تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مهاجران : معضل اجتماعی یا اهرم سیاسی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برخورد جامعه ی میزبان با پناهندگان در بسیاری موارد از سه ویژگی عمده برخوردار می باشد: نخست، نفرت از جامعه ی پناهنده و مقصردانستن آن در تمامی نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی و حتی سیاسی؛ دوم، جهل نسبت به جامعه ی مهاجر و فرھنگ آن؛ و سوم، تناقض در برخورد با پناهندگان یعنی از یک سو بهره کشی اقتصادی از آنهاو از سوی دیگر ابراز نارضایتی از وجود آنهادر جامعه ی میزبان. این روندهانه تنهادر برخورد با مهاجرین ایرانی در سایر مناطق دنیا بلکه در برخورد ایرانی هابا جامعه ی افغانی نیز مشاھده می گردد. پس برخلاف بسیاری از مطالعاتی که وجود مهاجرین را در جامعه ی میزبان مثبت ارزیابی می کنند، نگاه جامعه ی ایران به حضور افغان ها اکثراً توأم با بیگانه گریزی، ترس و جهل می باشد که در یکسان سازی و کلیشه سازی از همه ی آنهانمود می یابد.

به نظرمی رسد رویکرد دولت های بعد از جنگ و به ویژه دولت نهم به موضوع پناهندگان افغانی هم از عواملی زیرا کوشش درجهت  توجیه ناکامی سیاست های اقتصادی آن در مورد کاھش بیکاری و دیگر معضلات اقتصادی نشان دارد و هم ابزاری می باشد جهت مجبورساختن دولت نوپای افغانستان به اعطای امتیازات بیشتر به اسلام گرایان و به کرسی نشاندن دعاوی آنهادر دستگاه سیاسی و پارلمان افغانستان. در واقع می گردید انتظار داشت که به واسطه ی غالب بودن نوعی نگاه همدلانه به جهان اسلام که از ارکان سیاست خارجی این دولت به شمار می رود، رویه ی اخراج اجباری افغان ها از ایران از ملایمت بیشتری برخوردار گردد. اما به نظر می رسد در این رویکرد، جهان اسلام مفهومی به مراتب محدودتر از آن چیزی را دارد که در ابتدای انقلاب داشت و در آن مثل اینکه جایی برای افغانی هاوجود ندارد.

برخلاف اوایل انقلاب و شکل گیری دولت اسلامی که سیاستش در قبال پناهندگان بر گفته ی معروف امام خمینی ره ( اسلام مرز نمی شناسد) استوار بود، رویکرد دولت های بعد از جنگ به موضوع پناهندگان متفاوت بوده می باشد. ناگفته نماند که این سیاست بر موجی از تمایلات نژادپرستانه ی ریشه دار در میان عوام ایرانی تکیه زده می باشد که مهاجرین افغانی را در تمام این سال هاباری بر دوش کشور و منشأ اصلی بسیاری از معضلات اقتصادی، نابسامانی ها، امراض و بیماری ها، جرائم، و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد ارزیابی می کنند. به نظر بسیاری از ایرانی ها، دوره ی بذل و بخشش و مهمان نوازی به پایان رسیده می باشد و درحالی که جامعه ی ایران از معضلات اقتصادی و بیکاری رنج می برد، حضور افغان هاشرّ مضاعف می باشد .

بعد از انتخابات پارلمانی در افغانستان و ورود تعداد زیادی از جنگ سالاران سابق به پارلمان این کشور که پاره ای از آنهانیز در کشتارهاو تندروی های سال های گذشته متهم ھستند، دو دسته گی و نفاقی درحاکمیت این کشور پدید آمده می باشد که در یک سر آن دولت کرزای و در سر دیگر اسلام گرایان و جنگ سالاران قرار دارند. مصونیت پارلمانی و تفرقه های سیاسیِ پیشاروی دولت کرزای در بسیاری موارد مانع از آن بوده می باشد که با وجود تقاضاهای بسیاری که از سوی جامعه و قربانیان جنگ انجام می شود، رسیدگی به این اتهامات در دستور کار قرار گیرد. اخراج پناهندگان افغانی از ایران، فرصتی را در اختیار این گروه هاقرار داد تا کفه ی سیاست داخلی را به نفع خود جابجا کنند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه