دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

اما در نقد این نظریه بایستی گفت :

اولاٌ ؛ هر چند نظام کارمزدی در کشورهای سرمایه داری در زمان مارکس ظالمانه و استثمارگونه بود و در آن به منافع و خواسته های کارگران توجهی نمی گردید و حقوق آنان نادیده گرفته می گردید اما یگانه راه حل، الغای این شیوه- همانگونه که مارکس اظهار کرده- نبوده ونظام سرمایه داری کوشش نمود تابا توجه بیشتر به حقوق کارگران همچون بیمه ، کاستن از ساعات کار ، حقوق بازنشتگی و …تا اندازه ای رضایت آنان را فراهم نموده و ذهنیت استثمار و بی هویتی را از اذهان آنان خارج نمایند و دولتهای رفاه در این راستا شکل گرفت و بدین وسیله با اصلاح نظام کارمزدی و رفع نواقص آن کما کان به طریقه خود ادامه داد . در واقع مارکس با انتقاد از نظام سرمایه داری زمینه ادامه حیات آنرا فراهم نمود و از این جهت نا خواسته بزرگترین خدمت را به نظام سرمایه داری نمود زیرا نظام سرمایه داری با بهره گیری از این نقدها و برطرف کردن نواقص وکاستیهای خود ادامه حیات خود را استحکام بخشید از این رو استاد شهید مطهری (ره) اظهار داشتند که به عقیده ما کارل مارکس بیش از آن اندازه که سرمایه داری را ظالمانه جلوه بدهد ، عادلانه جلوه داده می باشد… شعارهای مارکس بر ضد سرمایه داری می باشد اما اصول و منطق مارکس ، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند ( مطهری , مرتضوی,نظری به نظام اقتصادی اسلام,1373 )

ثانیاٌ؛در بسیاری از کشورها مانند کشور ما نظام کارمزدی با رعایت ضوابط و شرایطی پذیرفته شده که این بیانگر کارایی این شیوه بر خلاف دیدگاه مارکس می باشد در اینجا ما به بعضی از مواد نظام کارمزدی که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده می باشد تصریح می کنیم ؛ ماده 1. در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی‌،مزد ساعتی‌، و کارمزد ساعتی به‌موجب این آیین‌نامه به مورد اجراگذاشته می گردد.ماده 2. کارمزد عبارت می باشد از مزدی که بابت انجام مقدار کاری‌مشخص که از نظر کمی قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد به ازای هرواحد کار تعیین و پرداخت می گردد.تبصره‌. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک‌نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت‌کارمزد انفرادی‌، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می گردد.در نظام کارمزد گروهی و جمعی بایستی علاوه بر شغل هریک ازکارگران سهم هریک در اندازه فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل‌مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.

ماده 3. قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک‌محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی می باشد‌.در صورت ترکیبی بودن‌، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع‌مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده‌می باشد باشد.
ماده 4. در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث‌غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات‌ماده 15 قانون کار اجرا خواهد گردید. اما هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش‌بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد،کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی‌) مکلف به‌پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه‌کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف‌، تشخیص مواردفوق با وزارت کار و امور اجتماعی می باشد‌.
تبصره‌. مجموع مزد کارمزدی که براساس این آیین‌نامه پرداخت‌می گردد نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد.ماده 5. ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات‌عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات‌مربوطه می‌باشد.مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه‌کاری‌، نوبت‌کاری یاشب‌کاری‌کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان می باشد‌.ماده 6. چنانچه به‌جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل‌هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قراردادکار ترکیبی‌) در روز جمعه 40% اضافه می گردد.ماده 7. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای‌تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کارمی‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد