تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

منطقه و منطقه گرایی

تعاریف مختلفی که از منطقه هست براساس محوریت یکی از موضوعات جغرافیا، تاریخ و فرهنگ مشترک، همکاری سامان یافته اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی یا امکان شکل گیری یک جامعه مدنی مطرح شده اند فرهنگ استراتژی، منطقه را سرزمین چند کشور می داند که به علت پیوند جغرافیایی یا منافع مشترک به یکدیگر مرتبط شده اند (محمد نژاد و نوروزی، 1378 ، ص( 243  کانتوری و اشپیگل منطقه را حوز های از کره خاکی می دانند که در برگیرنده شماری از کشورهای نزدیک به هم از نظر جغرافیایی می باشد به گونه ای که آن کشورها در اصطلاح منطقه .(Cantori and Spiegel ,1970,4) سیاست خارجی خود روابط متقابل مستقر سازند در جغرافیای سیاسی به گونه تصادفی بهره گیری نمی گردد.

منطقه یک فضای جغرافیایی را می گویند که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده اجزای محیط، هم از نظر فیزیکی و هم از دید محیط .( انسانی، برخوردار باشد )مجتهد زاده، 1379 ، ص 42 ) می باشد. مراد از این اصطلاح در ادبیات روابط « رژیونالیسم » منطقه گرایی معادل کلمه لاتین ، بین الملل تشکیلات و اجتماعاتی می باشد که مرکب از دست کم سه واحد سیاسی باشند .

اصطلاح مزبور هنگامی کاربرد دارد که دولتهای واقع در یک منطقه جغرافیایی که دارای علایق مشترک هستند از طریق سازمان های منطقه ای با یکدیگر همکاریهای نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند .به بیانی دیگر منطقه گرایی عبارت می باشد از ایجاد تحول در یک منطقه مشخص، از پراکندگی و چند دستگی به همگون شدن و همگرایی، آن هم در یک رشته از زمینه ها که مهم ترین آ نها فرهنگ، امنیت، سیاس تهای اقتصادی و رژی مهای سیاسی می باشد. سطح  در واقع منطقه گرایی .(Yalem, 1969, p184). شرط لازم می باشد اما کافی نیست « همسانی » مشخصی از به معنای بذل توجه ویژه به یک منطقه جغرافیایی مشخص می باشد که به نظر م یرسد بهترین مکان برای . تحقق منافع و ایده آل های کشورهای مربوط می باشد (سیمبر، 1387 ، ص 114)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2- هویت ژئوپلیتیک

مقصود از هویت ژئوپلیتیک این می باشد که یک کشور به چه سیستم منطق های تعلق دارد. در واقع ویژگی های جغرافیایی، سیاسی–امنیتی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور و اندازه وابستگی به یک منطقه، هویت جغرافیایی و ژئوپلیتیک آن را مشخص م یکند. تعریف هویت ژئوپلیتیک، یکی از موضوعات مهم سیاست و حکومت می باشد. در طول ده ههای گذشته حکومت های مختلف از هویت ژئوپلیتیک برای حفظ قدرت و مشروعیت خود نزد ملت ها و در روابط با قدرت های بزرگ بهره گیری کرده اند. به عنوان نمونه، پاکستان همواره در تعیین هویت ژئوپلیتیک خود دچار گرفتاری بوده می باشد و در حالی که ملت پاکستان، نخبگان فرهنگی و روشنفکران آن با نگاه توسع های کوشش در اتصال پاکستان به هویت فرهنگی-سیاسی آسیای جنوبی و انرژی و توسعه اقتصادی داشته اند، نخبگان اجرایی و حکومت های پاکستان کوشش دارند خود را به هویت خاورمیانه ای و جهان اسلام متصل کنند..( Haqqani, 2004, pp. 92-91)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه