عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

منطقه آسیای مرکزی

پنج جمهوری آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شووری بر نقشه جغرافیای سیاسی جهان شکل گرفتند. این منطقه در حوزه تمدنی ایران قرار دارد. وجود کشور فارسی زبان تاجیکستان و شهرهای بزرگ و آباد سمرقند و بخارا با اکثریتی فارسی زبان نشا ندهنده پیوند فرهنگی–تمدنی ایران با کشورهای این منطقه می باشد. از نظر سیاسی-امنیتی نیز این منطقه به دلیل رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، داشتن مرزهای طولانی آبی–خاکی، کوشش آمریکا و ناتو برای نفوذ در منطقه، شکل گیری سازمان همکاری شانگهای به مرکزیت این منطقه و رژیم حقوقی دریای خزر دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. از نظر اقتصادی، انتقال خطوط انرژی و تأثیر ترانزیتی و کریدوری ایران در ارتباط این کشورها با آب های آزاد و همچنین بازار مصرف این کشورها دارای اهمیت می باشد. اما به دلیل رقابت های منطقه ای، ایران تاکنون نتوانسته می باشد در مقایسه با سایر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیر اقتصادی پر رنگی در این جمهوری ها اعمال نماید. علی رغم همه این موارد، ایران دارای وابستگی ژئوپلیتیک بالایی به این منطقه نیست، هر چند فرصت های جغرافیایی زیاد در ارتباط با این منطقه برای ایران هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-3-5-  منطقه قفقاز

قفقاز منطقه ای بین دریای سیاه و دریای خزر، در جنوب روسیه و شمال غرب ایران می باشد. وسعت قفقاز 440 هزار کیلومتر مربع و دارای سه جمهوری مستقل، هفت جمهوری خود مختار و چهار استان خود مختار می باشد )واعظی، 1388 ، ص (72 این منطقه در طول تاریخ از ابعاد مختلف برای قدرت های اروپایی و آسیایی با اهمیت بوده می باشد. این منطقه به علت های زیر از نظر سیاسی- امنیتی برای ایران اهمیت دارد: شکل گیری آرمان آذربایجان بزرگ، روابط سیاسی–نظامی آذربایجان با آمریکا، جنگ های منطقه ای )آذربایجان و ارمنستان، روسیه و گرجستان( بحران های قومی–مذهبی، و نهایتاً روابط ایران با ارمنستان )کریمی پور، 1379 ، ص (208 عامل دیگر تهدیدزا تن شهای ناشی از دولت سازی در منطقه و جابجایی مقامات دولتی کشورهای منطقه قفقاز می باشد )وثوقی، 1388 ، ص (108  از نظر اقتصادی، این منطقه ارتباط دهنده ایران به اروپاست و در زمینه صادرات انرژی نیز برای ایران مهم تلقی م یشود. از نظر فرهنگی، آذربایجان بعد از ایران دومین کشور شیعی جهان به شمار می رود و پیوند قومی-مذهبی قوی با استان های شمال غرب کشور شامل آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل دارد. وابستگی ژئوپلیتیک ایران به این منطقه در حد متوسط می باشد.

مفهوم رادیکال و رادیکالیسم

معنای لغوی رادیکال از واژه  Radix  به معنی ریشه می باشد و نظر کسانی را که خواستار تغییر اساسی و سریع در جامعه هستند را می رساند. مثلاً در ریاضیات علامت رادیکال (    ) به معنی رسیدن به ریشه عدد می باشد.
این اصطلاح هر اقدام و نظر سیاسی و اجتماعی را که خواهان تغییرات فوری و قاطع در نهادهای اجتماعی می باشد را در بر میگیرد

اصطلاح رادیکالیزم و رادیکال بیشتر برای اعمال و نظریه های گروههای چپ افراطی اعم از مارکسیست و غیر مارکسیست که خواهان تحولات اساسی و از ریشه در نهادهای اجتماعی هستند، بکار    می رود.
اصطلاح رادیکالیسم در باب کسانی اطلاق می گردد که از موسسات سیاسی و اجتماعی موجود ناراضی باشند. آنها که عموماً طالب تغییرات اجتماعی و در هم پاشیدن اوضاع حاضر و تاسیس موسسات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شایسته تری هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه