عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

مواقعی که مهاجرت اجازه داده می گردد اکثرا انتخابی می باشد. اصول و قواعد انتخابی بودن، مانند سیاست سفید استرالیا به‌گونه تدریجی از بین رفته‌می باشد، اما اولویت به افراد تحصیل کرده، ماهر و ثروتمند داده می گردد. افرادی که امتیازات کمتری دارند، شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌باشند که نمی‌توانند از این فرصتهای مهاجرت بهره گیری کنند. این عدم واجدیت در برخورد با اصول و قواعد فرصتهای برابر مورد انتقاد قرار گرفته‌می باشد، که (حداقل از لحاظ تئوری) در کشورها و ملت‌های دموکراتیک صدق می کند. حقیقت اینست که در ورود برای افراد غیر ماهر بسته‌می باشد، در حالی که در همین حال در کشورهای خیلی توسعه یافته تقاضای بسیار زیادی برای نیروی کار غیر ماهر دارند، و عامل مهم و عمده مهاجرت غیرقانونی می‌باشد. طبیعت و وضعیت متضاد این سیاست – مخصوصا معضلات مهاجران غیرماهر هنگام بهره گیری از نیروی کار – هم‌چنین در زمینه‌های اصول و قواعد مورد انتقاد قرار گرفته‌می باشد.سیاستهای مهاجرت که به‌گونه انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، می‌باشد یا فرار مغزها می‌باشد.. این مسئله هم‌چنین باعث کاهش عدم واجدیت بین‌المللی در استانداردهای زندگی می گردد، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال دراین مورد«رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول می باشد.

 2-17-1- قوانین مهاجرت در ایران

هر چنداز حیث تاریخی و عرفی در مملکت ما همواره ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی تابع شرایطی بوده و لیکن  تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به تاریخ 19/2/1310 گام نخست و البته بلند مقنن در جهت قانونی کردن موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه در این راستا از مجرای قانون بوده با این  وجود قانون مذکور ظرف سالهای 1336-1337-1343-1350-1367 دستخوش تغییر گردیده و اصلاحاتی را به خود دیده می باشد و لیکن هنوز هم دارای معایب و کاستیهای فراوانی می باشد که در این مقال نمی گنجد . قانونگذار طی این قانون و آئین نامه مربوطه وظایفی را برای شخص  تبعه خارجه (مواد 1 ،8 و تبصره ماده 10) و مأمورین ایران در خارجه (ماده 2) ومأمورین انتظامی محل اقامت تبعه خارجه  (ماده10 ) و مسئولین اماکن عمومی(ماده 14 آئین نامه مربوطه) مشخص و آنان را مسئول انجام تکالیف مقرره نموده شدیدترین اهرم که به عنوان ضمانت اجرای تخلف تبعه خارجی از مقررات قانون مذکور پیش بینی شده «اخراج» می باشد . اخراج از دیدگاه حقوق بین الملل دارای دو معنا می باشد یکی اخراج به معنی [1]deportation  و دیگری به معنی  expulsion[2].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حالت اول، اخراج مربوط به کسانی می گردد که مرتکب نقض قوانین مهاجرت داخل کشور شده اند ودرحالت دوم شامل کلیه بیگانگان و اکثراً بیگانگانی می گردد که به گونه قانونی مقیم کشورشده اند. اقدام  به اخراج در حال اول مورد نظر قانونگذار می باشد در کشور ما همچون بسیاری دیگر از کشورها اخراج در وهله اول یک اقدام اجرائی می باشد تا یک اقدام قضائی مانند اخراج توسط شهربانی (نیروی انتظامی) محل توقف یا سکونت شخص خارجی به تبیین مندرج درماده 3 قانون مذکور که حق تجدید نظرخواهی برای شخص خارجه در وزارت کشور به موجب ماده 12 همان قانون پیش بینی شده می باشد البته پژوهش و رسیدگی قضایی به معنی خاص کلمه در خصوص موارد مندرج در مواد 11 و 15 قانون پیش گفته با دادسرای عمومی و انقلاب و نهایتاً دادگاه جزائی محل وقوع جرم خواهد بود.

[1] -deportation –اخراج

 

[2] -explosion-اخراج از کشور

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه