دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدّمه

تجزیه و تحلیل داده ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای پژوهش به شمار می رود. داده های خام با بهره گیری از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرندو پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرند.

محقق برای تجزیه­و­تحلیل­آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه­ای که صورتبندی کرده می باشد، می­تواند از روش­های مختلفی  بهره گیری نماید. بهره گیری از هر یک از این روشها منوط به شرایطی می باشد که محقق بایستی آنها را­دررابطه با پژوهش خود مورد توجه قرار دهد. این روش­ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

  • آمار توصیفی
  • آمار استنباطی

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آغاز در سطح توصیفی با بهره گیری از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در پژوهش شامل جنسیت، اندازه تحصیلات و اندازه سابقه کاری پرداخته می گردد. در آمار تحلیلی این پژوهش برای آزمودن معناداری روابط  میان سوالات و متغیرها و برازش مدل های اندازه گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تاییدی[1] بهره گیری گردیده می باشد و در نهایت نیز به مقصود مطالعه اثرات میان متغیر های پژوهش از مدل معادلات ساختاری[2] (SEM) و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بهره گیری شده می باشد.

 

4-2- آمار توصیفی

در این بخش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های آمار توصیفی نظیر ایجاد جداول فراوانی و ترسیم نمودارهای آماری برای مطالعه چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی نظیر سن، جنسیت، اندازه تحصیلات وسابقه کارپرداخته می گردد.

[1]Confirmatory factor analysis

[2] -Structural  Equation Modeling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد