تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-10- مروری بر ادبیات و مبانی نظری :

مدیریت سود بر آیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری می باشد که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. با در نظر داشتن اینکه اعتبار گزارشگری مالی، باکیفیت حسابرسی افزایش میابد و اطلاعات حسابرسی شده مبنای تعیین مدیریت سود میباشد.

چانگ و همکاران (2012) به مطالعه قیمت گذاری در عرضه های عمومی اولیه در کره، در طی سالهای 2000 تا2002 پرداختند. نتایج مطالعات آن ها قیمت گذاری کمتر از واقع را به اندازه 07/19 درصد در بازار اوراق بهادار کره نشان می دهد.

باقری (1385) به مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حاکی از آن می باشد که ارتباط ی معنادار مشخصی بین مدیریت سود و جریان نقدی آزاد هست و جریان نقدی آزاد شرکت ها می تواند محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد .

در ایران عباسی و بالارود (1388) برای آزمون قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام پرداختند. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با بهره گیری از آزمون t   تک نمونه ای نشان داد پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه عمومی اولیه در بورس تهران هست .

بکر و همکارانش (1998) بالسام و همکارانش(2003) به مطالعه ارتباط بین کیفیت بالای حسابرسی و مدیریت سود پرداختند که نتایج حاکی از آن می باشد که حسابرسی دارای کیفیت بالا تأثیر اساسی را در کاهش مدیریت سود بازی می ‌کند همچنین آنها شواهدی را یافته اند که مشتریان سازمان های  حسابرسی سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را گزارش دادند.

روسین بوم و همراهانش (2003) به مطالعه تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی در عملکرد سهام ، پس از عرضه اولیه عمومی پرداختند که شواهدی را یافته اند که شرکت های دارای عرضه اولیه ای که در طول دوره عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی بهره گیری میکنند، در دوره پس از عرضه اولیه ، بازده یا سهام برگشتی ضعیفی را تجربه میکنند.

چی وهمراهانش (2011) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تعهدی پرداختند. با پیدایش سازمان حسابرسی، سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را در طول عرضه اولیه عمومی یافته اند و به این نکته تصریح کرده اند که حسابرسان دارای کیفیت بالا، مدیریت سود تعهدی را تحت فشار قرار میدهند. پس این شرکتها به سوی مدیریت سود واقعی تغییر جهت می دهند. هر چند ارتباط بین مدیریت سود تعهدی وکیفیت حسابرسی در دوره ی عرضه اولیه سهام گسترش یافته می باشد، اما مطالعات کمتری در مورد کیفیت حسابرسی ومدیریت سود واقعی صورت گرفته می باشد.

حدادی، منصوری، فلاحی،(1391) به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معناداری هست. همچنین بین مدیریت سود ودوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبین سود وتجربه حسابرس نیز ارتباط معنی داری هست.

سجادی و عربی (1389) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ومعرفی دقیق پژوهش های مختلف پرداختند . نتایج نشان می دهد ،حسابرسان با رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود میتوانند اقلام تعهدی مورد بهره گیری مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی اندازه اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می دهد .

1-11- ساختار کلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محتوای پژوهش حاضر طبق سیاق معمول در تدوین پایان نامه، در قالب 5 فصل تدوین شده می باشد. فصل اول به اظهار کلیات پژوهش اختصاص یافته و در آن ضمن اظهار اجمالی موضوع ، به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر، روش پژوهش، فرضیه ها، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش به اختصار تصریح شده می باشد. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده می باشد. در آغاز مفاهیم مربوط به کیفیت حسابرسی، ویژگی های حسابرس و مدیریت سود واقعی و تعهدی مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار گرفته سپس در مورد خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی در بازار سرمایه ایران، همچنین مدیریت سود در زمان عرضه اولیه مطالبی عنوان گردیده می باشد و در بخش پایانی ، نتایج تعدادی از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شده می باشد. فصل سوم ابعاد مختلف روش شناسی پژوهش را با تفضیل بیشتری مورد توجه قرار داده می باشد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می گردد و فصل پایانی هم به اظهار نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه سهام، سود را مدیریت می کنند ؟

2- آیا  شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند برای مدیریت سود، اکثرا از اقلام واقعی بهره گیری می کنند ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری