عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

آمار استنباطی و مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش:

آمار استنباطی آن ‌قسمت ‌از آمار می باشد‌ که ‌به ‌برآورد و آزمون فرضیه ها در خصوص پارامترهای‌ جامعه ‌ازروی ‌نمونه ‌می‌پردازد.استنباطهایی ‌که ‌از نمونه ‌میشود نمیتواند قطعی ‌باشد و این ‌استنباطها احتمالی‌ هستند و لذا بایستی مبانی‌ نظریه‌ احتمال‌ را در اظهار‌ آنها بکار گیریم‌. در واقع هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگیهای جامعه می باشد. به مقصود تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون بهره گیری شده می باشد. در مرحله اول به آزمونی که پیش شرطی برای مدل سازی معادلات ساختاری یعنی آزمون نرمال بودن داده ها با بهره گیری از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف پرداختیم. در مرحله بعد به مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه یا بعبارتی از آزمون T یک نمونه ای (One-Sample Test) بهره گیری گردیده می باشد که در واقع تفاوت بین میانگین نمونه مورد مطالعه را با یک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می دهد.  پس از آن روایی سازه متغیرهای پژوهش و شاخص های منتج از آن ها با بهره گیری از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی می باشد ، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته می گردد.

 

4-4- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم می باشد تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل گردد. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها بهره گیری گردد. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 05/0=α باشد فرض  ودر غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد گردید.

 

4-4-1- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر عدم اطمینان محیطی

داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)

داده ها نرمال می باشد (از جامعه نرمال آمده اند)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد