تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

حوزه مطالعات جغرافیای رادیکالیسم

رادیکالیسم به تغییرات بنیادی و اساسی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجه دارد. پس با این دیدگاه به مطالعه و مطالعه موضوعاتی زیرا مطالعه ریشه های عقب ماندگی جهان سوم، توسعه نابرابر در سطح جهان، علل قطبی شدن جهان، علل به وجودآمدن تراستها، کارتلها، مازاد اقتصادی، توزیع درآمد، ارزش کار، عدالت اجتماعی، گتوهای شهری، سلسله مراتب طبقاتی، جغرافیای امپریالیسم، جغرافیای جهان سوم، جغرافیا و نظام تولید، جغرافیای امراض طبقاتی، جغرافیای نژادی، ویژگی های جغرافیای تولید و مصرف انبوه می پردازد.
جغرافیای رادیکال معتقد می باشد که شیوه های مختلف تولید، چشم اندازهای مختلف اجتماعی و اقتصادی را پدید می آورد که این امر را می توان یکی از علل تفاوت مکانهای جغرافیایی دانست که “هارتشون” به آن معتقد می باشد؛ به تعبیری کیفیت تولید مادی در شکل گیری پدیده های اجتماعی، جغرافیایی، مانند شرایط مسکن، اشتغال و جرم و جنایت و اوغات فراغت بسیار مفید می باشد. افتراق مکانی نه تنها در کشورهای توسعه یافته علاوه بر آن چیز که “هاروی” در مبحث نظریات انقلابی و ضد انقلابی مطرح     می کند، هست بلکه دو چهره متفاوت و متضاد جغرافیایی در کشورهای جهان اول و جهان سوم را به وجودآورده می باشد. لذا در تبیین ماتریالیسم تاریخی در جغرافیا، اقتصاد سرمایه داری سبب انباشت سرمایه در اردوگاه امپریالیسم سرمایه داری و فقر در کشورهای جهان سوم شده می باشد. جغرافیدانان رادیکالیسم در باب توسعه، با در نظر داشتن توسعه کشورهای مرکز و پیرامون در مباحث زیر به پژوهش پرداخته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صنعتی شدن کشورهای پیرامون که منجر به انباشت سرمایه در این کشورها شده و مشکلاتی را مانند تقسیم کار، بخش غیر رسمی اشتغال شهرها، کارگران فاقد تخصص ارزان قیمت و جدایی گزینی فضایی در جهان سوم را بوجو اورده می باشد. از سوی دیگر موج مهاجرتهای گسترده روستاییان به شهرها در نتیجه صنعتی شده شهرها، نابود کشاورزی را به دنبال داشته می باشد و همچنین بهره برداری بیش از حد منابع طبیعی، معدنی و خام در این کشورها، بحرانهای زیست محیطی را بر جهان سوم تحمیل نموده می باشد.

به گونه کلی تمامی این موارد و نیز موضوعاتی که در ارتباط با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط

بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه