عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقیاس مشتری مداری

برای اندازه­گیری سازه مشتری مداری از مقیاس ساخته شده توسط دوناوان و همکاران (2004) بهره گیری گردید (پیوست ). این مقیاس در زمینه مشتری مداری کارکنان بانک و موسسات مالی ساخته شده و دارای 13 عبارت می باشد. براساس تحلیل عاملی اکتشافی، مقیاس دارای چهار بُعد نیاز به مشتری نوازی (عبارت­های 1 تا 4)، نیاز به استنباط نیازهای مشتری (عبارت­های 5 تا 8)، نیاز به خدمت­رسانی (عبارت­های 9 تا 11)، و نیاز به ارتباط (عبارت­های 12 و 13) می­باشد که در مجموع 63 درصد از واریانس سازه مشتری مداری را تبیین می­دهند. پاسخ­های مقیاس روی پیوستار پنج درجه­ای لیکرت از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) درجه بندی می­گردد. در ایران، رشیدی (1390) با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار چهار عاملی این مقیاس برازش بالایی با داده­های گردآوری شده از بانک­های خصوصی (بانک ملّت) دارد (97/0= GFI , 086/0= RMR , 041/0= RMSEA  ,  168/0= p  , 37/5=  χ 2). همسانی درونی مقیاس با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده می باشد (دوناوان و همکاران، 2004). علاوه براین، همسانی درونی مقیاس برای کارکنان بانکی نیوزیلند با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 گزارش شده می باشد (یاواس و باباکوس، 2010). در داخل ایران، همسانی درونی مقیاس مشتری مداری با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 گزارش شده می باشد (رشیدی، 1390). در پژوهش حاضر، همسانی درونی مقیاس مشتری مداری 89/0 به دست آمد و همسانی درونی خرده مقیاس­های مشتری نوازی 81/0، استنباط نیازهای مشتری 74/0، خدمت­رسانی 93/0 و ارتباط 85/0 محاسبه گردید.

 

3-5-2- مقیاس گرایش کارآفرینانه

برای اندازه­گیری گرایش کارآفرینانه از مقیاس ساخته شده توسط هاگس و مورگان (2007) بهره گیری گردید (پیوست ). این مقیاس دارای 18 عبارت بوده و پنج بُعد گرایش کارآفرینانه شامل خطرپذیری (عبارت­های 1، 2، 3)، نوآوری (عبارت­های 4، 5، 6)، پیشگامی (عبارت­های 7، 8، 9)، رقابت تهاجمی (عبارت 10، 11، 12) و استقلال (عبارت­های 13 تا 18) مورد سنجش قرار می­دهد. پاسخ­های این مقیاس روی پیوستار پنج درجه­ای لیکرت از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) درجه بندی می­گردد. هاگس و مورگان (2007) اعتبار مقیاس را با بهره گیری از ضریب همبستگی عبارت- کل مقیاس مورد مطالعه قرار دادند که مقدار آن برای عبارت­های مقیاس در دامنه 69/0 تا 87/0 قرار داشت. در ایران، رشیدی (1390) با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار پنج عاملی این مقیاس برازش مطلوبی با داده­های گردآوری شده از بانک­های خصوصی (بانک ملّت) دارد (98/0= GFI , 034/0= RMR , 027/0= RMSEA  ,  379/0= p  , 30/5=  χ 2). در مطالعات خارج از ایران، همسانی درونی مقیاس با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ برای خطرپذیری 77/0، نوآوری 81/0، پیشگامی 75/0، رقابت تهاجمی 75/0 و استقلال 86/0 گزارش شده می باشد (هاگس و مورگان، 2007). در پژوهش حاضر، همسانی درونی مقیاس گرایش کارآفرینانه 83/0 و همسانی درونی خرده مقیاس­های خطرپذیری 76/0، نوآوری 93/0، پیشگامی 90/0، رقابت تهاجمی 88/0 و استقلال کاری 71/0 به دست آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  7. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد