تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل جمعیت شناختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر عوامل جمعیت شناختی در کنترل جریان مهاجرت بسیار مهم می باشد. ناهمگنی مناطق و نرخ افزایش طبیعی جمعیت اساس همه جابجایی های جمعیتی می باشد. عوامل مؤثر جمعیت شناختی ارتباط بسیار نزدیکی با منابع منطقه و رشد جمعیت دارد. به اظهار دیگر فشار جمعیت آن گونه که بر حسب ارتباط بین منابع انسانی و فیزیکی منطقه اظهار می گردد عامل جمعیت شناختی مهمی برای همه انواع مهاجرت شمرده می گردد. پس از دیدگاه ارتباط فیزیکی و انسانی میان مناطق کلید درک روندهای مهاجرت شمرده می گردد.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که عوامل موثر بر طریقه مهاجرت را نمی توان تنها به یک عامل وابسته دانست. بلکه چندین عامل بر این طریقه مؤثر می باشد. مایکل تودارو در کتاب مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه عوامل مؤثر بر جریان مهاجرت را علاوه بر عوامل اقتصادی شامل عوامل زیر می داند:

۱) عوامل اجتماعی، شامل میل مهاجرین برای دور شدن از فشارهای سنتی ساختارهای اجتماعی روستایی باز دارنده.

۲) عوامل فیزیکی، شامل فاجعه های اجتماعی و جوی نظیر سیل، خشکسالی و قحطی که مردم را به جستجوی محیط دیگر برای زندگی وا می دارد.

۳) عوامل جمعیتی، شامل کاهش نرخ مرگ و میر و نرخ های بالای رشد جمعیت روستایی که با آن همراه می باشد و منجر به تراکم سریع جمعیت روستایی می گردد.

۴) عوامل فرهنگی، شامل روابط خانوادگی گسترده شهری که امکان تأمین مالی اولیه برای مهاجرین جدید و جذب آنان به زرق و برق شهری را فراهم می کند.

۵) عوامل ارتباطی، که نتیجه بهبود حمل و نقل، سیستم های آموزشی شهری و اثار نوگرایانه رادیو تلویزیون و سینما می باشد و آثار موانع مداخله کننده لی را تغییر می دهد.

همان گونه که نظاره گردید مایکل تودارو نیز بعنوان یک اقتصاددان معتقد می باشد که مهاجرت و طریقه آن بر آیند یک عامل نیست و عوامل متعددی در طریقه مهاجرت موثر می باشد. مطالعه پدیده مهاجرت از روستا به شهر زمانی از ارزش و اعتبار علمی برخوردار می گردد که بتواند از روش سیستمی نهایت بهره گیری را بعمل آورد. در این شیوه پیوند متقابلی بین اجزاء حاصل شده و تأثیر هر یک از عوامل در اجزاء مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفه و آنگاه با بهره گیری از روش استقرایی، تعمیم پذیری مناسبی از نتایج پژوهش به دست می آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه