کيلومتر 2 جاده مشهد در سال 1356 تاسيس شده است . کارخانه در زميني به مساحت 30130 مترمربع با زيربناي 7500 مترمربع ايجاد شده است. در سال هاي 59 تا 62 به دليل جنگ تحميلي کارخانه به مدت 3 سال متوقف بود که پس از آن مجدداً راه اندازي و تنوع توليدات نيز گسترش يافت . مساحت فعلي کارخانه 44000 مترمربع است.
کارخانه با سابقه اي بيش از سي سال با بهره گيري از ابتکارات و نظرات متخصصين در زمينه توليد لوازم خانگي از جمله آبگرمکن و بخاري گازسوز در کشور مي باشد.
اين شرکت موفق به دريافت پروانه کاربرد استاندارد ايران و اروپا و نشان طلايي کيفيت برتر و ISO 9001 (مديريت کيفيت در فرايند توليد) و ISO14001 (مديريت کيفي زيست محيطي) و نشان C.E (استاندارد جهاني محصول) شده است. همچنين داراي نشان طلايي کيفيت برتر محصولات و اعتبار تجارت قاره اروپا و استاندارد T.Q.C.S سوئيس و نشان چشم الماس در رابطه با زيبايي و کيفيت محصول مي باشد.
محصولات شرکت شامل :
* بخاري گازي مدل هاي آذين و آذرين ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 4500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M350-40 )
* بخاري گازي مدل هاي فيروزه و زرين ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 6500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M370-60 )
* بخاري گازي مدل هاي شهاب و شقايق ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 6500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M390-70 )
* بخاري گازي مدل هاي فروزان ، ارمغان و آذر ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 8500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M3100-90 )
* بخاري گازي مدل هاي افروز ، آذرگون ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 8500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M3120-100 )
* بخاري گازي مدل شومينه آذران ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 6500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M3105-85 )
* بخاري گازي مدل شومينه آذرخش ( حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 8500 ، حداکثر حجم تحت پوشش M3150-120 )
* بخاري ديواري مدل تاب سوز (حداکثر قدرت حرارتيKcal/h 4500-1500 ، داراي سيستم کنترل اکسيژن محيط ( ODS ) ، شيشه نشکن روباکس )
* آبگرمکن ديواري مدل کيميا ( ظرفيت حرارتيKcal/h 18000 )
* آبگرمکن ديواري مدل نگين ( ظرفيت حرارتيKcal/h 16000 )
* آبگرمکن گازي مدل آناهيتا ( ظرفيت حرارتيKcal/h 8000 )
* آبگرمکن گازي مدل هاي يکتا و ارغوان ( ظرفيت حرارتيKcal/h 10660 )
* آبگرمکن نفتي مدل شفق ( ظرفيت حرارتيKcal/h 10660 )

فصل سوم
( روش شناسي تحقيق )

مقدمه
در اين فصل روش شناسي تحقيق1 شامل روش تحقيق ، روش نمونه گيري ، انتخاب نمونه ، ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق ، تعيين حجم نمونه ، جامعه آماري ، و ابزارهاي اندازه گيري متغيرها و شاخص هاي روايي2 و پايايي3 آن ها و روش تجزيه و تحليل داده ها ارائه شده و شاخص هاي کليدي و آماري مورد سنجش نيز در فصل 4 ( تجزيه وتحليل داده هاي تحقيق) تشريح شده اند.

روش تحقيق
پايه هر علمي ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي رود (عزتي،1376).
تحقيقات را براساس معيارها و مباني مختلفي مي توان دسته بندي نمود. اين معيارها و مباني شرايطي را فراهم مي کند که بتوان بر اساس آن ها تحقيقات را طبقه بندي کرد ، اما انواعي از تحقيقات به علت ماهيت چند بعدي و پيچيده اي که دارند در چندين طبقه قرار مي گيرند و همين امر کار قضاوت روشن و شفاف را در اين رابطه دچار مشکل نموده است ، اما بطور کلي مي توان گفت مفيدترين طرح طبقه بندي انواع تحقيق حالتي است که در آن دسته بندي ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر مي رسد ( خاکي ، 1384).
پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي بوده و در زمره تحقيقات همبستگي با استفاده از ” الگوي علّي4 ” قرار مي گيرد. ضرورت به کارگيري اين روش ها از ديدگاه محققان مبني بر محدوديت روش هاي آماري همبستگي و تحليل رگرسيون5 در بررسي اثرات تعاملي متغيرها و تعيين مسيرهاي علّي بين آن ها ، همچنين تاکيد

1- Research Methodology
2- Validity
3- Reliability
4- Causal Analyze
5- Regression Analyze
پژوهش گران اين حوزه از روش هاي علّي (تحليل مسير1 ، تحليل معادلات ساختاري2 ) باز مي گردد.
“فنون تحليل معادلات ساختاري3 ” که در جهت تکميل روش تحليل مسير در تعيين مسير علّيت بين متغيرها و شناسايي و کنترل خطاهاي اندازه گيري توسعه يافت با تاييد روايي الگوهاي اندازه گيري “متغيرهاي نهفته4 ” ، روابط علّي مفروض بين اين متغيرها را در قالب الگوي تابع ساختاري برآورد مي نمايد ( قاضي طباطبايي،1374).
در نهايت محقق با دسته بندي مناطق مختلف شهرهاي نيشابور و مشهد که مشتريان شرکت ايران شرق در اين شهرها از محصولات کارخانه مورد نظر استفاده نموده اند ، به روش نمونه گيري ساده ، نمونه مورد نظر را انتخاب و فرايند جمع آوري داده هاي تحقيق صورت پذيرفته است.

روش نمونه گيري
نمونه گيري فرايندي است که طي آن تعدادي از واحدها به گونه اي برگزيده مي شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه آماري) که از آن انتخاب شده اند ، باشند (گي وديگران ، 1992).
روش نمونه گيري در اين پژوهش از نوع نمونه گيري تصادفي ساده 5 مي باشد. هرگاه ساختار جمعيتي ، يکدست و منسجم باشد روش نمونه گيري مناسب با آن روش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد.
در اين پژوهش محقق ابتدا کل مراکز خدمات دهي شرکت ايران شرق را در شهرهاي نيشابور و مشهد انتخاب نموده سپس از اين مراکز تعدادي از مشتريان را که از محصولات توليدي اين شرکت استفاده کرده اند را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته و در نهايت به مشتريان مورد نظر ، پرسشنامه جهت جمع آوري داده هاي پژوهش مورد نظر ارائه مي گردد.

1- Causal Path
2- Path Analysis
3- Structural Equation Analysis
4- Latent Variable
5- Simple Random Sampling
انتخاب نمونه
روش انتخاب يک نمونه از جامعه مي تواند کل پروژه تحقيقي را در معرض انتقاد قرار دهد. اگر يافته هاي يک تحقيق به افرادي ديگري به غير از آن هايي که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تعميم نباشد ، پژوهش انجام شده جز صرف انرژي و هزينه نخواهد بود. انتخاب نمونه با اندازه کافي به منظور جمع آوري اطلاعات معتبر از اهميت به سزايي برخوردار است. حجم نمونه بايد به اندازه اي باشد که نتايج حاصل عيناً با نتايج همان مطالعه در جامعه اي که نمونه از آن انتخاب شده برابر باشد (دلاور ، 1384).
نمونه مورد نظر از مشتريان کارخانه توليدي محصولات شرکت ايران شرق به اين دلايل انتخاب گرديد: قابل دسترس بودن نمونه براي جمع آوري داده ها ، مشکلاتي که اين واحد توليدي در استان خراسان رضوي براي بالا بردن سطح کيفيت محصولات با آن ها روبرو بود و در نهايت کمک به اين دسته از صنايع تا اين که بتوانند با به کارگيري نتايج حاصل از اين گونه پژوهش ها در محيط رقابتي امروزي پايدار باشند.

ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق
ابزار گرد آورنده داده هاي (اطلاعات)1 پژوهش مورد نظر از طريق پرسشنامه اي که شامل 24 سوال مي باشد و بر اساس طيف ليکرت2 طرح ريزي گرديده است. سوالات در هفت بخش تقسيم بندي گرديده و در هر بخش از سوالات براي اندازه گيري يکي از ويژگي ها (متغيرهاي تحقيق) آمده است.
الزامات اساسي با سوالات 1و2و3و4و5 ، الزامات عملکردي با سوالات 6و7و8و9 ، الزامات انگيزشي با سوالات 10و11و12 ، ارزش منتظره سوالات 13و14و15 ، ارزش غيرمنتظره سوالات 16و17و18 ، رضايت مشتري با سوالات 19و20و21و22 و وفاداري مشتريان با سوالات 23و24 اندازه گيري شده است.

1- Data (Information)
2- Likert Scale
تعيين حجم نمونه :
باتوجه به کيفي1 بودن متغييرهاي تحقيق2 ، حداقل حجم نمونه3 از جامعه آماري شهرهاي ذکر شده در قلمرو مکاني تحقيق ( جامعه آماري ) از فرمول زير به دست مي آيد:
Z1-??????????p.q)
d??
از فرمول فوق زماني استفاده مي شود که واريانس جامعه معلوم باشد.
اما چون اغلب واريانس جامعه نامعلوم است ، از تخمين آماري آن در مشاهدات نمونه به شرح زير به صورت m/n (1-m/n) = V(x) استفاده مي کنيم و حداقل حجم نمونه به شرح زير به دست مي آيد:
Z1-??????????m/n (1-m/n))
d??
در صورتي که نخواهيم از نمونه کمکي استفاده کنيم از حداکثر ميزان پراکندگي4 ، حداقل حجم مورد نياز را به دست مي آوريم ، چون واريانس صفات کيفي و بين صفر تا 25 درصد تغيير مي کند :
0 < V(x) < 0.25 1- Qualitative 2- Research Variable 3- Sample Size 4- Dispersion Rate بنابراين مي توان با حداکثر واريانس 0.25 ، حداقل حجم نمونه را به دست آورد براين اساس حداقل حجم نمونه در اين تحقيق عبارت است از : Z1-??????????0.25) d?? با در نظر گرفتن مقادير زير يعني : 1. ميزان خطاي تخمين / خطاي برآورد ( ? ) : 5 % در نتيجه 1.96= Z1-??? 2. خطاي حدي / حداکثر خطاي ممکن / دقت لازم در آمارگيري ( d ) : 9% که در نهايت تعداد نمونه براي جامعه آماري ذکر شده حداقل 132 نفر از مشتريان محصولات شرکت ايران شرق مي باشد.

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید