عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول

کلیات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه …………………………………………………………………………………… ………2

 

اظهار مساله ……………………………………………………………………………… ………3

 

اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………… ………5

 

علل انتخاب موضوع …………………………………………………………………. ………5

 

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………. ………6

 

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………… ………7

 

روش پژوهش…………………………………………………………………………………….8

 

مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………….9

 

قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………… ………9

 

تعریف واژه های پژوهش………………………………………………………………….10

فصل دوم

تئوری های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………….. …….15

تاریخچه نظام پرداخت کارمزدی……………………………………………………………..15

تاریخچه نظام حق العملکاری…………………………………………………………………20

ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک………………………………………………………..22

برنامه ریزی………………………………………………………………………………..30

مراحل برنامه ریزی ……………………………………………………………………….32

انتخاب استراتژیک………………………………………………………………………….41

مطالعه وضعیت هزینه ای و بودجه ای شرکت در زمینه پرداخت کارمزد………………….42

مطالعه طریقه بودجه شرکت پخش فراورده نفتی…………………………………………….43

مطالعه طریقه هزینه های صورت گرفته درهزینه کارمزد فروش……………………………45

مطالعه هزینه ها و درآمد و ارزیابی مالی و اقتصادی جایگاههای عرضه سوخت………….47

تقسیم بندی انواع جایگاهها…………………………………………………………………48

هزینه های جایگاهها………………………………………………………………………..50

 

برآورد در آمدهای جایگاه عرضه…………………………………………………………..53

 

چالش های سرمایه گذاری در ساخت جایگاه های عرضه سوخت……………………………54

 

ارزیابی اقتصادی هر یک از جایگاه ها عرضه سوخت……………………………………..55

 

محاسبه شاخص های ارزیابی جایگاهها……………………………………………………..59

 

عوامل موثر بر تقاضای بنزین………………………………………………………………64

 

عوامل موثر بر تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل زمینی………………………………..64

 

قیمت گذاری حامل های انرژی در کشورهای مختلف……………………………………….67

 

سیاست  قیمت گذاری در کشورهای اتحادیه اروپا…………………………………………..70

 

حق العمل کاری درایران……………………………………………………………………72

 

بازار بنزین در ایلات متحده آمریکا…………………………………………………………78

 

قیمت های بنزین چگونه در طی زمان تغییر می کنند……………………………………….79

 

عناصر تشکیل دهنده قیمت بنزین…………………………………………………………..81

 

انواع ادغام عمودی در چرخه پایین دستی بنزین ایالات متحده………………………………83

 

جنبه های اقتصادی ادغام عمودی در خرده فروشی بنزین…………………………………..84

 

تغییرات در بازار خرده فروشی بنزین در ایالات متحده……………………………………..86

 

مطالعه بازارهای خرده فروشی بنزین در کانادا…………………………………………….87

 

مطالعه بازارهای خرده فروشی بنزین در اندونزی………………………………………….90

 

مطالعه ساختار بازار بنزین در تایوان………………………………………………………94

 

مطالعه ساختار بازار بنزین در کویت……………………………………………………….95

 

مطالعه ساختار بازار بنزین در مالزی……………………………………………………….96

 

مروری بر تقاضای سوخت در کشور و مقایسه با سایر کشورها……………………………103

 

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………….121

فصل سوم

متدولوژی پژوهش

 

روش پژوهش……………………………………………………………………………… ….133

 

جامعه آماری…………………………………………………………………………….. ….134

 

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………. ….135

 

سنجش روایی و پایایی…………………………………………………………………… ….136

 

ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………… ….138

 

وضعیت مصرف سوخت در استان های کشور……………………………………………..139

 

مطالعه وضعیت عرضه سوخت در استان های کشور……………………………………..147

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه……………………………………………………………………………………. …153

ضریب همبستگی………………………………………………………………………. …153

تجزیه و تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………….159

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

اختصار و نتیجه گیری…………………………………………………………………. …167

پیشنهادها………………………………………………………………………………… …169

منابع

ضمائم

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-مطالعه ویژگیهای نظام پرداخت کارمزد و حق العملکاری بصورت علمی و مستند جهت ارائه به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

2- با در نظر داشتن نیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص تغییر سیستم درآمدی جایگاه های سوخت که با هدف مرتفع کردن معایب سیستم جاری انجام می گیرد ؛ آسیب شناسی و مطالعه مزایای سیستم فعلی ( پرداخت کارمزد ) و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری ,اطلاعات مفید و کاربردی را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استقرار نظام مناسب درآمدی برای جایگاه های سوخت را فرآهم می آورد .

3- با در نظر داشتن اجرای فاض دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش مضاعف هزینه های جایگاه های سوخت و نظر مدیریت شرکت در خصوص نیاز به استقرار نظام حق العملکاری ؛ مطالعه علمی و اصولی معایب و مزایای نظام پرداخت کارمزد( سیستم فعلی ) و نظام حق العملکاری جهت کمک به تصمیم گیری هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای استقرار نظامی کارآمد لازم است .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد  با فرمت ورد