تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی

تأثیر اصلی گزارشگری مالی انتقال تاثیر اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع می باشد. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری یاد شده می باشد. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران،برای بهره گیری کنندگانی که نمیتوانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری می باشد .به بیانی دیگر برای این اشخاص،اطلاعات حسابداری چاپ گردیده، چیزی غیر از جانشین برای پدیده های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، تأثیر صورت های مالی حسابداری بعنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات بهره گیری کنندگان دارد،به اثبات رسیده می باشد .

دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرایندی می باشد منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درمورد ادعاهای مربوط به فعالیت هاو وقایع اقتصادی. به مقصود تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-1- توجیه تقاضا برای حسابرسی

شرایطی که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به تبیین زیر می باشد :

1)تضاد منافع: زمانی که بهره گیری کننده اطلاعات تصور می ‌کند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه هست،احتمال مغروضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح میشود.

2)پیامد های اقتصادی با اهمیت: مقصود از فرایند گزارشگری هدفمند، مساعدت به بهره گیری کنندگان اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی می باشد. سوددار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات میتواند منجر به تصمیم غلط گردد لذا تصمیم گیرنده نیاز مند اطلاعات عاری از آلودگی می باشد و حسابرسی منجر به شفافیت اطلاعات می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) پیچیدگی: هرچه موضوعات اقتصادی و فرآیند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده تر میشود، بهره گیری کننده اطلاعات با معضلات بیشتری در ارتباط با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو میگردد همچنین پیچیدگی موضوع یا سیستم پردازش اطلاعاتی امکان بروز اشتباهات را به وجودمی آورد. تخصص حسابرس زمینه مساعدی برای کشف تحریفات ناشی از پیچیدگی های معاملات اقتصادی و سیستم های اقتصادی را فراهم میسازد.

4) عدم دسترسی مستقیم: دورافتادگی بهره گیری کننده از تهیه کننده اطلاعات ممکن می باشد به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از مواضع حقوقی و مقررات سازمانی باشد این عدم دسترسی مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعاتی را جهت ارزیابی کیفیت آنها از طریق آزمون مستقیم غیرممکن می سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط بهره گیری کننده غیر ممکن یا غیر عملی باشد، وی بایستی یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی بهره گیری و به قضاوت آنان اتکا کند (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-2- تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات:

ارزش حسابرسی ارزش مستقل (مطلق) نیست وتابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده می باشد و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار میگیرد.ارزش افزوده (مضاعف) حسابرس متشکل از دو بعد می باشد: بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی. شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه میکنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. از دیدگاه کنترلی، به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد. دلیل اول آنکه مطالعه مستقل اندازه تطابق اطلاعات حسابداری با معیار های از قبل تعیین شده که این معیار ها احتمالا منعکس کننده نیاز و خواست بهره گیری کنندگان اطلاعات می باشد. دلیل دوم آنکه ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیه کننده میداند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. از دید گاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید زیرا بهره گیری کنندگان میتوانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش گفته بر فرآیند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده می باشد. ارزش اطلاعات حسابداری در نهایت تابع بهره گیری از اطلاعات می باشد، نه تهیه و گزارش آن. به گونه اختصار، حسابرسی معضلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد (نیکخواه آزاد،1377).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه سهام، سود را مدیریت می کنند ؟

2- آیا  شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند برای مدیریت سود، اکثرا از اقلام واقعی بهره گیری می کنند ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری