دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

– پیش­فرض­های پژوهش

پژوهش حاضر با پیش­فرض­های ذیل اجرا گردید:

 1. شرکت­کننده­های پژوهش درک همسانی از سوالات پرسشنامه­ها دارند.
 2. شرکت­کننده­های پژوهش سوالات پرسنامه­ها را به دقت خوانده و صادقانه به آنها پاسخ می­دهند.

 

1-7- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر شامل موارد ذیل می باشد:

 • سازمان­های مورد مطالعه در پژوهش حاضر بانک­های خصوصی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودند.
 • از نظر موضوعی، سازه­های مورد مطالعه پژوهش حاضر عدم اطمینان محیطی، مشتری­مداری و گرایش کارآفرینانه بودند.
 • از نظر زمانی، پژوهش حاضر در پاییز سال 1391 انجام گردید.
 • از نظر جغرافیایی، پژوهش حاضر در محدوده استان اصفهان اجرا گردید.

 

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی

عدم اطمینان محیطی

تعریف مفهومی: در سطح فردی، عدم اطمینان محیطی تصریح به ناتوانی فرد در پیش­بینی شرایط محیطی سازمان تصریح دارد (میلیکن، 1987).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عدم اطمینان محیطی نمره­ایست که از مجموع نمرات ابعاد شش­گانه مقیاس میلر (1993) برای محیط­های تجاری شامل دولت و سیاست­ها، اقتصاد، منابع و خدمات مورد بهره گیری در سازمان، محصولات، بازارها و تقاضا، رقابت و فناوری در صنعت محاسبه می­گردد.

 

مشتری مداری

تعریف مفهومی: از نظر براون و همکاران (2002)، مشتری مداری به تمایل یا آمادگی کارکنان برای برطرف کردن نیازهای مشتریان در زمینه شغلی اطلاق می­گردد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مشتری مداری نمره­ایست که از مجموع نمرات ابعاد چهارگانه مقیاس دوناوان و همکاران (2004) شامل نیاز به مشتری نوازی، نیاز به استنباط نیازهای مشتری، نیاز به خدمت­رسانی و نیاز به ارتباط محاسبه می­گردد.

 

گرایش کارآفرینانه

تعریف مفهومی: از نظر لامپکین و دس (1996) گرایش کارآفرینانه عبارت می باشد از فرایندها، تجارب و فعالیتهای تصمیم‌گیری که منجر به “ورود جدیدی” می گردد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش گرایش کارآفرینانه نمره­ایست که از مجموع نمرات حاصل از ابعاد پنج­گانه خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال کاری مقیاس هاگس و مورگان (2007) که براساس مدل لامکین و دس (1996) ارائه شده می باشد بدست می­آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

 1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
 4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 6. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
 7. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد