تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-1-1- نتایج فرضیه اول بر اساس مدل کیفیت سود دی­چو و دی­شف

اختصار نتایج به تبیین ذیل می­باشد:

 • بر اساس آماره F و سطح معناداری آن، مدل معنی‌داری هست و می­توان فرضیه پژوهش را با بهره گیری از مدل رگرسیونی فوق مورد مطالعه و آزمون قرار داد.
 • اندازه ضریب تعیین یا مدل تقریباً 41%  می باشد و این نشان دهنده این می باشد که 41 درصد تغییرات به عنوان متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش، قرار دارد.
 • کیفیت سود بر اساس مدل دی­چو تاثیر معنادار و قابل توجهی بر واکنش سرمایه­گذاران (بازده اضافی سهام) به گزارشات تعدیلی داشته می باشد.
 • بین کیفیت سود و بازده اضافی سهام ارتباط منفی و معناداری هست.

سایر نتایج بدست آمده به تبیین زیر می­باشد:

 • بین تفاوت سود گزارش شده و سود تعدیل گردید با بازده اضافی سهام شرکت، ارتباط مثبت و معناداری نظاره گردید. این نتیجه بدست آمده نشان می­دهد شرکت­هایی که سود گزارش شده اولیه آن­ها بیشتر از سود تعدیل شده می­باشد، بازده اضافی بالاتری را کسب نموده­اند.
 • بازده سهام در 120 روز گذشته تاثیر مثبت و معناداری بر بازده اضافی سهام شرکت داشته می باشد. این نتیجه بیانگر آن می باشد که بازده اضافی دوره پس از تعدیل، بطور قابل توجهی از بازده 120 روز گذشته تبعیت می­کند.
 • حساب­های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) تاثیر مثبت و با اهمیتی بر بازده اضافی سهام شرکت دارند.
 • گزارشات تعدیلی تاثیر منفی و با اهمیتی بر بازده اضافی سهام شرکت دارد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تغییرات حسابرس در دوره تعدیل گزارشات مالی تاثیر مثبت و البته بی­اهمیتی بر بازده اضافی سهام داشته می باشد.
 • اندازه و تفاوت سود تعدیل شده و مقابل تعدیل تاثیر منفی و البته بی­معنایی بر بازده اضافی سهام داشته می باشد
 • تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته می باشد، تاثیر منفی و بااهمیتی بر متغیر وابسته داشته می باشد. به بیانی دیگر نتیجه بدست آمده نشان می­دهد که هر چه تعداد حساب­های تحت تاثیر تعدیل بیشتر باشد، شرکت بازده اضافی کمتری را تجربه می­کند.
 • متغیر اصرار بر تعدیل گزارش تاثیر با اهمیتی بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی نداشته می باشد.

5-2-1-2- نتایج فرضیه اول با بهره گیری از مدل کیفیت سود اسلوان

اختصار نتایج به تبیین ذیل می­باشد:

 • بر اساس آماره F و سطح معناداری آن، مدل معنی‌داری هست و می­توان فرضیه پژوهش را با بهره گیری از مدل رگرسیونی فوق مورد مطالعه و آزمون قرار داد.
 • اندازه ضریب تعیین یا مدل تقریباً 625%  می باشد و این نشان دهنده این می باشد که 63 درصد تغییرات به عنوان متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش، قرار دارد.
 • کیفیت سود بر اساس مدل اسلوان تاثیر معناداری بر واکنش سرمایه­گذاران (بازده اضافی سهام) به گزارشات تعدیلی نداشته می باشد.
 • بین کیفیت سود و بازده اضافی سهام ارتباط منفی و بی­معنایی هست.

با در نظر داشتن بی­معنا بودن و نیز عدم تاثیرگذاری کیفیت سود بر اساس مدل اسلوان بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی، مطالعه فرضیه اول پژوهش بر اساس این مدل صورت نگرفته می باشد.

نتایج مطالعه فرضیه پژوهش بر اساس مدل دی­شف به تبیین زیر بود:

واکنش بازار به گزارشات تعدیلی در شرکت­های با کیفیت سود پایین­تر، ضعیف­تر (منفی­تر) از شرکت­های با کیفیت سود بالاتر می باشد.

این نتیجه بدست آمده نشان می­دهد که واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیل شده در شرکت­های با کیفیت سود پایین­تر، در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر، ضعیف­تر و به تعبیری منفی­تر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند نمود؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گیری از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­ گیری شده با بهره گیری از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[1] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری