تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال 1385، شاهد افزایش جمعیت شهرستان ماسال در حدود 3/7 درصد، در مقایسه با سال 1365 و نیز کاهش جمعیت این شهرستان در حدود 7/1- درصد نسبت به سال 1375 بوده ایم.

جمعیت شهرستان ماسال در آخرین سرشماری که در سال 1390 انجام شده 52496 نفر بوده که از این اندازه، 19182نفر شهرنشین و 33314 نفر افراد ساکن در روستا می باشند.

ترکیب جنسی و سنی جمعیت

در سال 1390 از کل جمعیت شهرستان تعداد 84091 نفر مرد و 84738 نفر را جمعیت زنان تشکیل می‎دهند؛ به عبارتی80/49 درصد مرد و 20/50 درصد زن بوده اند. به بیانی دیگر در برابر هر 100نفر زن، 2/99 نفر مرد در این شهرستان زندگی می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از 71871 نفر جمعیت شهر لاهیجان در سال 1385، 35725 نفر مرد و 36146 نفر زن بوده اند؛ به تعبیری 70/49 درصد مرد و 30/50 درصد زن بوده اند.

مطالعه وضعیت پروه های عمده سنی این شهرستان در سال 1390 نشان می دهد که از کل جمعیت این شهرستان 72/16 درصد گروه سنی کمتر از 15 سال، 73/72 درصد در گروه سنی 64-15 سال و مابقی در گروه سنی بالاتر از 64 سال قرار داشته اند که مشخص می گردد این شهرستان از جمعیت جوانی برخوردار می باشد.

در بحث ساختاری منطقه مورد مطالعه نظاره می گردد که جمعیت گروه سنی 14-0 سال تحت تاثیر سیاست تنظیم خانواده از سال 1368 به بعد از کاهش نسبی برخوردار می باشد. افزایش میانسالان بیشتر تحت تاثیر نرخ رشد بالای جمعیت سال 65-55 بوده که تاثیر خود را بر روی تعداد جمعیت میانسال در سال 1390 نشان داده می باشد. پائین بودن نسبت جنسی نشانگر افزایش تعداد زنان نسبت به مردان می باشد. این مسئله شدیدا تحت تاثیر طریقه فزاینده مهاجرت مردان جویای کار به خارج از روستاها و به مرکز شهرستان و مرکز استان می باشد.

بر اساس آمار بدست آمده از مرکز آمار ایران، شاهد کاهش جمعیت در گروه سنی 14-0 سال از سال 1385 نسبت به سال 1390 هستیم بطوریکه از 5/24 درصد به 45/21درصد رسیده می باشد. اما شاهد افزایش جمعیت در گروه سنی 64-15 سال هستیم بطوریکه درصد جمعیت این شهرستان در گروه سنی مزبور از4/68 درصد در سال 1385 به 42/71 درصد در سال 1390 رسیده می باشد، اما در گروه سنی 65 ساله و بیشتر تغییری نظاره نمی گردد.

به لحاظ توزیع جنسی جمعیت در سال 1375، 49 درصد را مردان و 51 درسد را زنان تشکیل می دهند. این درصد در سال 1385، 9/48 درصد را مردان و 1/51 درصد را زنان تشکیل می دهند که تفاوت محسوسی بین سالهای مذکور وجود ندارد، اما شاهد درصد بیشتر زنان نسبت به مردان در شهرستان ماسال هستیم.

وضعیت سواد

از کل جمعیت باسواد روستایی شهرستان لاهیجان 5/64 درصد در بخش مرکزی و 5/35 درصد در بخش رودبنه ساکن هستند.

درسال 1385 از کل دانش آموزان شهرستان لاهیجان7803 نفر در روستاها مشغول به تحصیل می باشند، 55/82 درصد در مقطع ابتدایی، 17/36 درصد در مقطع راهنمایی و 28/1 در مقطع متوسطه تحصیل می‎کنند. (اداره اموزش و پرورش شهرستان لاهیجان-1385)

اطلاعات بدست آمده از سرشماری سال 1390نشان می دهد که از کل جمعیت بالای 6 سال شهرستان لاهیجان 134034 نفر(42/84درصد) باسواد و 24725 نفر(58/15 درصد) بی سواد هستند. (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن1390)

بر اساس نتایج سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1385 از کل جمعیت 6 سال و بالاتر از 6 سال شهرستان ماسال، 3/74 درصد باسواد بوده اند که این نرخ در مناطق شهری 8/85درصد و در مناطق روستایی 6/69 درصد می باشد که شاهد بالا بودن اندازه سواد در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی هستیم. در سال 1375 نرخ باسوادی در شهرستان ماسال 71 درصد بوده می باشد که با در نظر داشتن 3/74 درصد در سال 1385 شاهد افزایش سطح سواد در شهرستان مذکور چه در مناطق شهری و روستایی می باشیم.

اما بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1390 انجام شده نرخ باسوادی در شهرستان ماسال 92/75 درصد بوده که نسبت به سال 1385 شاهد افزایش تعداد افراد باسواد می باشیم. (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن1390)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه