عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

فصل سوم پایان نامه به تشریح روش­شناسی پژوهش اختصاص دارد. در این فصل نوع پژوهش، روش انجام پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونه­گیری، ابزار گردآوری داده­ها (معرفی ابزار و ویژگی­های روانسجی ابزار)، متغیرها و مقیاس اندازه­گیری متغیرها و روش تجزیه و تحلیل داده­ها تشریح می­گردد.

 

3-2- نوع پژوهش     

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمّی بوده و با در نظر داشتن هدف پژوهش که در کوشش برای ارائه درک بیشتر از روابط علّی بین، عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه در زمینه صنعت بانکداری می­باشد، لذا از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی به شمار می­رود. همچنین پژوهش حاضر، در طبقه­بندی براساس روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری محسوب می­گردد.

 

3-3- روش انجام پژوهش

همان گونه که در شکل 3-1 آمده می باشد، پژوهش حاضر در پنج فاز اجرا گردید. در فاز اول (مطالعه و شناخت) جستجوی وسیعی برای گردآوری ادبیات مرتبط با عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه صورت پذیرفت. سپس ادبیات گردآوری شده به دقت تحلیل گردید. خروجی این فاز تدوین فصل دوم گزارش بود. در فاز دوم (طراحی روش­شناسی اولیه) با در نظر داشتن زمینه مورد مطالعه (صنعت بانکداری)، ادبیات موضوع جمع بندی گردید و مفهوم­پردازی­های مناسب گرایش کارآفرینانه و مشتری مداری انتخاب گردید. در ادامه روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب گردید. در فاز سوم (اعتبارسنجی روش)، از خبرگان دانشگاهی و بانکداری در خصوص روش­شناسی انتخاب شده نظرخواهی گردید. از نظر خواهی با رویکرد تأیید مدل­های نظری انتخاب شده، روش نمونه­گیری مناسب، اعتبار صوری و محتوایی ابزار اندازه­گیری انجام گردید. در ادامه اصلاحات لازم در روش پژوهش و ابزار اندازه­گیری اعمال گردید و مجدداً به تأیید نهایی رسید. در ادامه، پس از اخذ مجوزهای لازم، ابزار گردآوری به صورت آزمایشی بین 30 نفر از کارمندان بانک توزیع گردید و براساس ضریب آلفای کرونباخ، همسانی درونی پرسشنامه­ها مورد بازبینی قرار گرفت. خروجی این فاز تکمیل فصل­های یک و سه گزارش بود. در فاز چهارم (گردآوری داده­ها)، آغاز گروهی برای گردآوری اطلاعات تشکیل گردید و توضیحات لازم در خصوص نحوه گردآوری اطلاعات، تشریح اهداف پژوهش برای شرکت کننده­ها و جلب رضایت آنان برای شرکت در پژوهش ارائه گردید. سپس نمونه­گیری با بهره گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب صورت پذیرفت و در ادامه پرسشنامه­ها توزیع و گردآوری شدند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد