شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی

نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی  جدیدترین نظریه ژئوپلیتیک می باشد که توسط سائل بی کوهن  ارانه شده می باشد. کوهن در قالب این سیستم الگوی توزیع قدرت، روابط قدرت بین اجزاء سیستم، سطح بندی سیستم و ساختار فضائی سیستم را تبیین می دهد)حافظ نیا، 1385 ، ص( 240. براساس این می باشد « قاره ای » و زمینه « دریایی » نظریه، دو زمینه اصلی جغرافیایی فیزیکی-انسانی که شامل زمینه حوزه هایی را برای توسعه ساختارهای ژئوپلیتیک متمایز ارائه می دهند. تمدن ها، فرهنگ ها و نهادهای سیاسی که در این زمینه ها تکامل یافته اند، به گونه اساسی در اقتصادها، فرهنگ ها، سنت های انسانی و دیدگاه های ژئوپلیتیک متفاوتند. در سلسله مراتب فضایی ساختار جهانی کوهن، حوزه ژئواستراتژیک بالاترین سطح به شمار می رود. این حوزه ها بخش هایی از جهان می باشد که برای دارا بودن خصوصیات و کارکردهای تاثیرگذار در سطح جهانی به اندازه کافی بزرگ بوده و در خدمت نیازهای استراتژیک قدرت ها، کشورها و مناطق مهم هستند.

 

مهم ترین عامل متمایز کننده یک حوزه، درجه شکل گیری آن توسط شرایط بعد دریایی یا بعد قار ه ای می باشد. در جهان کنونی، سه حوزه ژئواستراتژیک تکامل یافته اند: حوزه دریایی تجارت محور آتلانتیک و پاسفیک، هارتلند اوراسیایی روسیه قاره ای و حوزه. دومین سطح از ساختار فضائی سیستم – قاره ای–دریایی آسیای شرقی )کوهن، 1387 ، صص(84- 85 ژئوپلیتیک جهان شامل مناطق ژئوپلیتیک می باشد. این مناطق ژئوپلیتیک اکثراً زیر بخ شهایی از حوزه های ژئواستراتژیک دریایی و قاره ای هستند، به شکلی که قلمرو ژئواستراتژیک دریایی شامل شش منطقه ژئوپلیتیک اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، حوزه کارائیب، حوزه آسیای ساحلی (ژاپن، استرالیا، کره(  و آفریقای جنوب صحرا می باشد و قلمرو ژئواستراتژیک قار های شامل دو منطقه .(Cohen, 1994, p.34) ژئوپلیتیک هارتلند )روسیه(  و آسیای شرقی )چین و مغولستان(  می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه