عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- تجزیه و تحلیل مدل­های پژوهش

همان­گونه که در فصل سوم ذکر گردید، در این پژوهش کوشش می­گردد تا به مطالعه تاثیر احتمالی کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران (با بهره گیری از بازده اضافی سهام) به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته گردد. بدین مقصود آغاز با بهره گیری از مدل­های رگرسیونی زیر و کنترل عوامل اثر گذار، به مطالعه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی پرداخته می­گردد و در گام بعدی به مقصود انجام تحلیل­های بیشتر، به مقایسه اندازه این واکنش­ها در میان شرکت­های با کیفیت سود بالا و شرکت­های با کیفیت سود پایین پرداخته می­گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش به تبیین زیر می باشد:

* فرضیه 1:  شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند نمود.

برای آزمون فرضیه فوق، آغاز به مطالعه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی، پرداخته می­گردد. پس از مشخص شدن تاثیر احتمالی کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذارن، در مرحله بعدی به مقایسه اندازه این واکنش در شرکت­های با کیفیت سود بالا و شرکت­های با کیفیت سود پایین­تر، پرداخته خواهد گردید. با در نظر داشتن اینکه برای سنجش کیفیت سود از دو الگوی دی­چو و دی­شف (DDEQ) و الگوی اسلوان (EQ) بهره گیری شده می باشد، لذا مدل پژوهش یک بار با بهره گیری از الگوی دی­چو و دی­شف (DDEQ) و یک بار نیز با بهره گیری از الگوی اسلوان (EQ) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مدل مورد بهره گیری در پژوهش به تبیین زیر می باشد:

4-4-1- نتایج مدل با بهره گیری از مدل کیفیت سود دی­چو و دی­شف (DDEQ)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولین گام در تحلیل مدل­ فوق، مطالعه معنادار بودن کلیت مدل می باشد تا در صورت معناداری، مدل فوق برازش شده و با در نظر داشتن نتایج بدست آمده در خصوص نحوه تاثیرگذاری کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی (بر اساس بازده اضافی سهام)اظهار نظر نمود. به بیانی دیگر با تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته اظهار نظر نموده تا در صورت وجود ارتباط خطی، از مدل­های رگرسیون خطی جهت برازش مدل بهره گیری نموده و اگر این طور نباشد و عدم وجود ارتباط خطی از مدل­های دیگری همچون رگرسیون سهمی، لگاریتمی، معکوس و … بهره گیری نمود.

پس فرضیه­ای که در خصوص وجود ارتباط خطی (معناداری) مدل پژوهش بایستی آزمون گردد به تبیین زیر می­باشد.

جداول زیر نشان­دهنده اختصار نتایج مدل و نتایج تحلیل واریانس رگرسیون می باشد که به مقصود مطالعه وجود ارتباط خطی (معناداری) بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، انجام شده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از جدول فوق :

– همان­گونه که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) می­توان نظاره نمود مقدار آمارهFمدل برابر با016/29 و سطح معناداری (sig مدل) برابر با 000/0 می باشد و از آنجایی که این مقدار کمتر از 05/0 می باشد، فرض صفرفوق (تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر) در سطح اطمینان 95 ‌درصد رد می گردد و این به آن معناست که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ارتباط خطی هست (به بیانی دیگر مدل معنی‌داری هست) و می­توان فرضیه پژوهش رابا بهره گیری از مدل رگرسیونی فوق مطالعه و مورد آزمون قرار داد.

– مطابق نتایج بدست آمده از جدول اختصار مدل (Model Summary)، اندازه ضریب تعیین مدل برابر با 405/0 می باشد و این به آن معناست که حدود 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل اظهار می­گردد. مقدار ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر با 636/0 می باشد که نشان دهنده اندازه همبستگی قابل توجهی می باشد. بالا بودن مقادیر ضریب همبستگی و ضریب تعیین نشان دهنده آن می باشد که متغیرهای مستقل و کنترلی به خوبی تغییرات در متغیر وابسته پژوهش را تبیین داده می باشد. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 641/1 می باشد. مقادیر نزدیک به 2 حاکی از عدم خود همبستگی باقیمانده­هاست و بدین شکل یکی دیگر از فروض رگرسیون مورد تایید قرار می­گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند نمود؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گیری از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­ گیری شده با بهره گیری از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[1] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری