تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

در ساختار فضائی نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی حوز هها و مناطق دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از:

 

الف: کمربند های شکننده

کوهن در نظریه پیشین خود درمورد ساختار ژئوپلیتیک جهان قائل به دو یا سه کمربند شکننده یعنی خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و آفریقای استوایی بود. این مناطق در نظریه « منطقه تصمیم » به عنوان کانون نفوذ و رقابت قدر تها شناخته می شدند و از این رو شبیه کوهن پس از جنگ سرد تنها .(DikshitT, 1995, p12). قدرت هوائی سورسکی به نظر م یرسیدند خاورمیانه را منطقه شکننده دانسته و دو منطقه جنوب شرق آسیا و جنوب آفریقا را جزء قلمرو ژئواستراتژیک دریایی قرار می داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

ب: کشورها و مناطق گذرگاهی

کشورهایی هستند که تسهیل کننده ارتباط بین دو قلمرو ژئواستراتژیک یا دو منطقه ژئوپلیتیک می باشند، نظیر اروپای شرقی و آمریکای مرکزی. این مناطق در پیوستگی و انسجام و تکامل سیستم تأثیر برجسته ای را به عهد دارند.

 

 

ج:   منطقه ژئوپلیتیک مستقل

این منطقه بر شبه قاره هند تطبیق می کند و در قلمرو ژئواستراتژیک جای نمی گیرد. این منطقه حالت دوگانه داشته و حدود 8 تا 10 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد

قطب برجسته این منطقه هند می باشد که در حال ارتقاء برای تبدیل شدن به سومین قلمرو .(Ibid, p28). ژئواستراتژیک جهان می باشد در واقع کوهن بر خلاف بسیاری از نظریه پردازان کلاسیک جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بر این باور می باشد که جهان سیاسی از نظر استراتژیک یکپارچه نیست، بلکه دنیایی اساساً از هم گسیخته و تقسیم شده به چند منطقه جدا از هم می باشد. وی با طرح چنین دیدگاهی از جهان سیاسی، پلی بر فاصله میان جهانی اندیشی جغرافیایی و سیاسی دهه های نخستین قرن بیستم و دهه های واپسین آن قرن می بندد، دهه ای که شاهد شکل گرفتن منطقه گرایی های سیاسی-اقتصادی چندگانه بود )مجتهدزاده، 1381 ، صص 198-199 ) پس کوهن در نظریه خود برای هر منطقه هویت ژئوپلیتیک مجزایی قائل می باشد که آن را از سایر مناطق و حوز هها جدا می سازد، مهم ترین عامل فرق میان مناطق اندازه برخورداری از زمینه قاره ای و دریایی می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه