دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

آینده جهان در قرن بیست و یکم، آکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژی های برتر و گسترش تجارت می باشد. شرط توفیق در این میدان بهره گیری از نقاط قوت و فرصت ها و رویارویی با ضعف ها و چالش های پیش رو می باشد. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط سازمانی خوب شناخته شوند تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابت باقی ماند. موسسات و سازمان ها برای این که بتوانند به حیات خود ادامه دهند در وضعیتی قرار دارند که بایستی هم تغییرات محیطی را از قبل پیش بینی نموده و هم در یک محیط رقابتی قوی برتری خود را استوار دارند. مدیریت استراتژیک یک فرآیند مدیریتی ویژه ای می باشد که معطوف به هدف تامین سازگاری با این تغییرات و به دست آوردن برتری رقابت می باشد. در این پژوهش تحت عنوان مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری در جایگاه های سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر اساس تکنیک آماری ضریب همبستگی پیرسون کوشش گردیده از با بهره گیری از این تکنیک فرضیات اثبات یا رد گردنند و با یک انتخاب مناسب فرضیات به اصول کلی پژوهش یعنی بهره گیری از نظرات پاسخ گویان بهترین نظام پرداخت برای جایگاه های سوخت کشور را به دست آورده تا بتوانیم در کل کشور آن را جهت کاربردی شدن، معرفی نماییم.

در این پژوهش با در نظر داشتن موضوع آ ن پنج فرضیه به قرار زیر مطرح گردیده می باشد :

 

  • بین نظام پرداخت کارمزد و نظام حق العملکاری تفاوت هست.

2-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و کم رنگ شدن اهرم مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر جایگاه هست .

3-ارتباط معکوسی بین اندازه فروش جایگاه ها ( در سیستم پرداخت کارمزد ) با انگیزه ایشان برای ارتقاء درجه جایگاه هست .

4-ارتباط معکوسی بین اندازه فروش جایگاه ها و تعداد ساعات خاموشی در نظام حق العملکاری هست .

5-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و بی نظمی در تامین سوخت در جایگاه های سوخت هست .

این پژوهش مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول در مورد کلیات و تعریف واژه های پژوهش، در فصل دوم به تئوری های پژوهش و روش بهره گیری از تکینک های برنامه ریزی و معایب و مزایای سیستم های پرداخت موجود برای جایگاهای سوخت کشور تصریح شده می باشد، فصل سوم شامل متدولوژی، روش و هم چنین مدل و روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ومحاسبه اعتبار پرسشنامه از طریق نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ، در فصل چهارم کوشش شده می باشد تا با بهره گیری از تکنیک  آماری ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با بهره گیری از جداول و نمودارهای متناسب پرداخته گردد که بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در فرضیات پژوهش  با کسب امتیاز لازم فرضیات رتبه بندی گردیدند.

و نهایتا  در فصل پنجم نتایج پژوهش به گونه کلی اظهار و پیشنهادات لازم در زمینه پژوهش نیز ارائه گردیده و در خاتمه نیز پیوست های لازم ضمیمه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد