تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

  فرصت سازی در سطح منطقه ای

همانند هر قدرت منطقهای دیگر، ایران دارای دامنه نفوذ طبیعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در اطراف مرزهای خود می باشد و به گونه منطقی کوشش در فرصت سازی در آنها دارد. از زمان بروز انقلاب اسلامی در ایران، انرژی سیاست خارجی آمریکا در جهت جلوگیری از افزایش نفوذ منطق های ایران متمرکز گردیده می باشد. این مخالفت به گونه سنتی در منطقه خلیج فارس، جهان عرب و اسلام متمرکز گردیده بود، به طوری که در سرتاسر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ایران به عنوان منبع گسترش بنیادگرایی اسلامی و تهدیدی مستقیم علیه رژیمهای عربی منطقه معرفی گردید و از این طریق زمینه های فرصت سازی ایران در منطقه کاهش پیدا نمود(Barzegar)

بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا از هرگونه کوشش ایران برای گسترش دامنه نفوذ و فرصت سازی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی در مناطق شمالی کشور نیز جلوگیری نمود. در طول دهه 1990 ، آمریکا با تقویت و طرفداری از تأثیر دولت های متحد منطق های کوشش در تحت فشار گذاشتن ایران نمود. جلوگیری از گسترش نفوذ فرهنگی ایران از طریق طرفداری از دولت های رقیب منطقه ای همچون ترکیه و عربستان سعودی و تقویت تأثیر اسراییل به عنوان اهرم متعادل کننده قدرت ایران در مناطق شمالی ازجمله سیاست های بازدارنده ایران در این زمینه به حساب می آیند. تعامل با نظام های اقتصادی بین المللی یکی دیگر از زمینه های فرصت سازی برای افزایش تأثیر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محور تقاضاها در این زمینه بیش از هر چیز به خواست روزافزون داخلی جهت پیشرفت و رفاه از یکسو و افزایش پرستیژ و اعتبار در صفحه بین المللی از سوی دیگر برمیگردد. در حال حاضر، نظام اقتصاد بین الملل با قوانین و اصول بازیگران اصلی نظام بین الملل اداره میشود که به عنوان ابزاری سیاسی در جهت تحت فشار قرار دادن کشورهای مخالف نظم موجود مورد بهره گیری قرار میگیرند. در طول سالهای گذشته، محدودیتها و تنگناهای ایجادشده در جهت جلوگیری از تعامل مناسب ایران با اقتصاد بین الملل از یکسو و اعمال تحریم های مستقیم اقتصادی توسط آمریکا از سوی دیگر، زمینه های فرصت سازی ایران را محدود کرده و به تبع آن هزینه های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده می باشد. جمهوری اسلامی ایران جهت برآورده کردن توقعات روزافزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی به فعالیت و حضور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطاتی جهانی تمایل دارد. به عنوان مثال برای چندین سال تقاضاهای متعدد ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفت. در حال حاضر نیز مؤسسات مالی بین المللی تحت (WTO) فشار دولت آمریکا به ایران کمتر وام و بودجه اختصاص میدهند. ایران از مشارکت در طرحهای اقتصادی بین المللی و منطقه ای محروم می گردد. دانشمندان و محققان ایرانی تحت تأثیر تحریمات موجود کمتر قادر به عرصه دست آوردها و نتایج تحقیقات خود هستند. تبلیغات سوءجهانی از پرستیژ و اعتبار ایرانیها کاسته می باشد. در نهایت، تأثیر و جایگاه ایران مورد چالش قرار گرفته و تضعیف گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه