شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………. 3

1-2- اظهار مسأله………………………….. 5

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش………………….. 8

1-4- اهداف پژوهش ………………………… 9

1-4-1- هدف کلی…………………………… 9

1-5- فرضیه­های پژوهش………………………. 9

1-6- پیش­فرض­های پژوهش……………………… 12

1-7- قلمرو پژوهش…………………………. 12

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی………………. 12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………. 15

2-2- مبانی نظری………………………….. 15

2-2-1- عدم اطمینان محیطی  ………………… 15

2-2-2- مشتری مداری……………………….. 21

2-2-2-1- رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی….. 22

2-2-2-2- رویکرد مشتری مداری در سطح فردی…….. 28

2-2-3- کارآفرینی…………………………. 31

2-2-3-1- سیر تکاملی کارآفرینی……………… 31

2-2-3-2- جریان­های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی 33

2-2-3-3- گرایش کارآفرینانه………………… 35

2-2-3-3-1- خطرپذیری ………………………. 38

2-2-3-3-2- نوآوری ………………………… 41

2-2-3-3-3- پیشگامی………………………… 43

2-2-3-3-4- رقابت تهاجمی……………………. 45

2-2-3-3-5- استقلال کاری…………………….. 47

2-9- پیشینه پژوهش………………………… 49

2-3- جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی پژوهش…… 57

 

فصل سوم : روش­شناسی

3-1- مقدمه………………………………. 60

3-2- نوع پژوهش      ……………………… 60

3-3- روش انجام پژوهش……………………… 60

3-4- جامعه، نمونه و روش نمونه­گیری………….. 63

3-5- ابزار گردآوری داده­ها…………………. 64

3-5-1- پرسشنامه اطلاعات فردی……………….. 64

3-5-2- مقیاس عدم اطمینان محیطی ……………. 64

3-5-3- مقیاس مشتری مداری………………….. 65

3-5-2- مقیاس گرایش کارآفرینانه…………….. 66

3-6- متغیرها و مقیاس اندازه­گیری …………… 67

3-7- روائی و پایائی پژوهش…………………. 67

3-7-1-  روائی پرسشنامه……………………. 67

3-7-2- پایائی پرسشنامه……………………. 68

3-8- روش های آماری مورد بهره گیری……………. 69

3-8- 1- نرم افزار لیزرل…………………… 70

3-8-2-  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی…………. 72

3-8-3-نیکویی برازش مدل……………………. 72

3-8- 4آزمون میانگین یک جامعه………………. 73

3-8- 5 آزمون همبستگی پیرسون……………….. 74

3-8-5-1 ضریب همبستگی……………………… 74

3-8-5-2- خواص ضریب همبستگی………………… 74

3-8-5-3- آزمون معنی داری ضریب همبستگی………. 75

3-9- جمع بندی فصل سوم…………………….. 75

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدّمه………………………………. 77

4-2- آمار توصیفی…………………………. 77

4-2-1-مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت ………. 78

4-2-2-مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ سن…………. 79

4-2-3-مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ سابقه کاری….. 80

4-2-4-مطالعه ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلات… 81

4- 3 -آمار استنباطی و مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش… 82

4-4 – آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش………. 82

4-4-1-آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر عدم اطمینان محیطی……………………………………….. 82

4-4-2-آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر مشتری مداری    83

4-4-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر گرایش کارآفرینانه……………………………… 83

4-5- مطالعه وضعیت متغیرها………………….. 84

4-5-1- وضعیت متغیر عدم اطمینان محیطی……….. 84

4-5-2-وضعیت متغیر مشتری مداری……………… 85

4-5-3-وضعیت متغیر گرایش کارآفرینانه………… 86

4-6-  تحلیل عاملی تاییدی………………….. 86

4-6-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل…………. 87

4-6-2-تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر عدم اطمینان محیطی   87

4-6-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر عدم اطمینان محیطی  93

4-6-4-  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر مشتری مداری   98

4-6-5- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر مشتری مداری    101

4-6-6- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر گرایش کارآفرینانه  104

4-6-7- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر گرایش کارآفرینانه  107

4-7- مدل سازی معادلات ساختاری………………. 110

4-8- آزمون فرضیه های پژوهش………………… 112

4-9- تحلیل ضریب R2……………………….. 113

4-10-آزمون فرضیات فرعی پژوهش ……………… 114

4-11- جمع­بندی …………………………… 142

 

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

1-5 جمع بندی ……………………………. 144

  • نتایج حاصل از پژوهش 144
  • پیشنهاد های برخواسته از نتایج ……………………….. 146

4-5 محدودیت های پژوهش…………………….. 146

پیوست ………………………………….. 147

منابع و مأخذ…………………………….. 153

چکیده لاتین ……………………………… 157

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می­باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد:

  1. توصیف اندازه عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  2. توصیف اندازه مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  3. توصیف اندازه گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان
  4. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  5. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان
  6. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه  با فرمت ورد